Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Abstrakt

Současná veřejnoprávní úprava investičních fondů dopadá na širokou množinu smluvních či korporačních investičních záměrů. Spadá-li investiční záměr do předmětné právní úpravy, lze jej realizovat pouze s příslušným povolením (či registrací), a to pod drobnohledem dohledových orgánů. Pochybení je přísně sankcionováno. Cílem tohoto příspěvku je zodpovězení klíčové otázky, zda jedním z nezbytných materiálních znaků či předpokladů investičního fondu je, aby investice investora byla vystavena tržnímu riziku vyplývajícímu z pořízení, držby nebo prodeje aktiv ve fondu. Rozhodovací praxe totiž v minulosti ukázala, že tento materiální znak investičního fondu lze interpretovat různě, což mělo a má dopad na předvídatelnost právního prostředí, právní jistotu účastníků kapitálového trhu a na kapitálový trh jako celek.

Klíčová slova

Investiční fond; zákon o investičních společnostech a investičních fondech; tržní riziko; sdružený výnos.


Reference

Annual Statistical Report EU Alternative Investment Funds 2020. European Securities and Markets Authority [online]. 2020
[cit. 1. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-1006_asr-aif_2020.pdf

Auslegungsschreiben zum Anwendungsbereich des KAGB und zum Begriff des „Investmentvermögens“. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht [online] 2013 [cit. 1. 5. 2021]. Dostupné z: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/WA/ae_130614_Anwendungsber_KAGB_begriff_invvermoegen.html

Financial services – review of EU rules on alternative investment fund managers. European Commission [online]. 2020 [cit. 1. 5. 2021]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12648-Alternative-Investment-Fund-Managers-review-of-EU-rules/public-consultation

Guidelines on key concepts of the AIFMD. European Securities and Market Authority [online]. 2013 [cit. 1. 5. 2021]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-600_final_report_on_guidelines_on_key_concepts_of_the_aifmd_0.pdf

Inflace – druhy, definice, tabulky. Český statistický úřad [online]. 2021 [cit. 1. 5. 2021]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace

Komentář ke statistice investičních fondů. Česká národní banka [online]. 2021 [cit. 1. 5. 2021]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/harm_stat_data/komentar-ke-statistice-investicnich-fondu/index.html

Legislativní základna. Česká národní banka [online]. [cit. 1. 5. 2021]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/investicni-spolecnosti-a-investicni-fondy/

Ref: Review of the Alternative Investment Fund Managers Directive. European Securities and Market Authority [online]. 2021 [cit. 1. 5. 2021]. Dostupné z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-32-551_esma_letter_on_aifmd_review.pdf

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním (§ 15 ZISIF). Česká národní banka [online]. 2021 [cit. 1. 5. 2021]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/RS2021-01

CUNÍK, T. Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním (§ 15 ZISIF). Česká narodní banka [online]. 2014 [cit. 1. 5. 2021]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladene-dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/sprava_majetku_srovnatelna_s_obhospodarovanim_par_15_zisif.pdf

HOBZA, M. Alternativní fondy aneb ke správě majetku srovnatelné s obhospodařováním. Bulletin advokacie, 2020, č. 7–8, s. 32–39.

HOBZA, M. Investiční služby v právní teorii a praxi. Praha: Leges, s.r.o., 2017.

HUSTÁK, Z. a kol. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012.

HUSTÁK, Z. a A. SMUTNÝ. Investiční služby a nástroje po rekodifikaci. Praha: C. H. Beck, 2016.

MEJKAL, V. a K. RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010, Expert.

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019–2023. 2019.

PIHERA, V. Investiční fond. Vyměřování teritoria. Obchodněprávní revue, 2017, č. 9, s. 242–249.

SMUTNÝ, A., V. PIHERA, P. SÝKORA a T. CUNÍK. Zákon o bankách. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

ŠOVAR, J. Jaké mýty provázejí novou právní úpravu fondů kvalifikovaných investorů? pravniradce.ihned.cz [online]. 2013 [cit. 1. 5. 2020]. Dostupné z: https://pravniradce.ihned.cz/c1-60126480-jake-myty-provazeji-novou-pravni-upravu-fondu-kvalifikovanych-investoru

ŠOVAR, J., A. KRÁLÍK, J. BERAN, D. DOLEŽALOVÁ a kol. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

VLACHÝ, J. Řízení finančních rizik. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2006.

WEISS, L. Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním. Rigorózní práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2020.