XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Rôzni priestoroví aktéri dokážu znižovať svoje náklady, zvyšovať efektivitu činnosti a prispievať k sociálnemu rozvoju územia aj prostredníctvom udržiavania komunít. Komunita je spoločenstvo občanov, či iných priestorových aktérov, ktorých spája spoločný záujem a priestor, v ktorom chcú kontribuovať k určitej zmene. Komunitné iniciatívy sú zakladané najmä zdola-nahor, z iniciatívy lokálnych aktérov, ktorí si majú záujem spoločne s ďalšími jednotlivcami, či entitami uspokojovať vzájomné potreby. Podobne však aj inštitúciám v miestnom rozvoji formovaným zhora-nadol napomáha k dosahovaniu cieľov členská základňa, či partnerstvo, ktoré býva v niektorých prípadoch ich základom. Cieľom tohto príspevku je poodkryť význam komunitného rozvoja, demonštrovať význam aktívnych komunít pre rozvoj miestnej spoločnosti a ekonomiky prostredníctvom prípadových štúdií modelových príkladov dobrej praxe. V príspevku porovnávame vybranú inštitúciu v miestnom rozvoji založenú na základe zákona (zhora-nadol), a na základe aktivity a entuziazmu miestnych ľudí (zdola-nahor). Výsledky prinášajú hypotézu, že komunitné iniciatívy formované zdola-nahor síce rastú rýchlejšie a prinášajú širšie benefity pre aktivity inštitúcie, avšak sú menej stabilné a nepredstavujú silný základ pre dlhodobú udržateľnosť financovania komunitnej iniciatívy.

Klíčová slova

miestny rozvoj, komunitný rozvoj, prístup zdola nahor, prístup zhora nadol


Reference

 • BHATTACHARYYA, , (2004).  Theorizing  community  development. Journal of the Community Development Society, vol. 34, no. 2, pp. 5-34. ISSN 1944-7485. DOI: 10.1080/15575330409490110.
 • CISILINO, F., MONTELEONE, A., (2020). Designing Rural Policies for Sustainable Innovations through a Participatory Approach. Sustainability, vol. 12, no. 21, pp. 1-17. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su12219100
 • CROSS, J., (2006). Informal learning: Rediscovering the natural pathways that inspire innovation and performance. San Francisco: Pfeiffer. ISBN 978-0-787-98169-3.
 • ERIKSSON, P. E., (2013). Exploration and exploitation in project-based organizations: Development and diffusion of knowledge at different organizational levels in construction companies. International Journal of Project Management, vol. 31, no. 3, pp. 333-341. ISSN 0263-7863. DOI: 10.1016/j.ijproman.2012.07.005.
 • FRUNZĂ, R., (2011). Formal Institutions and Regional Development. Considerations Regarding Romania. Theoretical and Applied Economics, vol. 18, no. 4(557), pp. 141-158. ISSN 1844-0029.
 • GOEL, K., PULLA, V., FRANCIS, A. P., (2014). Community Work: Theories, Experiences and Challenges. Bengaluru: Niruta Publications. ISBN 978-81-923326-7-3.
 • KEIKOTLHAILE, R. T., EKAMBARAM, A., HALVORSEN, S. B., KLAKEGG, O. J., (2015). Formalising the Informal? – Finding a Balance between Formal Teams and Communities of Practice in a Project-based Organisation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 194, no. 1, pp. 105-114. ISSN 1877-0428. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.06.127.
 • KENNY, ,  (2011).  Towards  unsettling  community  development. Community Development Journal, vol. 46, no. Suppl. 1, pp. 7-19. ISSN 1468-2656. DOI: 10.1093/cdj/bsq050.
 • MCDERMOTT, R., (1999). Learning across teams: How to build communities of practice in team-based organizations. Knowledge Management Review, vol. 8, no. 3, pp. 32-36. ISSN 1369-7633.
 • PORTNEY, K. E.; BERRY, J. M., (2010). Participation and the Pursuit of Sustainability in U.S. Cities. Urban Affairs Review, vol. 46, no. 1, pp. 119-139. ISSN 1552-8332. DOI: 10.1177/1078087410366122
 • REINSBERGER, K., BRUDERMANN, T., HATZL, S., FLEIß, E., POSCH, A., (2015). Photovoltaic diffusion from the bottom-up: Analytical investigation of critical factors. Applied Energy, vol. 159, no. 1, pp. 178-187. ISSN 0306-2619. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.08.117.
 • SEYFANG, G., HAXELTINE, A., (2012). Growing Grassroots Innovations: Exploring the Role of Community-Based Initiatives in Governing Sustainable Energy Transitions. Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 30, no. 3, pp. 381-400. ISSN 1472-3425. DOI: 10.1068/c10222.
 • SEYFANG, G., SMITH, A., (2007). Grassroots innovations for sustainable development: Towards a new research and policy agenda. Environmental Politics, vol. 16, no. 4, pp. 584-603. ISSN 1743-8934. DOI: 0.1080/09644010701419121.
 • SCHUTTE, W. D., 2020. Community development has been hijacked. Community Development Journal, vol. 00, no. 00, pp. 1-17. ISSN 1468-2656. DOI: 10.1093/cdj/bsaa050.
 • SQUAZZONI, F., 2008. Local economic development initiatives from the bottom-up: the role of community development corporations. Community Development Journal, vol. 44, no. 4, pp. 500-514. ISSN 1468-2656. DOI: 10.1093/cdj/bsn009.
 • THIERSTEIN, A., WALSER, M., (1999). Sustainable regional development: interplay of topdown and bottom-up approaches. ERSA conference papers from European Regional Science Association.
 • WISE, N., (2017). Local community and local economy: Place, policies and power at the micro-scale. Local Economy, vol. 32, no. 7, pp. 595-600. ISSN 1470-9325. DOI: 10.1177/0269094217733672.
 • YIN, R. K., (2014). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. ISBN 978-1452242569.