XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Marketingové plány patří ke klíčovým strategickým dokumentům řízení moderních měst. Pokud chtějí města efektivně využívat marketingové nástroje s cílem podpory komplexního rozvoje svého území, je nutné, aby vytvořila a implementovala vlastní originální marketingovou strategii. Takto již několik desetiletí postupují mnohá evropská města, jejichž kroky se již staly inspirací pro řadu českých měst. Kvalita dokumentu je dána nejen dostatečnou hloubkou zpracování jednotlivých částí, ale také podrobnou analýzou cílových skupin, na které má být zaměřena pozornost. Jen tak lze navrhnout opatření a aktivity, které povedou k naplnění vizí a cílů města. Cílem příspěvku je zhodnotit vybrané marketingové strategie českých měst ve světle teoretických východisek a konceptů. Příspěvek je zaměřen na trojici českých měst, které marketingovým plánem disponují, jedná se o Hodonín, Břeclav a Trutnov. Marketingový plán Hodonína je příliš obecný a má spíše analytický než rozvojových charakter. Naproti tomu Bruntál disponuje jasným plánem, který vychází z precizně provedené analýzy opírající se o výsledky dotazníkového šetření. Všechny cíle a opatření jsou jasně a srozumitelně definované a jejich dosažení je podpořeno měřitelnými indikátory. Plán působí realisticky a přitom ambiciózně. Marketingový plán Trutnova se výrazně soustředí na roli médií v implementaci komunikační strategie, značný důraz je kladen také na specifikaci cílových skupin.

Klíčová slova

regionální rozvoj, města, teritoriální marketing, strategické plánování


Reference

 • Ashworth, G.J., Voogd, H., (1990). Selling the city: marketing approaches in public sector urban planning. London, England: Belhaven Press. ISBN 978-0471944706.
 • Bartušková, H., Pavlík, R., (2017). Marketingový plán města Trutnova pro období 2017-2020. [online]. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: https://www.trutnov.cz/filemanager/files/634126.pdf.
 • Borden, N. H., (1964). The concept of the marketing mix. Journal of advertising research, 7-12. (reprinted in Classics, vol. 1984, no. 2. [online]. [cit. 2021-04-22]. Dostupné z: http://www.guillaumenicaise.com/wp-content/uploads/2013/10/Borden-1984_The-concept-of-marketing-mix.pdf.
 • CANT, C. M., MACHADO, R., (2011). Marketing success stories. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-1959-9489-6.
 • Cleave, E., Arku, G., Sadler, R., Gilliland, J., (2016). The role of place branding in local and regional economic development: bridging the gap between policy and practicality. Regional studies, regional science, 3, no. 1, pp. 207-228. ISSN 2168-1376. DOI: 10.1080/21681376.2016.1163506.
 • Dinnie, K., (2008). Nation Branding: concepts, issues, practise. Oxford: Elsevier. ISBN 978-0-7506-8349-4.
 • Eshuis, J., Klijn, H. E., Braun, E., (2014). Place marketing and citizen participation: branding as strategy to address the emotional dimension of policy making? International review of administrative sciences, 80, no. 1, pp. 151 – 171. ISSN 0020-8523. DOI: 10.1177/0020852313513872.
 • Goi, L. Ch., (2009). A review of marketing mix: 4ps or more? International journal of marketing studies, 1, no. 1, pp. 2-15. ISSN 1918-719X. DOI: 10.5539/ijms.v1n1p2.
 • Hodonín, (2017). Strategický plán rozvoje města. Marketingový plán komunikace a participace. [online]. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: https://www.hodonin.eu/assets/File.ashx?id_org=4041&id_dokumenty=1091173.
 • Hosper, G.J., (2004). Place marketing in Europe – the branding of the Oresund region. Intereconomics, 5, no. 5, pp. 271-279. ISSN 0020-5346. DOI: 10.1007/bf03031785.
 • JAKUBÍKOVÁ, D., (2008). Strategický marketing - strategie a trendy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4670-8.
 • JEŽEK, J., (2010). Aplikace městského marketingu v praxi: vývoj, očekávání, realita (kritický pohled). E+M ekonomie a management, vol. 13, no. 4, pp. 123-134. ISSN 1212-3609.
 • Ježek, J., (2011a). Marketing jako nástroj tvorby a zvyšování konkurenční schopnosti měst (Metodika certifikovaná Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky). Plzeň: Západočeská univerzita.
 • Ježek, J., (2011b). Městský marketing – koncepty, aplikace, kritická analýza. Ekonomický časopis, vol. 59, no. 3, pp. 243-258. DOI: 10.1016/j.respol.2005.01.018.
 • JEŽEK, J., RUMPEL, P., SLACH, O., (2007). Marketingový management obcí, měst a regionů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7368-294-1.
 • KOTLER, P., ARMSTRONG, G. (2003). Praha: Grada. ISBN 978-80-247-0513-2.
 • Kotler, P., Haider, D.H., Rein, I. (1993). Marketing places: attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations. New York: The Free Press. ISBN 0-02-917596-8.
 • KPMG ČR, (2018). Marketingový plán města Bruntál na období 2018-2023. [online]. [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: https://www.mubruntal.cz/assets/File.ashx?id_org=1316&id_dokumenty=966962.
 • MORRISON, M., A., (1995). Hospitality and Travel Marketing. Clifton Park: Delmar, Cengage Learning. ISBN 978-14-354-8686-7.
 • PELSMACKER, P., GEUENS, M., BERGH, J., (2007) Marketing Communications: A European Perspective. London: Pearson Education. ISBN 978-0273721383.
 • RUMPEL, P., (2011). Komplexní regionální marketing periferního rurálního regionu Jesenicko. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7368-294-1.
 • RUMPEL, P., (2002). Městský marketing jako koncept rozvoje města. Veřejná správa, vol. 2002, no. 29, příloha (supplement). ISSN 0027-8009.
 • TROSS, O., (2006). Implementation of a city marketing strategy. Mnichov: GRIN Verlag. ISBN 978-3638548823.
 • VALDANI, E., ANCARANI, F., (2001). Marketing places. A resource-based approach and empirical evidence from the European experience. (Working Paper 01/55). SDA Bocconi, Research Division.
 • VAN DIJK-BETTENHAUSSEN, E., (2011). Handboek city- en regiomarketing. Groningen: Noordhoff uitgevers nv. ISBN 978-90-01-78891-9.
 • VAŇOVÁ, A., VITÁLIŠOVÁ, K., BORSEKOVÁ, K., (2017). Place marketing, public and non-profit marketing: case studies. Banská Bystrica: Belianum. Matej Bel University Press. ISBN 978-80-557-1313-7.
 • VENTURA, C., (2014). Territorial Marketing Applied to Cultural Tourism: Assessment of Cultural Event Impacts. Advanced Engineering Forum, 11, pp. 585-593. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AEF.11.585.