XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Záujem o zdravotný stav obyvateľstva sa dnes zintezívňuje. Medzi hlavné dôvody patria spoločenské, politické ekonomické zmeny ale v súčasnosti aj prebiehajúca pandémia súvisiaca so šírením vírusu COVID-19. V dôsledku mnohých demografických zmien v posledných rokoch sa pri štúdiu zdravotného stavu obyvateľstva kladie dôraz na jeden z demografických procesov, ktorým je úmrtnosť. Veľmi často je sledovaná prostredníctvom štruktúry príčin smrti. Po stabilizácii úmrtnosti a chorobnosti na infekčné ochorenia v osemdesiatich rokoch sa na Slovensku do popredia spoločenského záujmu dostávajú civilizačné ochorenia ako napríklad choroby obehovej sústavy a nádory. Tento ukazovateľ je zároveň dôležitý aj z hľadiska správneho smerovania v oblasti regionálneho rozvoja vo väzbe na zdravotnú starostlivosť jednotlivých regiónov. Cieľom príspevku je charakterizovať štruktúru príčin smrti v krajských mestách Slovenska s dôrazom na pohlavnú štruktúru. Tento príspevok bude vychádzať z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za obdobie rokov 1996-2017. Hlavnými metódami použitými v práci budú metódy analýzy, syntézy, ako aj grafické a kartografické metódy. Vo všetkých krajských mestách Slovenska za celé sledované obdobie dominovali u mužov a žien jednoznačne choroby obehovej sústavy. Za nimi nasledovali nádory a vonkajšie príčiny. Skupinu piatich najčastejších príčin doplnili choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Klíčová slova

Slovensko, krajské mestá, úmrtnosť, príčiny smrti


Reference

 • BLEHA, B., ŠPROCHA, B., VAŇO, B., (2013). Prognóza populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060. Bratislava: Infostat. 84 s. ISBN 978-80-89398-23-2.
 • BORRELL, C., MARÍ-DELL'OLMO, M., SERRAL, G., MARTÍNEZ-BENEITO, M., GOTSENS, M., (2010). Inequalities in mortality in small areas of eleven Spanish cities (the multicenter MEDEA project). Health & Place, 16, no. 4, pp. 703-711. ISSN 1353-8292. DOI: 10.1016/j.healthplace.2010.03.002.
 • BORRELL, C., MARÍ-DELL'OLMO, M., PALENCIA, L., GOTSENS, M., BURSTRÖM, S. et al., (2014). Socioeconomic inequalities in mortality in 16 European cities. Scandinavian Journal of Public Health, vol. 42, no. 3, pp. 245-254. ISSN 1651-1905. DOI: 10.1177/1403494814522556.
 • CASSELI, G., VALLIN, J., WUNSCH, G., (2006). Demography: Analysis and Synthesis. London: Elsevier. 421 s. ISBN 978-0-12-765660-1.
 • CORINNE, A., MORRISON, K. T., KAUFMANN, J.S, HARPER, S., (2018). Trends in the contribution of major causes of death to the black-white life expectancy gap by US state. Health & Place, 52, no. 4, pp. 85-100. ISSN 1353-8292.
 • HÜBELOVÁ, D., JADCZAKOVÁ, V., ROUSOVÁ, G., (2017). Vliv demografických a socioekonomických determinantů na úmrtnost v okresech Jihomoravského  kraje v letech  2006-2015. In  mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 396-405. ISBN 978-80-210-8587-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-51.
 • MÉSZÁROS, J., (2008). Atlas úmrtnosti Slovenska 1993-2007. Bratislava. Inštitút informatiky a štatistiky, 2008. Dostupné na internete: http://www.infostat.sk/vdc/pdf/umrtnost93-07.pdf.
 • MICHAELI, E., BOLTIŽIAR, M., (2010). Vybrané lokality environmentálnych záťaží v Slovenskej republike. Geographia Cassoviensis, IV., no. 2, pp. 114-119. ISSN 1337-6748.
 • MONSIVAIS, P., AMIRI, S., DENNEY, J. T, AMRAM, O., (2019). Area deprivation amplifies racial inequities in premature mortality: Analysis of 242,667 deaths in Washington State, USA 2011-15. Health & Place, vol. 39, no. 6, pp. 1-6. ISSN 1353-8292. DOI: 10.1016/j.healthplace.2019.102261.
 • POLÁKOVÁ, Z., KLUFOVÁ, R., (2010). Demografické metody a analýzy: demografie české a slovenské populace. Praha: Wolters Kluwer. 272 s. ISBN 978-80-7357-546-5.
 • RAPANT, S., LETKOVIČOVÁ, M., CVEČKOVÁ, V. et al., (2010). Environmentálne a zdravotné indikátory Slovenskej republiky. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. ISBN 978-80-89343-36-2 .
 • RIBEIRO, A. I., FRAGA, S., BARROS, H., (2018). Residents' Dissatisfaction and All-Cause Mortality. Evidence from 74 European Cities. Frontiers in Psychology Journal, vol. 8. ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.02319.
 • ŠPROCHA, B., VAŇO, B., BLEHA, B., (2013). Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej republiky do roku 2035. Bratislava: Infostat. 97 s. ISBN 978-80-89019-25-0.
 • Úrad VEREJNÉHO ZDRAVOTnÍctva, (2021). Úrad verejného zdravotníctva. [online]. [cit. 2021.03.15]. Dostupné z: https://www.uvzsr.sk/.
 • VILINOVÁ, K., (2014). Aké príčiny úmrtnosti dominujú v mestách Nitrianskeho samosprávneho kraja. In středoevropská geografická konference - Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání: sborník příspěvků, Brno: Masarykova univerzita. s. 143-153. ISBN 978-80-210-6881-0 Dostupné na internete: https://katedry.ped.muni.cz/geografie/wp-content/uploads/sites/8/2014/10/sbornik_prispevky_2013.pdf.