Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací

Kapitola

Abstrakt

Tématem páté kapitoly jsou politiky a způsoby plánování zpřístupňování veřejného prostoru. Text pracuje s přístupy univerzálních designů a taktického urbanismu, jež aplikuje na konkrétní příklady z praxe. Kapitola poukazuje na omezení jednotlivých designů prostoru a zároveň představuje myšlenky jejich možné komplementárnosti. Cílem textu je poukázat na dosavadní praxi zpřístupňování městského prostoru na úrovni samospráv v České republice. Sběr dat probíhal pomocí semistrukturovaných rozhovorů a rozboru koncepčních a strategických dokumentů. V rámci sběru dat byla identifikována města v České republice (Brno, Olomouc, Pardubice a Praha), ve kterých již proběhla institucionalizace agendy bezbariérového prostoru v rámci samosprávy. Jednotlivá města jsou na poli odstraňování bariér v různých fázích vzhledem k odlišným dobám působnosti. Na jedné straně stojí Olomouc, jejíž pracovní tým má za sebou více než 18 let fungování a nachází se nejdále v této problematice. Na druhé straně stojí město Brno, které se začalo systematickému odstraňování bariér věnovat až v roce 2017. Zmíněné městské samosprávy k odstraňování bariér využívají několik různých nástrojů. Hlavní cíle jsou vydefinovány ve strategických a koncepčních dokumentech, kterými se řídí jednotlivé pracovní skupiny. Některé pracovní týmy disponují vlastními rozpočty na odstraňování bariér ve veřejném prostoru. K případnému financování využívají také rozpočty dotčených orgánů či vnějších zdrojů (Evropské a státní programy podpory). Typy činností pracovních skupin lze rozdělit do tří kategorií: realizace odstraňování bariér, koncepčně metodická činnost a osvětová činnost. Ve všech pracovních skupinách lze vidět nejvíce výsledků právě v odstraňování bariér v MHD a na komunikacích (zastávky MHD, přechody, snižování hrany obrubníků). V současnosti se v České republice věnují systematickému odstraňování bariér pouze tato čtyři města, z tohoto důvodu by bylo vhodné myšlenku systematického odstraňování bariér rozšířit i do dalších měst.


Reference

BECHMANN, S., 2015. Inclusive Design, a Perfect Solution? Exploring possible challenges with inclusive design. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology.

BIANCHIN, M. a A. HEYLIGHEN., 2017. Fair by design. Addressing the paradox of inclusive design approaches. The Design Journal. 20(1), 3162–3170. ISSN 1756‑3062. https://doi.org/10.1080/14606925.2017.1352822

Biography, 2020. Rob Imrie [online]. [cit. 7. 6. 2020]. Dostupné z: https://biography.omicsonline.org/united-kingdom/goldsmiths-university-of-london/rob-imrie-426961

Brno | Město pro rodiny, 2017. Statut Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno [online]. [cit. 18. 3. 2019]. Dostupné z: http://www.brno-prorodiny.cz/statut-poradniho-sboru-rmb-pro-bezbarierove-brno

CERTEAU, M., 2011. Practice od Everyday Life. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0520271456.

ČT 24, 2019. Vozíčkář ve městě [online]. [cit. 24. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/580990675698781/?v=580990675698781

D’SOUZA, N., 2004. Is Universal Design a Critical Teory? In: KEATES, S., J. CLARKSON, P. LANGDON a P. ROBINSON. Designing a More Incusive World. London: Springer-Verlag, s. 3–9. ISBN 978-1-4471-1046-0.

Design for All, 2013. Design for All is design tailored to human diversity [online]. [cit. 30. 1. 2019]. Dostupné z: http://designforall.org/design.php

EIDD Design for All Europe, 2017. What is Dfa? [online]. [cit. 30. 1. 2019]. Dostupné z: http://dfaeurope.eu/what-is-dfa/

Elsa, 2013. Bezbariérové ČVUT – legislativa [online]. [cit. 30. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.elsa.cvut.cz/index.php?menu=bezbarierove-cvut-legislativa

ERKILIÇ, M., 2011. Conceptual Challenges Between Universal Design and Disability in Relation to the Body, Impairment, and the Environment. Where Does the Issue of Disability Stand in the Philosophy of Ud? METU Journal of the Faculty of Architecture. 28(2), 181–203. ISSN 0258-5316. https://doi.org/10.4305/METU.JFA.2011.2.9

FINN, D., 2014. DIY Urbanism: implication for cities. Journal of Urbanism. ISSN 1754-9183. 7(4), 381–398. https://doi.org/10.1080/17549175.2014.891149

FLETCHER, H., 2006. The principles of inclusive design. London: Cabe.

