Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Dopady na státní rozpočet v souvislosti s aplikací finančních oprav u evropských dotací

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9934-2021-9

Abstrakt

V rámci ochrany rozpočtu Evropské unie nastavuje evropská legislativa mechanismy nápravy pro případy, kdy poskytnuté prostředky nebyly použity v souladu se stanoveným účelem a pravidly. Na národní úrovni existuje řada způsobů a zároveň i řada překážek pro navrácení prostředků, na které byla aplikována finanční oprava, zpět do státního rozpočtu. Stěžejní funkci pro navrácení neoprávněně použitých prostředků do státního rozpočtu hraje institut porušení rozpočtové kázně. Mezi finančními prostředky, které nebyly proplaceny z Evropské unie z důvodu aplikace opravy, a vymoženými prostředky na národní úrovni vzniká rozdíl, který zatěžují státní rozpočet. V tomto příspěvku budou popsány okolnosti vzniku tohoto rozdílu jeho příčiny a možné řešení.

Klíčová slova

Finanční oprava; nesrovnalost; porušení rozpočtové kázně; odvod.


Reference

JEMELKA, L., P. VETEŠNÍK a O. LIBOSVÁR. Zákon o kontrole. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-271-7.

STRNADOVÁ, Z. Co by měl vědět příjemce dotace. GRADA Publishing, a.s., 2019. ISBN 978-80-247-3076-9.

VÁLKOVÁ, I. Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v České republice – právní aspekty. Praha: Leges, 2020. ISBN 978-80-7502-435-0.

VUONGOVÁ, A. The Role of the Financial Administration Bodies in the Process of Returning Unjustly Used Public Funds Back Into the Public Budget. Financial Law Review, 2018, roč. 12, č. 4. ISSN 2299-6834. https://doi.org/10.4467/22996834FLR.18.022.10003

Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 12/14.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“).

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. března 2019, 1 Afs 293/2018-28.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. října 2014, 4 As 117/2014.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. května 2017, 2 Afs 334/2016.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 152/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

European Structural And Investment Funds 2014–2020: Official texts and commentaries. Dostupné z: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_en.pdf

Ministerstvo financí České republiky: Stanovisko ze dne 25. června 2019. Ministerstvo financí České republiky [online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/zadosti-o-informace-dle-zakona-106-1999/seznam-podanych-zadosti/2019/zadost-o-poskytnuti-informaci-ve-smyslu-35566

Ministerstvo financí České republiky: Zpráva o finančních opravách EU prostředků v České republice, sněmovní tisk č. 583.Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. Dostupné z: https://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=583&CT1=0

Ministerstvo financí České republiky: Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu 2021–2027. Ministerstvo financí České republiky [online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2020/metodicky-pokyn-pro-financni-toky-progra-40321

Ministerstvo financí České republiky: Zpráva o finančních opravách EU prostředků v České republice, sněmovní tisk č. 583. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. Dostupné z: https://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=583&CT1=0

Ministerstvo financí České republiky: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2020. ODOK [online]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-05-03

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 28. listopadu 2019 o pozastavení průběžných plateb spojených s Programem rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020 a souvisejících s výdaji uskutečněnými v období od 16. října 2018 do 31. prosince 2018 a od 1. ledna 2019 do 31. března 2019.

Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004–2020. Ministerstvo financí ČR [online]. 29. 7. 2020, aktualizace 2. 2. 2021. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/hospodareni-eu/pozice-cr-vuci-rozpoctu-eu/2020/cista-pozice-cr-ve-vztahu​-k-rozpoctu-eu-39115

Dotační KPZ, novinářův průvodce dotacemi. eNovation [online]. [cit. 29. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.oppik.cz/ke-stazeni