XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Problematiku regionálneho rozvoja vnímame v literatúre ako ekonomický rast prezentovaný v pozitívnom slova zmysle. Zvyčajne predstavuje zvýšenie ekonomických ukazovateľov a životnej úrovne obyvateľstva. Hospodársky rast však nemusí nutne byť spojený s rozvojom regiónov, aj keď tento nie je možné si predstaviť bez neho. Regionálny rozvoj každého regiónu musí byť založený aj na kvalite životného prostredia, ktoré okrem iného má vplyv aj na kvalitu života. Jedným z negatívnych aspektov sú aj environmentálne záťaže. Cieľom príspevku je podrobnejšia charakteristika lokalít Jelšavsko-lubeníckej environmentálnej záťažovej oblasti, ktoré predstavujú významné limitujúce faktory regionálneho rozvoja. Údaje o vybraných záťažiach sme získali terénnym výskumom, analýzou leteckých snímok, ako aj literárnych a iných prameňov a neposlednom rade aj z interview. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží na Slovensku spomaľuje absencia zákona, nedostatok finančných prostriedkov, jednoznačne neurčená zodpovednosť za environmentálne záťaže a vysoký počet lokalít, čo nebude možné riešiť bez krytia výdavkov z európskych fondov prostredníctvom OP ŽP a štátneho rozpočtu. Riešenie problematiky bude dlhodobou záležitosťou a predpokladá sa, že bude trvať do roku 2030. Rok 2027 by mal byť cieľovým rokom sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží, čo vyplýva z aplikácie povolených výnimiek, napr. Rámcovej smernice EÚ o vode, podľa ktorej musia členské štáty dosiahnuť dobrý stav kvality povrchových a podzemných vôd ako aj ďalších zložiek životného prostredia.

Klíčová slova

environmentálne záťaže, Jelšavsko-lubenícka oblasť, životné prostredie, regionálny rozvoj, Slovensko


