XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Spolupráca je významná v akejkoľvek oblasti ľudskej činnosti, v ktorej sa viaceré subjekty usilujú o dosiahnutie rovnakého cieľa. Dovoľuje totiž spojením síl dosahovať lepšie výsledky, než ktorých by boli schopní jednotlivci. Tento tzv. synergický efekt možno využiť aj v miestnej samospráve. Partnerstvo a spolupráca sa riadia zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov. Cieľom príspevku je identifikovať a zhodnotiť formy, oblasti, prínosy a bariéry medziobecnej spolupráce v okrese Nitra. Pre získanie primárnych údajov bol využití dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo 90,32 % miestnych samospráv z okresu Nitra. Obce najčastejšie spolupracujú pri nakladaní s komunálnym odpadom, pri zabezpečovaní predškolského vzdelávania, školských klubov a v oblasti športu. Na úseku prenesenej pôsobnosti štátnej správy ide predovšetkým o spoluprácu týkajúcu sa stavebného poriadku a pôsobnosti stavebného úradu. Hlavným zdrojom financovania medziobecnej spolupráce je kombinácia vlastných a externých príjmov obcí.

Klíčová slova

samospráva, medziobecná spolupráca, prínosy spolupráce


Reference

 • BENČO, J., (2006). Ekonomika a manažment verejnej správy. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. ISBN 80-8075-119-6.
 • BEL, G., WARNER, M. E., (2015). Inter-municipal cooperation and costs: Expectations and evidence. Public Administration, vol. 93, no. 1, pp. 52 – 67. ISSN 1467-9299. DOI: 10.1111/padm.12104.
 • BERITELLI, P., (2011). Cooperation among prominent actors in a tourist destination. Annals of Tourism Research, vol. 38, no. 2, pp. 607-629. ISSN 0160-7383. DOI: 10.1016/j.annals.2010.11.015.
 • BOUCKAERT, G., NAKROŠIS, V., NEMEC, J., (2011). Public Administration and Management Reforms in CEE: Main Trajectories and Results. The Journal of NISPAcee, vol. 4, no. 1, pp. 9-29. ISSN 1338-4309. DOI: 10.2478/v10110-011-0001-9.
 • DUŠEK, J., (2017). Evaluation of development of cooperation in south Bohemian municipalities in the years 2007 – 2014.  European Countryside, vol. 9, no. 2, pp. 342-358. ISSN 1803-8417. DOI: 10.1515/euco-2017-0021.
 • FÁZIKOVÁ, M., (2005). Zabezpečovanie samosprávnych kompetencií v jednotlivých veľkostných kategóriách obcí v regiónoch Gemer a Spiš, prípadová štúdia pre Úrad vlády SR. [online]. [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: http://www.komunal.eu/images/pdf/Zabezpecovanie_kompetencii_Gemer_Spis.pdf.
 • GALVASOVÁ, I., BINEK, J., CHABIČOVSKÁ, K., HOLEČEK, J., HALÁSEK, D., (2007). Spolupráce obcí jako faktor rozvoje. Brno: Georgetown. ISBN 80-251-20-9.
 • HULST, R, VAN MONTFORT, A., (2007). Inter-municipal cooperation: A widespread phenomenon. Amsterdam: Springer, p. 1-21. ISBN 1402053797.
 • JETMAR, M., (2015). Meziobecní spolupráce - Inspirativní cesta, jak zlepšit služby verejnosti. Praha: Kancelár pro projekty a vzdelávání, Svaz mest a obcí České republiky. ISBN 978-80-906042-2-3.
 • KEREKEŠ, J., (2007). Samospráva nie je osamelým bežcom. [online]. [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: https://www.e-obce.sk/clanok.html?id=441&akcia=novykomentar
 • LANE, J. E., (2009). State management: An inquiry into models of public administration and management. London: Routledge. ISBN 978-0415492355.
 • RUSAW, C. A., (2007). Changing public organizations: four approachers. International Journal of Public Administration, vol. 30 no. 3, pp. 347 -361. ISSN 1532-4265. DOI: 10.1080/01900690601117853.
 • SIROTNÁ, B., (2014). Riadenie, účelovosť a financovanie mikroregiónov v SR. [online]. [cit. 2021-03-29]. Dostupné z: http://mikroinovace.eu/wp-content/uploads/2014/07/14_Sirotn%C3%A1-Riadenie-ucelovost-a-financovanie-mikroregionov.pdf.
 • WOLLMANN, H., (2010). Comparing Two Logics of Interlocal Cooperation: The Cases of France and Germany. Urban Affairs Review, vol. 46, no. 2, p. 263 – 292. ISSN 1552-8332. DOI: 10.1177/1078087410377608.
 • Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.