Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Regionální komory veřejného auditu (RIO) jako orgány dohledu a kontroly... nad finančním hospodařením územní samosprávy v Polsku

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9934-2021-11

Abstrakt

Článek je věnován charakteristikám dohledu a kontroly nad obecním finančním hospodařením prováděným v Polsku regionálními komorami veřejného auditu. Instituce pro dohled a kontrolu finančního řízení jednotek místní správy zřízené na základě zákona ze dne 7. října 1992 o regionálních auditorských komorách zahájily činnost 2,5 roku po restituci místní samosprávy v Polsku, která byla jedním z hlavních pilířů systémových změn, ke kterým došlo po roce 1989.
Charakteristika jednotlivých kompetencí regionálních účetních komor, které jim byly svěřeny v oblasti dohledu nad činností územní samosprávy, spočívají v posuzování zákonnosti právních úkonů jednotek územní samosprávy ve finančních záležitostech, výkonu kontroly nad jejich finančním řízením, vydávání stanovisek hodnotících právní a ekonomické důsledky finančních rozhodnutí učiněných těmito útvary. Podpora místní samosprávy organizováním školení a průběžným školením a informačními aktivitami vede k závěru, že tyto instituce jsou na zvláštním místě ve struktuře veřejných institucí v Polsku .
Činnost regionálních auditorských komor slouží k realizaci principu zdrženlivosti a přesnosti kontroly a dohledu nad finančním řízením místní samosprávy, která je v souvislosti se zásadou subsidiarity součástí systémové myšlenky vyjádřené v Ústavě Polské republiky - myšlenka skutečné nezávislosti místní správy v mezích decentralizovaného, ale jednotného státního systému.

Klíčová slova

regionální komory veřejného auditu, místní samospráva, dohled a kontrola nad finančním hospodařením obcí


Reference

CYBULSKI, B. Geneza ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. In: CYBULSKI, B. a S. SROCKI (eds.). Regionalne izby obrachunkowe w Polsce w latach 1993–2003. Vratislav, 2003, s. 11–42.

DĘBOWSKA-ROMANOWSKA, T. Regionalne izby obrachunkowe – nadzór zewnętrzny nad zarządzaniem finansowym w samorządzie i nad tworzeniem lokalnego prawa finansowego. In: STEC, M. (ed.). Regionalne izby obrachunkowe, charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy. Varšava, 2010, s. 19–41.

DĘBOWSKA-ROMANOWSKA, T. Na dwudziestolecie powstania regionalnych izb obrachunkowych… In: KRAWCZYK, R. P. a STEC, M. (eds.). Samorząd – finanse – nadzór i kontrola XX – lecie regionalnych izb obrachunkowych. Warszawa, 2013, s. 13–19.

HAUSER, R. Regionalne izby obrachunkowe w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. In: MAŁECKI, J., R. HAUSER a Z. JANKU (eds.). 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Poznań, 2007, s. 21–36.

SKIBIŃSKI, A. Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce. In: MAŁECKI, J., R. HAUSER a Z. JANKU (eds.). 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako morganów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Poznań, 2007, s. 201–233.

TARNO, J. P. Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa. Warszawa, 2000.

WÓJCIK, Z. K. Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych w Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce w latach 1993–2003. Wrocław, 2003