Reference

 • BOBRO, M., HANČUĽÁK, J., (2001). Vplyv spracovania slovenského magnezitu na životné prostredie. Mineralia Slovaca, vol. 33, pp. 535-538. ISSN 0369-2086.
 • BOBRO, M., SLANČO, P. HANŠUĽÁK, J. BREHUV, J. FEDOROVÁ, E., (2003). Súčasný stav výskytu ortuti v oblasti Rudnian. In: Zborník O ekológii vo vybraných aglomeráciách Jelšavy – Ľubeníka a stredného Spiša, 23.-24.10.2003, “Hrádok 2002. UVL Košice, ÚGt SAV Košice, pp. 92-95. ISBN 80-88-985-81-1.
 • HREDZÁK, S., BINDAS, Ľ., ed., (2004). O ekológii vo vybraných aglomeráciách Jelšavy – Lubeníka a stredného Spiša. In Zborník „XIII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou, Hrádok 2004. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZS VTS, ZO pri Ústave geotechniky SAV Košice, pp. 44-48. ISBN 80-8077-010-7.
 • HREŠKO, J., BOLTIŽIAR, M., BUGÁR, G., (2003). Spatial structures of geomorphic processes in high-mountain landscape of the Belianske Tatry Mts. Ekologia (Bratislava). vol. 22, no. Suppl. 2, pp. 348-348. ISSN 1335-342X.
 • DEMO, M., BIELEK, P., HRONEC, O., (1999). Trvalo udržateľný rozvoj. Nitra: SPU Nitra. ISBN 80-7137-611-6.
 • ĎURŽA, O., (2008). Vplyv ťažby a spracovania magnezitu na životné prostredie Slovenska. Životné prostredie, vol. 42, no. 1, pp. 48-52. ISSN 0044-4863.
 • HANŠUĽÁK, J., BOBRO, M., (2004). Vplyv magnezitového priemyslu na imisnú záťaž oblasti Jelšavy tuhými imisiami. Acta Montanistica Slovaca, vol. 9, no. 4, pp. 401-405. ISSN 1335-1788.
 • BOLTIŽIAR, M., OLAH, B., GALLAY, I., GALLAYOVÁ, Z., (2016). Transformation of the Slovak cultural landscape and its Recent Trends. In Landscape and Landscape Ecology: Proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology. Bratislava: Institute of Landscape Ecology SAS, pp. 57-67. ISBN 978-80-89325-28-3.
 • IVANOVÁ, M., MICHAELI, E., BOLTIŽIAR, M., FAZEKAŠOVÁ, D., (2013). The analysis of changes ecological stability of landscape in the contrasting region of the mountain range and a lowland. In Ecology, economics, education and Legislation. 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2013. Albena; Bulgaria, pp. 925-938.
 • KLINDA, J., BOHUŠ, P., (2008). Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky. Bratislava: MŽP SR, SAŽP Košice. ISBN 978-80-88833-53-6.
 • KLUKANOVÁ, A., IGLÁROVÁ, Ľ, WAGNER, P., HRAŠNA, M., LABÁK, P., FRANKOVSKÁ, J., GLUCH, A., VLČKO, J. , BODIŠ, D., HAGARA, R., (2010). Čiastkový monitorovací systém – geologické faktory. GÚDŠ, Bratislava, MŽP, 16 s.
 • MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, (2008). Environmentálne záťaže. [online]. [cit. 2019-02-02]. Dostupné z: http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/geologia/environmentalne-zataze.html.
 • MICHAELI, E., BOLTIŽIAR, M., (2010). Vybrané lokality environmentálnych záťaží v Slovenskej republike. Geographia Cassoviensis, vol. 4., no. 2, 2010, pp. 114-119. ISSN 1337-6748.
 • PALUCHOVÁ, K., (2009). Systematická identifikácia environmentálnych záťaží na Slovensku – čo priniesla. Enviromagazín, mimoriadne číslo 2, s. 8-9. ISSN 1335–1877.
 • PARILÁKOVÁ, K., (2003). Možnosti riešenia biologicko-technickej rekultivácie kalových polí ZSNP a.s., Žiar nad Hronom. Edícia: Pedo-disertationes. Bratislava: VÚPOP, 128 s. ISBN 80-891-28-025.
 • RASCHMAN, P., (2004). Význam termickej a mechanickej aktivácie v priemyselných aplikáciách magnezitu. In Prírodné vedy v mineralógii a environmentalistike. Vedecká konferencia venovaná životnému jubileu prof. RNDr. K. Tkáčovej, DrSc. SAV Košice, máj 2004, Košice: UPJŠ, s. 53 – 59.
 • ROJKOVIČ, I., (2003). Rudné ložiská Slovenska. Bratislava: UK Bratislava, 107 s. ISBN 80-223-1823-X.
 • SYEDA MARIA A., AROMA P., BEENISH A., NAIMA H., AZRA Y., (2014). Open dumping of municipal solid waste and its hazardous impacts on soil and vegetation diversity at waste dumping sites of Islamabad city. Journal of King Saud University – Science, vol. 26, no. 1, pp. 59–65. ISSN 1018-3647. DOI: 10.1016/j.jksus.2013.08.003.
 • ŠKULTÉTY, P., (2008). Vplyv environmentálnych záťaží na charakter krajiny. Influence of Environmental Loads on Landscape Character. In Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky FM, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 278-285. ISBN 978-80-806-8798-4.
 • VILINOVÁ, K., DUBCOVÁ, A., (2019). Analýza úmrtnosti na zhubné nádory v regionálnom pohľade Slovenska. Geographia Cassoviensis., vol. 13, no. 1, pp. 83-101. ISSN 1337-6748. DOI: 10.33542/GC2019-1-06.
 • VILINOVÁ, K., (2020). Spatial Autocorrelation of Breast and Prostate Cancer in Slovakia. International Journal of Environmental Research and Public Health. vol. 17, no. 12, pp. 4440-4460. ISSN 1661-7827. DOI: 10.3390/ijerph17124440.
 • VOUTSA, D., GRIMANIS, A., SAMARA, C., (1996). Trace Elements in Vegetables Grown in an Industrial Area in Relation to Soil and Air Particulate Matter. Environmental Pollution, vol. 94, pp. 325-335. ISSN 0269-7491.