Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací

Kapitola

Abstrakt

Druhá kapitola se zabývá vývojem studií postižení a diskutuje jejich klíčové body, tj. propojení aktivismu a akademického prostředí, sociální model postižení či interdisciplinární zázemí. Způsoby přemýšlení o schopnostech, neschopnostech, normálních či abnormálních tělech jsou do značné míry formované společností a jejími institucemi – vzděláním, médii, expertními i laickými diskurzy od medicíny až po sociální politiky. Toto uvažování se pak promítá i do vytváření měst, ulic, domů. Z toho důvodu je hlavním cílem studií postižením proměnit diskurzy a jednání tak, aby byly více inkluzivní. Kapitola diskutuje rozvoj studií postižení na průsečíku aktivismu a akademického prostředí a jejich složité postavení v České republice, kde se dosud nejedná o etablovaný univerzitní obor. Tuzemský diskurz stojí především na medicínském modelu postižení, který pojímá tělesnou „vadu“ za jádro problému, místo diskutování zneschopňujících procesů vedoucích k diskriminaci, které jsou ústřední pro sociální model. Sociální model zůstává hlavním aktivistickým i analytickým nástrojem studií postižení, nicméně čelí rozličným kritikám. Tato kapitola vybrané kritiky rozebírá. Jedná se např. o unifikaci postižení a přehlížení jednotlivých postižení či přehlížení regionálních rozdílů. Na tyto problémy reagoval vznik kritických studií postižení, který se datuje do počátku 21. století. Tato studia znovu promýšlí některé z konceptů studií postižení ve světle postmoderního světa a pozdního kapitalismu. Kritická studia postižení revidují samotné rozdělení na normalitu a abnormalitu a s tím spojené binarity, na kterých je postižení vystavěné. Místo humanistické perspektivy sociálního modelu přijímají posthumanistickou perspektivu, která upouští od představy nezávislého, autonomního subjektu. Zaměřují se na interkonektivitu mezi sociálním a materiálním, lidským a ne lidským, organickým a anorganickým. Místo zkoumání „schopnosti a využitelnosti těla“ kladou otázky o významech „schopnosti a neschopnosti“.


Reference

ADAMS, R., 2013. Disability Studies. Now. American Literary History. 25(2), 495–507. ISSN 0896-7148. https://doi.org/10.1093/alh/ajt014

BARNES, C., 2012. Understanding the Social Model of Disability: Past, Present and Future. In: WATSON, N., A. ROULSTONE a C. THOMAS, eds. Routledge Handbook of Disability Studies. London: Routledge, s. 12–29. ISBN 9781138787711.

BAYLISS, P., 2009. Against Interpretosis: Deleuze, Disability, and Difference. Journal of Literary & Cultural Disability Studies. 1(3), 281–294. ISSN 1757-6458. https://doi.org/10.1353/jlc.0.0023

BRAIDOTTI, R., 2005/2006. Affirming the Affirmative: On Nomadic Affectivity. Rhizomes 11/12 [online]. [cit. 12. 2. 2012]. ISSN 1555-9998. Dostupné z: http://www.rhizomes.net/issue11/braidotti.html

BRAIDOTTI, R., 2011. Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory. New York: Columbia University Press. ISBN  9780231153898.

BUNCH, C. a S. FRIED, 1996. Beijing 95: Moving Women‘s Human Rights from Margin to Centre. Signs: Journal of Women in Culture and Society. 22(1), 200–204. ISSN 0097-9740. https://doi.org/10.1086/495143

CERWONKA, A., 2008. Traveling Feminist Thought: Difference and Transculturation in Central and Eastern European Feminism. Signs: Journal of Women in Culture and Society. 33(4), 809–832. ISSN 0097-9740. https://doi.org/10.1086/528852

CURRIER, D., 2003. Feminist Technological Futures: Deleuze and Body/Technology Assemblages. Feminist Theory. 4(3), 321–338. ISSN 1464-7001. https://doi.org/10.1177/14647001030043005

Combahee River Collective, 1977. The Combahee River Collective Statement [online]. [cit. 27. 9. 2021]. Dostupné z: https://americanstudies.yale.edu/sites/default/files/files/Keyword%20Coalition_Readings.pdf

DAVIS, L. J., 2006. The Disability Studies Reader. New York: Routledge. ISBN 9780415953344.

