Interakce práva a ekonomie

Kapitola

Rozpočtové (ekonomické) následky úniků na daních jako materiální pramen práva při přijímání nástrojů v boji proti tomuto jevu

Rok vydání: 2021

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9934-2021-5

Abstrakt

Právo a ekonomie jsou nevyhnutelně spjaty. Uvedené platí o to více při finančním právu a daňovém právu, kde je interakce s ekonomií snad největší. Charakteristické je to i pro oblast boje proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, protože uvedená problematika má výrázné ekonomické aspekty. Cílem tohoto příspěvku je objasnění rozpočtového (ekonomického) významu daní s poukazem na stav v podmínkách České republiky a analyzovat rozpočtové (ekonomické) následky úniků na daních majících povahu materiálního pramene práva při přijímání nástrojů v boji proti tomuto jevu.

Klíčová slova

Daň; daňový únik; daňové právo; státní rozpočet; ekonomie.


Reference

BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku. Bratislava: EPOS, s. r. o., 2015.

BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku a v EÚ. Bratislava: EPOS, 2019.

BABČÁK, V. a kol. Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018.

BABČÁK, V. a kol. Daňové úniky, ich vznik a eliminácia. Košice: ŠafárikPress, 2020.

BABČÁK, V. Finančné právo na Slovensku. Bratislava: EPOS, 2017.

BRÖSTL, A. a kol. Teória práva. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2013.

BURÁK, E. Daňová kontrola očami praxe. Ružomberok: TESFO Ružomberok, 2016.

CHORVÁTH, J. Základy rozpočtového práva. Bratislava: VEDA, 1984.

GOMUŁOWICZ, A. a J. MAŁECKI. Podatki i prawo podatkowe. 4. vyd. Warszawa: LexisNexis, 2008.

POPOVIČ, A. a kol. Iniciatívy EÚ pri predchádzaní daňovým únikom a daňovým podvodom a ich implementácia do vnútroštátneho právneho poriadku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018.

STIERANKA, J., M. SABAYOVÁ a J. ŠIMONOVÁ. Daňové úniky a daňová kriminalita v SR. Bratislava: EPOS, 2016.

ŠTRKOLEC, M. Zabezpečovacie inštitúty pri správe daní. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017.

CAKOCI, K. a J. SÁBO. Sloboda pohybu kapitálu a boj proti presunu zdaniteľného príjmu do rajov bez daní. In: BABČÁK, V., A. POPOVIČ a A. ROMÁNOVÁ (eds.). II. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA: Daňové raje a zneužívanie daňového systému. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018.

ČERVENÁ, K. a A. ROMÁNOVÁ. Existencia daňových rajov (vybrané aspekty). In: BABČÁK, V., A. POPOVIČ a A. ROMÁNOVÁ (eds.). II. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA: Daňové raje a zneužívanie daňového systému. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 129–146.

ČOLLÁK, J. Zneužitie práva konaním obchodnej spoločnosti: na pomedzí medzi právom a protiprávnym konaním daňového subjektu. In: POPOVIČ, A., A. ROMÁNOVÁ a I. STRAKOVÁ (eds.). Zneužitie a iné formy obchádzania práva: recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 39–58.

OLEXOVÁ, C. Odhad objemu svetového bohatstva v daňových rajoch. In: BABČÁK, V., A. POPOVIČ a A. ROMÁNOVÁ (eds.). II. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA: Daňové raje a zneužívanie daňového systému. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018.

DURAJKA, B. BEPS/ATAP. Daňové plánovanie – GAME OVER. Slovenská asociácia finančníkov [online]. [cit. 21. 3. 2021]. Dostupné z: http://asocfin.sk/wp-content/uploads/2016/09/Durajka_BEPS_oct2016SDB_dan%CC%8Cove%CC%81-pla%CC%81novanie_ver_BA_SAF.pdf

Global Wealth Report 2017. Credit Suisse Research Institute [online]. [cit. 10. 4. 2021]. Dostupné z: https://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/global-wealth-report-2017-201711.html

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project: Explanatory Statement. OECD/G20 [online]. [cit. 21. 3. 2021]. Dostupné z: https://www.oecg.org/ctp/beps-explanatory-statement-2015.pdf

Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States. Evropská komise [online]. [cit. 1. 4. 2021]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1579/IP_20_1579_EN.pdf

Všeobecná daňová politika. Evropská komise [online]. [cit. 10. 2. 2021]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/92/general-tax-policy