GLEESON, B., 2001. Disability and the Open City. Urban Studies. 38(2), 251–265. ISSN 0042-0980. https://doi.org/10.1080/00420980123531

HAMRAIE, A., 2012. Universal Design Research as a New Materialist Practise. Disability Studies Quarterly. 32(4). ISSN 2159-8371. https://doi.org/10.18061/dsq.v32i4.3246

HAMRAIE, A., 2016. Universal Design and the Problem of „Post-Disability“ Ideology. Design and Culture. 8(3), 285–309. ISSN 1754-7083. https://doi.org/10.1080/17547075.2016.1218714

HAMRAIE, A., 2017. Building Access: Universal Design and the Politics of Disability. Mineapolis: University of Minnesota Press. ISBN 978-1517901646. https://doi.org/10.5749/minnesota/9781517901639.001.0001

HEYLIGHEN, A. a M. BIANCHIN, 2013. How does inclusive design relate to good design? Designing as a deliberative enterprise. Design Studies. 34(1), 93–110. ISSN 0142-694X. https://doi.org/10.1016/j.destud.2012.05.002

IMRIE, R., 2012. Universalism, universal design and equitable acces to the build environment. Disability & Rehabilitation. 34(10), 873–882. ISSN 1464-5165. https://doi.org/10.3109/09638288.2011.624250

IMRIE, R., 2000. Disabling Environments and Geography of Access Policies and Practises. Disability & Society. 15(1), 5–24. https://doi.org/10.1080/09687590025748

IMRIE, R. a P. HALL, 2001. Inclusive design: Designing and Developing Accessible Environments. New York: Roultledge. ISBN 0419256202.

Institute for Human Centered Design, 2016. History of Universal Design. [cit. 20. 1. 2019]. Dostupné z: https://humancentereddesign.org/universal-design/history-universal-design

IVESON, K., 2013. Cities within the City: Do-It-Yourself Urbanism and the Right to the city. Internacional Journal of Urban and Regional Research. 37(3), 941-956. ISSN 1468-2427. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12053

Komise hlavního města Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, 2013. Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. [cit. 25. 2. 2019]. Dostupné z: http://www.praha.eu/public/63/59/a8/1837577_477158_Koncepce_bezbarierova_doprava_Praha_FINAL.pdf

KU Leuven, 2020. prof. Ann Heylighen [online]. [cit. 30. 5. 2020]. Dostupné z: http://rxd.architectuur.kuleuven.be/ann-heylighen/

LYDON, M. a A. GARCIA, 2015. Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change. Washington: Island Press. ISBN 9781610915670. https://doi.org/10.5822/978-1-61091-567-0

LYDON, M., D. BARTMAN, T. GARCIA a R. W. PRESTON, 2012. Tactical Urbanism vol. 2: Short-Term Action ││Long-Term Change. New York: The Street Plans Collaborative.

MACE, R., G. HARDIE a J. PLACE, 1996. Accesible Environments: Towards Universal Design. Releigh: Center for Universal Design.

Magistrát hlavního města Prahy, 2012. Jednací řád komisí Rady HMP [online]. [cit. 18. 3. 2019]. Dostupné z: http://www.praha.eu/public/27/cf/31/1816872_459636_Jednaci_Rad_Komisi.pdf

Magistrát hlavního města Prahy, 2019. Městské granty [online]. [cit. 9. 3. 2019]. Dostupné z: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/index.html

Magistrát města Olomouce, 2019. Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce [online]. [cit. 9. 3. 2019]. Dostupné z: http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/17_/17712/dotace-2019-oss-20181206-20190104-odstranovani-barier-2019.cs.pdf

Magistrát města Pardubice, 2019. Program podpory bezbariérovosti [online]. [cit. 9. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/?file=44689&page=2667552&do=download

Magistrát města Pardubice, 2019b. Bezbariérovost [online]. [cit. 9. 3. 2019]. Dostupné z: http://mapy.pardubice.eu/MyCity/bez_bariery

MANLEY, S., 2011. Creating an Accesible public realm. In: PREISER, W. E., ed. Universal design handbook. McGraw Hill Professional, s. 182–189. ISBN 978-0071629232.

Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009. Vyhláška č. 398/2009 Sb. [online]. [cit. 31. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/getmedia/f015224c-ff91-4cad-a37b-dc0dc1072946/Vyhlaska-MMR-398_2009

Ministerstvo vnitra České republiky, 2019. Sbírka zákonů a sbírka mezinárodních smluv [online]. [cit. 13. 3. 2019]. Dostupné z: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=183/2006&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

MORALES, A., 2018. Urbanismo educativo y discapacidad. Nuevos mecanismos participativos para una ciudad más sostenible e integradora. El caso del Plan Maestro del Centro Histórico del D.C. de Honduras. Arquitecturas del Sur. 36(54). ISSN 0719-6466. https://doi.org/10.22320/07196466.2018.36.054.07

MOULD, O., 2014. Tactical Urbanism: The New Vernacular of the Creative City. Geography Compass. 8(8), 529–539. ISSN 1749-8198. https://doi.org/10.1111/gec3.12146

NAVRÁTILOVÁ, B., 2016a. Univerzální Design [online]. [cit. 22. 1. 2018]. Dostupné z: http://univerzalnidesign.sweb.cz/ram.html

NAVRÁTILOVÁ, B., 2016b. Univerzální design a přístupnost staveb městské hromadné dopravy. Praha. Disertační práce. Fakulta architektury ČVUT v Praze. Ústav nauky o budovách.