DELEUZE, G., 2004. Difference and Repetition. London: The Athlone Press. ISBN 978-0826477156.

DERRIDA, J., 1993. Texty k dekonstrukci. Archa: Bratislava. ISBN 9788071150466.

DERRIDA, J., 1999. Gramatológia. Bratislava: Archa. ISBN 8071151386.

HEARN, J., 1992. Men in the Public Eye: The Construction and Deconstruction of Public Men and Public Patriarchies. London: Routledge. ISBN 9780415076203. https://doi.org/10.4324/9780203310748

GIBSON, B. E., 2006. Disability, Connectivity and Transgressing the Autonomous Body. Journal of Medical Humanities. 27(3), 187–196. ISSN 1041-3545. https://doi.org/10.1007/s10912-006-9017-6

GOODLEY, D. a C. TREGASKIS, 2006. Storying Disability and Impairment: Retrospective Accounts of Disabled Family Life. Qualitative Health Research. 16(5), 630-646. ISSN 1049-7323. https://doi.org/10.1177/1049732305285840

GOODLEY, D., 2007. Becoming Rhizomatic Parents: Deleuze, Guattari and Disabled Babies. Disability & Society. 22(2), 145–160. ISSN 0968-7599. https://doi.org/10.1080/09687590601141576

GOODLEY, D., 2013. Dis/entangling Critical Disability Studies. Disability & Society. 28(5), 631–644. ISSN 0968-7599. https://doi.org/10.1080/09687599.2012.717884

GOODLEY, D., B. HUGHES a L. J. DAVIS, 2012. Disability and Social Theory: New Developments and Directions. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-349-31823-0.

GOODLEY, D., R. LAWTHOM a K. RUNSWICK-COLE, 2014. Posthuman Disability Studies. Subjectivity. 7(4), 342–361. ISSN 1755-6341. https://doi.org/10.1057/sub.2014.15

HARDT, M. a A. NEGRI, 2000. Empire. Cambridge, Mass: Harvard University Press. ISBN 9780674006713.

JAGOSE, A., 1996. Queer Theory: An Introduction. New York: New York University Press. ISBN  978-0814742341.

KOLÁŘOVÁ, K., 2012a. Disability studies: Jiný pohled na „postižení“. In: KOLÁŘOVÁ, K., ed. Jinakost – postižení – kritika: společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu : antologie textů z oboru disability studies. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), s. 11–40. ISBN 9788074190506.

KOLÁŘOVÁ, K., 2012b. Tělesná jinakost, ne/způsobilost, „postižení“, hendikep… K politice překladu a teoretickému vymezení pojmů. In: KOLÁŘOVÁ, K., ed. Jinakost – postižení – kritika: společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu : antologie textů z oboru disability studies. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), s. 41–63. ISBN 9788074190506.

KOLÁŘOVÁ, K., 2014. „(Ne)přizpůsobeni krizi, nezpůsobilí občanství? „Postižení“ a „rasa“ v diskurzech krize.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum. 15(2), 48–60. ISSN  2570-6578. https://doi.org/10.13060/12130028.2014.15.2.130

KRHUTOVÁ, L., 2013. Úvod do disability studies. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7464-288-3.

LYKKE, N., 2010. Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing. New York: Routledge. ISBN 9780415516587.

MALINS, P., 2004. Machinic Assemblages: Deleuze, Guattari and an Ethico-Aesthetics of Drug Use. Janus Head. 7(1), 84–104. ISSN 1521-9194. DOI 10.5840/jh20047139 https://doi.org/10.5840/jh20047139

MALLETT, R. a K. RUNSWICK-COLE, 2014. Approaching disability: Critical issues and perspectives. London: Routledge. ISBN 978-1408279069. https://doi.org/10.4324/9781315765464

McRUER, R., 2006. Crip theory: cultural signs of queerness and disability. New York: New York University Press. ISBN 9780814757130.

