Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Právní úprava úroků vznikající při správě daní z hlediska jejich účelu a výše

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9934-2021-6

Abstrakt

Správa daní ve své podstatě představuje zacházení s peněžními prostředky. Peníze však časem ztrácejí svou hodnotu, což nabývá na významu zejména v situacích, kdy dojde u povinného subjektu k prodlení s platbou. Právní úprava správy daní proto obsahuje systém úroků, které za určitých podmínek k takové platbě přirůstají jako příslušenství. Cílem příspěvku proto bude objasnit účel, který jednotlivé úroky vznikající podle daňového zákona plní, a význam posledního vývoje právní úpravy, která podstatně změnila podmínky jejich vzniku a jejich výši.

Klíčová slova

Správa daní; příslušenství; náhrada škody; cena peněz.


Reference

BAKEŠ, M. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012

IŠTVÁNEK, F. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

KOBÍK, J. Malé zamyšlení nad sankčním systémem daňového řádu. Bulletin Komory daňový poradců České republiky, 2016, roč. 13, č. 2.

NOVOTNÁ, M., K. JORDANOVOVÁ, L. KRUPIČKOVÁ a J. ŠOTNÍK. Daňové řízení. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.

PRŮCHA, P. Správní právo: obecná část. 7., dopl. a aktualiz. vyd. (V nakl. Doplněk 2.). Brno: Masarykova univerzita, 2007.

RADVAN, M., D. CZUDEK, T. ČEJKOVÁ, M. LIŠKA, Z. MARETHOVÁ, N. NEVEČEŘALOVÁ, P. SNOPKOVÁ a M. ŠKOP. Přímé daně a jejich správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018.

RADVAN, M., P. MRKÝVKA, I. PAŘÍZKOVÁ a D. ŠRAMKOVÁ. Finanční právo a finanční správa – berní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2008.

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.

Směrnice Rady č. 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních práv a svobod.

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. 4. 2020 ve spojených věcech C13/18 a C126/18.

Usnesení zvláštního senátu zřízeného dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, totiž ve svém usnesení ze dne 1. 10. 2008, č. j. Konf 19/2008-5.

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 3. 2018, č. j. 29 ICdo 3/2016-203.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 9. 2014, č. j. 7 Aps 3/2013-34, ve znění opravného usnesení ze dne 5. 11. 2014, č. j. 7 Aps 3/2013-47.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2014, č. j. 7 Afs 94/2014-53.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2009, čj. 1 Afs 80/2009-45.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2020, č. j. 1 Afs 445/2019-47.

KYZLINK, D. Quo vadis, úroku z daňového odpočtu, aneb 1 = 14? DAUČ [online]. [cit. 30. 4. 2021]. Dostupné z: http://www.dauc.cz/dokument/?modul=li&cislo=284161

PÍTROVÁ, L. Několik poznámek k náhradě škody způsobené výkonem veřejné moci. Právní rozhledy [online]. Beck-online, 2017, č. 22, s. 788–793 [cit. 27. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrg5pxa4s7gizf6427g44dq&groupIndex=1&rowIndex=0

ROZEHNAL, T. a M. FELDEK. Vybrané otázky při aplikaci úroku z neoprávněného jednání správce daně. Portál DAUČ.cz [online]. Praha: Wolters Kluwer [cit. 20. 12. 2019]. Dostupné z: https://www.dauc.cz/ dokument/?modul=li&cislo=253737

Úřad vlády: Důvodová zpráva k zákonu č. 280/2009 Sb. daňový řád, č. 280/2009 Dz. Beck-online [online]. C. H. Beck [cit. 27. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqga4v6mrygbpwi6q&groupIndex=0&rowIndex=0