Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Spojení ekonomického a právního výzkumu: Problematika vlivu makroekonomických faktorů na daňové inkaso

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9934-2021-7

Abstrakt

Cílem příspěvku je předložit obraz o tom, jak lze přistupovat ke zkoumání spojitostí makroekonomických ukazatelů, právní úpravy správy daní, resp. daňových sankcí a daňového inkasa. Autorka se v textu bude soustředit na případné vlivy ekonomických faktorů a legislativních změn na daňové inkaso. Tímto příspěvkem autorka poukazuje na rodící se problematiku zkoumání vlivů daňového práva na ekonomii jako celek, které implikují možnost multioborového výzkumu a úzkou vazbu práva na ekonomii.

Klíčová slova

Daňové právo; sankce; daně; správa daní; daňové inkaso.


Reference

BLAŽEK, J., M. JANOVEC, I. PAŘÍZKOVÁ, J. SCHWEIGL a E. TOMÁŠKOVÁ. Ekonomické základy práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

ENGEN, E. a J. SKINNER. Taxation and Economic Growth. National Tax Journal [online]. 1996, roč. 49, č. 4, s. 617–642 [cit. 26. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/41789231. https://doi.org/10.1086/NTJ41789231

GALE, W. G. a A. A. SAMWICK. Effects of Income Tax Changes on Economic Growth. SSRN [online]. 2014 [cit. 26. 4. 2021]. Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=2494468. https://doi.org/10.2139/ssrn.2494468

KUBÁTOVÁ, K. a L. ŘÍHOVÁ. Regresní analýza faktorů ovlivňujících výnosy korporativní daní v zemích OECD. Politická ekonomie [online]. 2009, roč. 57, č. 4, s. 451–470 [cit. 26. 4. 2021]. Dostupné z: https://polek.vse.cz/pdfs‌/pol/2009/04/02.pdf. https://doi.org/10.18267/j.polek.693

LUNDEEN, A. Economic Growth Drives the Level of Tax Revenue. Tax Foundation [online]. 15. 10. 2014 [cit. 26. 4. 2021]. Dostupné z: https://taxfoundation.org/‌economic-growth-drives-level-tax-revenue/

NOVOTNÁ, M. a kol. Daňové řízení. Praha: C. H. Beck, 2019.

PAGE, B. The Macroeconomic Effects of Taxes. Tax Policy Center [online]. 7. 3. 2017 [cit. 26. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.taxpolicycenter.org/sites/‌default/files/publication/138886/2001178-the-macroeconomic-effects-of-taxes_1.pdf

PEKOVÁ, J. Veřejné finance: teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.

PETRŮJ, M. Ekonomie veřejného sektoru = Public economics – svazek II. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014.

PRÁZOVÁ, J. Analýza vývoje daňového inkasa v České republice. Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, Ekonomicko-správní fakulta, 2011, 80 s.

SMEKAL, H. a K. ŠIPULOVÁ. Empirický právní výzkum. Jurisprudence, 2016, roč. 25, č. 6, s. 31–38.

Informace o činnosti Finanční správy České republiky za rok 2010–2019. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 26. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danove-a-celni-statistiky/zpravy-o-cinnosti-financni-a-celni-sprav

Vývoj inkasa vybraných daní v ČR v letech 1993–2020. Finanční správa [online]. [cit. 26. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danova-statistika/Inkasa_dani_1993-2020_grafy.xls

Zpráva o daních v České republice. Nejvyšší kontrolní úřad [online]. 34 s. [cit. 26. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.nku.cz/‌assets/publikace-a-dokumenty/ostatni-publikace/zprava-danich__1.pdf

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.