XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Vinohradníctvo v Nitrianskom kraji má dlhodobú tradíciu a predstavuje určitý prínos pre ekonomický rozvoj kraja. Viac ako 45 % výmery viníc Slovenska sa nachádza v Nitrianskom kraji. Kraj je charakteristický najvyšším počtom vinohradníckych obcí, čo predstavuje viac ako 37 % z celkového počtu vinohradníckych obcí Slovenska. Cieľom príspevku bolo na základe vybraných ukazovateľov (výmera viníc, produkcia hrozna a podiel výmery viníc z poľnohospodárskej pôdy) analyzovať vinohradníctvo v Nitrianskom kraji. Pri spracovaní sledovanej problematiky sme použili viacero metód, ako sú metóda analýzy, historicko-geografická, komparatívna, štatistická a matematická metóda. Získané štatistické dáta sme interpretovali graficky
a kartograficky. Na územie Nitrianskeho kraja zasahujú 3 vinohradnícke oblasti - Nitrianska, Južnoslovenská a Stredoslovenská. Viac ako 65 % zaberá Nitrianska vinohradnícka oblasť. Z celkového počtu 354 obcí Nitrianskeho kraja je 271 vinohradníckych obcí, ktoré patria do 18 vinohradníckych rajónov. V sledovanom období rokov 2008-2019 poklesla celková výmera viníc zhruba o 30 %, výmera rodiacich viníc o viac ako
20 % a produkcia hrozna zhruba o 17 %. Najvyšší podiel výmery viníc z poľnohospodárskej pôdy, viac ako 6 % dosahujú vinohradnícke obce na juhu Nitrianskeho kraja, v južnej časti okresu Nové Zámky a juhovýchodnej časti okresu Komárno.

Klíčová slova

vinohradníctvo, Nitriansky kraj, vinohradnícke oblasti


Reference

 • DOUGHERTY, P. H. red., (2012). The geography of wine: Regions, Terroir and Techniques. Netherlands: Springer. ISBN 978-94-007-0463-3.
 • EURÓPSKA KOMISIA, (2019). Evaluation of the CAP measures applicable to the wine sector – Evaluation study. Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácie Európskej únie. ISBN 978-92-79-92558-0.
 • FÍGEĽ, J., ADAMIŠ, M., (2003). Slovensko na ceste do Európskej únie - kapitoly a súvislosti. Bratislava: SEPA & CEP. ISBN 80-968148-4-2.
 • HRDÁ, V., (2012). Charakteristika súčasného stavu vinohradníctva na Slovensku. In Aktuálne trendy manažmentu v konkurenčnom prostredí. Nitra: SPU, pp. 89-94. ISBN 978-80-552-0804-6.
 • HRONSKÝ, Š., PINTÉR, E., (2009). Vývoj vinohradníctva a regionalizácia pestovania viniča v Slovenskej republike. Životné prostredie, 43, no. 1, pp. 3-9. ISSN 0044-4863.
 • JONES, A., (2003). Power in Place: Viticulture spatialities of globalization and community empowerment in the Languedoc. Transactions of the Institute of British Geographers, 27, pp. 11-29.
 • KARLÍK, L., CHARVÁT, T., (2014). Fyzicko-geografická analýza Modranského vinohradníckeho rajónu s ohľadom na pestovanie viniča. Geografická revue, vol. 10, no. 1, pp. 16-38. ISSN 1336-7072.
 • KARLÍK, L., GÁBOR, M., FALŤÁN, V., LAUKO. V., (2017). Monitoring využívania vinohradníckych plôch: prípadová štúdia Modra (Slovensko). Geographia Cassoviensis, XI, no. 1, pp. 22-32. ISSN 1337-6748.
 • KARLÍK, L., LAUKO, V., FALŤÁN, V., MATEČNÝ, I., (2018a). Qualitative analysis of natural terroir units. Case study: Modra wine rayon (Slovakia). Applied Ecology and Environmental Research, 16, no. 2, pp. 1257-1274. ISSN 1785 0037. DOI: 10.15666/aeer/1602_12571274.
 • KARLÍK, L., GÁBOR, M., FALŤÁN, V., HAVLÍČEK, M., (2018b). Vineyard zonation based on natural terroir factors using multivariate statistics – Case study Burgenland (Austria). VINE AND WINE OPEN ACCESS JOURNAL, vol. 52, no. 2, pp. 105-117. DOI: 20870/oeno-one.2018.52.2.1907.
 • MANCEL, I., (2021). Štátna podpora vinohradníctva a vinárstva zo strany EÚ a MPSR. [online]. [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: http://www.tik.sk/projekty/vinohradnictvo-a-vinarstvo/i-kolo/statna-podpora-vinohradnictva-a-vinarstva/.
 • NAGYOVÁ, Ľ., DOBÁK, D., (2007). Analýza vybraných ukazovateľov vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. [online]. [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: http://www.slpk.sk/eldo/2007/017_07/nagyova
  .pdf.
 • NÉMETHOVÁ, J., (2013). Špecifiká Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Geografické informácie. 17, no. 2, pp. 93-109. ISSN 1337-9453.
 • NÉMETHOVÁ, J., CIVÁŇ, M., (2018). Nitra wine region - the most diverse wine region in Slovakia. In Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Brno: Masaryk University, pp. 494-505. ISBN 978-80-210-8907-5.
 • POLÁČEK, Š., POLÁČEK, M., (2010). Vinohradníctvo a vinárstvo - stručná história a súčasnosť. [online]. [cit. 2021-03-25]. Dostupné z: http://www.slpk.sk/eldo/2010/zborniky/008-10/polacek2.pdf.
 • SK, (2021a). Nitriansky kraj. [online]. [cit. 2021-03-25]. Dostupné z: http://www.regionnitra.sk/nitriansky-kraj
 • SK, (2021b). Vínna história. [online]. [cit. 2021-03-25]. Dostupné z: http://www.regionnitra.sk
  /vina/vinna-historia.
 • ROGOVSKÁ, V., (2018). Konkurencieschopnosť slovenského vinárskeho priemyslu v európskom hospodárskom priestore s dôrazom na krajiny Vyšehradskej štvorky. Ekonomika poľnohospodárstva, XVIII, no. 1, pp. 100-112. ISSN 1335-6186.
 • SÚĽOVSKÝ, M., HRINÍK, D., (2016). Možnosti uplatnenia fyzickogeografických prístupov ako príspevku ku kvalitatívne orientovanej vinohradníckej produkcii. Geographia Cassoviensis, X, no. 2, pp. 175-192. ISSN 1337-6748.
 • SVOBODOVÁ, I., VĚŽNÍK, A., KRÁL, M., (2014). Viticulture in the Czech Republic: Some spatio-temporal trends. Moravian Geographical Reports, 22, no. 1, pp. 2-14. ISSN 2199–6202. DOI: 10.2478/mgr-2014-0001.
 • ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY, (2021). Verejná databáza DATAcube. [online]. [cit. 2021-03-25]. Dostupné z: http://datacube.statistics.sk.
 • ÚSTREDNÝ KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY, (2020). Vinohradnícke oblasti. [online]. [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: https://www.uksup.sk/vinohradnicke-oblasti.