XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Úloha zmapovať existujúce postupy a metodiky dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti a navrhnúť ich vyhodnotenie, vyplynula Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti z Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti 2019-2020. Analýza tak vychádza z výskumu riešeného pre potreby praxe a zameriava sa na ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy a fondy Slovenskej republiky, čo je spolu 21 inštitúcií, ktoré poskytujú dotácie pre mimovládne neziskové organizácie ako nositeľov inovačných riešení regionálnych disparít. Cieľom tohto príspevku je preskúmanie všetkých dotačných schém daných rezortov a ich vyhodnotenie z hľadiska efektívnosti, transparentnosti a účelnosti, tzn. zmapovať existujúce postupy a metodiky pre poskytovateľov verejných zdrojov formou dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu, ktoré určujú, ako sa majú stanoviť ciele/merateľné ukazovatele preukazujúce zmysel poskytovaných verejných zdrojov a súčasne ich umožnia aj vyhodnotiť. Na základe zmapovaného a vyhodnoteného stavu navrhujeme doplňujúce postupy a metodiky, ktoré umožnia komplexne vyhodnotiť efektívnosť, transparentnosť a účelnosť vynaložených finančných prostriedkov jednotlivých dotačných programov poskytovaných zo štátneho rozpočtu a ktoré je možné použiť aj pri poskytovaní dotácií na regionálnej a miestnej úrovni.

Klíčová slova

efektívnosť, transparentnosť, účelnosť, dotácie, mimovládne neziskové organizácie, regionálny rozvoj


Reference

 • BALL, C., (2009). What is transparency? Public Integrity, vol. 11, no. 4, pp. 293-308. ISSN 1099-9922. DOI: 10.2753/PIN1099-9922110400.
 • ESF, (2014). Kritéria pre výber projektov. [online]. [cit. 2021-04-20]. Dostupné z: http://www.reformuj.sk/wp-content/uploads/2017/09/Krit%C3%A9ria-pre-v%C3%BDber-projektov-OP-EVS-verzia-2.pdf.
 • HRONEC, Š., (2019). Performance-Based Program Budgeting in Slovakia: A Lost Opportunity (?). In Vries, M., Nemec, J., Špaček, D. (eds.) Performance-Based Budgeting in the Public Sector, Basingstoke: Palgrave MacMillan, pp. 195-207. ISBN 978-3-030-02077-4.
 • MURRAY SVIDROŇOVÁ, M., MERIČKOVÁ MIKUŠOVÁ, B., STEJSKAL, J., (2016). Social innovations in work organizing: telework in Slovakia. In 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, pp. 431-438. ISBN 978-80-210-8273-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-55.
 • NEMEC, J., WRIGHT, G., (eds.). (1997). Public Finance: Theory and Practice in Central European Transition. Bratislava: NISPAcee. ISBN 80-967616-3-3.
 • OCHRANA, F., (2006). Programové financování a hodnocení veřejných výdajů: teorie a metodika hodnocení veřejných výdajů a veřejných služeb v systému programové alokace zdrojů. Praha: Ekopress. ISBN 8086929132.
 • SALAMON, L. M., ANHEIER, H. K., (1998). Social origins of civil society: Explaining the nonprofit sector cross-nationally. Voluntas: International journal of voluntary and nonprofit organizations, vol. 9, no. 3, pp. 213-248. ISSN 0957-8765.
 • SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E., KOLLÁRIK, M., SLOBODA, M., (2016). Exploring the Determinants of Transparency of Slovak Municipalities. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 9, no. 2, pp. 121-145. ISSN 1338-4309. DOI: 10.1515/nispa-2016-0017.
 • STIGLITZ, J. (2002). Transparency in Government. In The Right to Tell. World Bank PublicationsISBN 978-0-8213-5203-8.
 • SVIDROŇOVÁ, M. (2014). The role of non-profit organizations in a regional development in a context of social cohesion: the case of Iceland. In 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, pp. 567- 563. ISBN 978-80-210-6840-7. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73.
 • ŠEBO, J., VACEKOVÁ, G., (2011). Dynamika výkonnosti neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby na Slovensku. In Bíla místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III, conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5385-4.
 • TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO, (2019). [online]. [cit. 2021-04-20]. Metodológia. Dostupné z: https://firmy.transparency.sk/about.
 • TURILLI, M., & FLORIDI, L. (2009). The ethics of information transparency. Ethics and Information Technology, vol. 11, no. 2, pp. 105-112. ISSN 1388-1957. DOI: 10.1007/s10676-009-9187-9.
 • ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI. (2020). Analýza zverejňovania informácií v module dotačných schém. [online]. [cit.. 2020-05-30]. Dostupné z: https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/2020/b6_analyza_mds/Analyza%20zverejnovania%20informacii%20v%20module%20dotacnych%20schem_final_09.06.2020.pdf.
 • VACEKOVÁ, G., MURRAY SVIDROŇOVÁ, M., PLAČEK, M., NEMEC, J., (2020). Business practices in nonprofit funding. In Garcia-Rodriguez, I., Romero-Merino, M. E. (eds.). Financing Non-Profit Organizations. Routledge. ISBN 9780429560439.
 • VACEKOVÁ, G., SVIDROŇOVÁ, M., (2014). Benefits and Risks of Self-Financing of NGOs - Empirical Evidence from the Czech Republic, Slovakia and Austria. E+M Ekonomie a management, 17, no. 2, 120-130. ISSN 12123609. DOI: 10.15240/tul/001/2014-2-009.
 • VACEKOVÁ, G., ŠKARABELOVÁ, S., (2013). The role of third sector organizations in rural development. In International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, pp. 549 – 556. ISBN 978-80-210-6257-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-69.
 • VALUE FOR MONEY COMMITTEE ANNUAL REPORT TO COUNCIL, (2010). [online]. [cit-2020-05-20]. Dostupné z: https://www.yumpu.com/en/document/view/26299075/value-for-money-committee-annual-report-to-council-2010.