OCAD University, 2017. Inclusive design research centre [online]. [cit. 6. 7. 2018]. Dostupné z: https://idrc.ocadu.ca/index.php/resources/idrc-online/library-of-papers/443-whatisinclusivedesign

OSMAN, R. a P. DOBOŠ, 2019. Vizuální nevědomí: vizuální organizace nevizuálního města. Sociální studia. 16(1), 33–55. ISSN 1214-813X. https://doi.org/10.5817/SOC2019-1-33

OSMAN, R. a J. JÍCHOVÁ, 2019. Pohyb pod dohledem / Geografie „prvaček“. In: OSMAN, R. a L. POSPÍŠILOVÁ, eds. Geografie „okrajem“. Každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha: Univerzita Karlova, s. 111–146. ISBN 9788024642550.

OSTROFF, E., 2011. Universal Design: An Evolving paradigm. In: PREISER, W. E., ed. Universal design handbook. McGraw Hill Professional, s. 34–42. ISBN 978-0071629232.

PERSSON, H., H. AHMAN, A. YNGLING a J. GULLIKSEN, 2015. Universal design, inclusive design, accessible design, design for all: different concepts—one goal? On the concept of accessibility— historical, methodological and philosophical aspects. Universal Access in the Information Society. 14(4), 505–526. ISSN 16155289. https://doi.org/10.1007/s10209-014-0358-z

Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno, 2018. Akční plán pro rok 2018. Brno: Statutární město Brno.

Pracovní skupina při MHMP, 2015. Komise pod Radou hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou. Praha: Magistrát hlavního města Prahy.

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, 2014. Bezbariérová doprava (trasy a úpravy) ve městě Olomouci. Olomouc: Statutární město Olomouc.

SATOSHI, K., 1998. From Barrier-Free to Universal Design: An International Perspective. Assistive Technology. 10(1), 44–50. ISSN 19493614. https://doi.org/10.1080/10400435.1998.10131960

SILVA, F. M. a R. ALMENDRA, 2007. Inclusive Design: A New Approach to Design Project. In: PEREIRA, M. S., ed. A Portrait of State-of-the-Art Research at the Technical University of Lisbon. Dordrecht: Springer. ISBN 978-9048112050.

SILVA, P., 2016. Tactical urbanism: Towards an evolutionary cities’ approach? Environment and Planning B: Planning and Design. 43(6), 1040–1051. ISSN 14723417. https://doi.org/10.1177/0265813516657340

Statutární město Brno, 2019. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy [online]. [cit. 9. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/rozpocet/dotace-z-rozpoctu-mesta-brna/

Statutární město Pardubice, 2005. Koncepce bezbariérovosti města Pardubice. Pardubice: Statutární město Pardubice.

Stavoprojekt Olomouc, 2010. Bezbariérová doprava (trasy a úpravy) ve městě Olomouci [online]. [cit. 30. 3. 2019]. Dostupné z: http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/12_/12457/a_pruvodni_zprava.cs.pdf

STEINFELD, E. a J. MAISEL, 2012. UNIVERSAL DESIGN, Creating inclusive environments. New Jersey: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-39913-2.

STORY, M., 2011. The principles of Universal design. In: PREISER, W. E., ed. Universal design handbook. McGraw Hill Professional, s. 58–67. ISBN: 978-0071629232.

STRAUSS, A. a J. CORBINOVÁ, 1999. Otevřené kódování. In: STRAUSS, A. a J. CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, s. 43–52. ISBN 80-85834-60-X.

Street Plans, 2020. Our Team [online]. [cit. 30. 5. 2020]. Dostupné z: http://www.street-plans.com/our-firm/people/

TALEN, E., 2015. Do-it-Yourself Urbanism: A History. Journal of Planning History. 14(2), 135–148. https://doi.org/10.1177/1538513214549325

University of Cambridge, 2017. Inclusive Design Toolkit [online]. [cit. 8. 7. 2018]. Dostupné z: http://www.inclusivedesigntoolkit.com/whatis/whatis.html#p3b

Vláda ČR, 2020. Národní rozvojový program mobility pro všechny [online]. [cit. 28. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/

WEBB, D., 2018. Tactical Urbanism: Delineating a critical praxis. Planning Theory and Practice. 18(1), 58–73. ISSN 1464-9357. https://doi.org/10.1080/14649357.2017.1406130