MEEKOSHA, H. a R. SHUTTLEWORTH, 2009. What's So 'Critical' about Critical Disability Studies? Australian Journal of Human Right. 15(1), 47. ISSN 1323-238X. https://doi.org/10.1080/1323238X.2009.11910861

MOGHADAM, V. M., 2002. „Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate.“ Signs: Journal of Women in Culture and Society. 27(4), 1135–1171. ISSN 0097-9740. https://doi.org/10.1086/339639

OSMAN, R. a L. POSPÍŠILOVÁ, 2016. Zkušenost bez zraku: Příležitost pro reflexi prostorového normativu. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 17(1), 63–76. https://doi.org/10.13060/12130028.2016.17.1.256

OSMAN, R. a H. PORKERTOVÁ, 2020. „Upoután vozíkový“: absence zdvořilé nevšímavosti jako bariéra při pohybu prostorem uživatelů a uživatelek elektrických vozíků. Sociologický časopis / Czech Sociological Review  [online]. 56(1), 85–107. ISSN 2336-128X. https://doi.org/10.13060/csr.2020.004

RIDDLE, Ch. A., 2013. The Ontology of Impairment: Rethinking How We Define Disability.  In: WAPPETT, M. a K. ARNDT, eds. Emerging Perspectives on Disability Studies. New York: Palgrave MacMillan, s. 23–40. ISBN 978-1-349-47593-3. https://doi.org/10.1057/9781137371973_2

Sekce státní tajemnice 11000, 2019. Co znamená genderový mainstreaming [online]. [cit. 11. 6. 2021]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/rovnost-zen-a-muzu/genderovy-mainstreaming/co-znamena-genderovy-mainstreaming--246549/

SHAKESPEARE, T., 2006. Disability Rights and Wrongs. London: Routledge. ISBN 978-0415347198. https://doi.org/10.4324/9780203640098

SHAKESPEARE, T., 2014. Disability Rights and Wrongs Revisited. New York: Routledge. ISBN 9780415527606. https://doi.org/10.4324/9781315887456

SHILDRICK, M., 2009. Dangerous Discourses of Disability, Subjectivity and Sexuality. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-27280-5. https://doi.org/10.1057/9780230244641_1

SCHALK, S., 2013. Coming to Claim Crip: Disidentification with/in Disability Studies. Disability Studies Quarterly. 33(2). ISSN 1041-5718. https://doi.org/10.18061/dsq.v33i2.3705

SCHILLMEIER, M. W. J., 2010. Rethinking Disability: Bodies, Senses, and Things. New York: Routledge. ISBN 9780415993258.

SILVER, J. R., 2019. Obituary–Mike Oliver (1945–2019) Emeritus Professor of Disability Studies [online]. [cit. 23. 9. 2021]. Dostupné z: https://www.nature.com/articles/s41393-019-0310-4

SYNEK, M., D. HRADCOVÁ, R. CARBOCH a D. JAHODOVÁ, 2019. Kritické gesto a záležitosti péče v souřadnicích ne/způsobilosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 55(5), 587–613. ISSN 2336-128X. https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.5.478

TREGASKIS, C., 2002. Social Model Theory: the story so far. Disability & Society. 17, 457–470. ISSN 0968-7599. https://doi.org/10.1080/09687590220140377

UPIAS and the Disability Alliance, 1976. Fundamental Principles of Disability. London: Union of the Physically Impaired against Segregation and the Disability Alliance. Dostupné též z: https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/UPIAS-fundamental-principles.pdf

VEHMAS, S. a N. WATSON, 2014. Moral Wrongs, Disadvantages, and Disability: A Critique of Critical Disability Studies. Disability & Society. 29(4), 638–650. ISSN 0968-7599. https://doi.org/10.1080/09687599.2013.831751

WEDGWOOD, N., N. J. WILSON a R. SHUTTLEWORTH, 2012. The Dilemma of Disabled Masculinity. Men and Masculinities. 15(2), 174–194. ISSN 1097184X. https://doi.org/10.1177/1097184X12439879

WILLIAMS, C., 2005. Contemporary French Philosophy: Modernity and the Persistence of the Subject. London: Continuum. ISBN 9780826479228.

WOOLF, V., 1998. Vlastní pokoj: esej. Praha: Marie Chřibková. ISBN 80-902443-3-5.