XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou aplikace metody DEA - analýzy obalů dat, při zkoumání efektivnosti vybraných veřejných služeb zajišťovaných obcemi a městy. Soustředí se na metodu výpočtu ukazatelů pro jednotlivé obce a skupiny obcí. Při výpočtu efektivnosti se používá model DEA s variabilními výnosy z rozsahu a se superefektivností, který vzdálenost od hranice efektivnosti (obalu dat) měří nikoli Eukleidovskou, jako klasické DEA modely ale Chebyshevovou vzdáleností. Analýza se zaměřuje na zkoumání efektivnosti uvnitř skupin obcí, definovaných dle počtu obyvatel a polohy vůči rozvojovým centrům, ale i těchto skupin v kontextu celého souboru dat. Vytvořený model umožňuje počítat efektivnost každé obce a sledovat její pořadí v rámci dané kategorie, ale i typu obce, správního obvodu ORP či kraje. Následně ukazuje praktické výsledky výpočtu efektivnosti – dosažené střední hodnoty na příkladu škol a obecní policie. Variabilita dosažených výsledků je předmětem interpretace s ohledem na zkoumanou službu. V závěru se diskutují limity využití DEA s ohledem na kvalitu dostupných dat a celkovou vhodnost metody pro sledování efektivnosti obcí.

Klíčová slova

obce a města, efektivnost, DEA


Reference

 • Banker, R. D., Charnes, A., Cooper, W. W., (1984). Some models for estimating technical and scale efficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30, pp. 1078–1092. ISSN 1526-5501.
 • Charnes, A., Cooper, W.W., Lewin, A.Y., Seiford, L.M., (1994). Data envelopment analysis: theory, methodology, and applications. Norwell: Kluwer Academic Publishers. ISBN 978-94-011-0637-5.
 • Charnes, A., Cooper, W., Rhodes, E., (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, vol. 2, 429-444. ISSN 0377-2217.
 • Da Cruz, N. F., Marques, R. C., (2014). Revisiting the Determinants of Local Government Performance. Omega, 44, pp. 91–103 ISSN 0305-0483. DOI: 10.1016/j.omega.2013.09.002.
 • Drew, J., Kortt, M., Dollery, B., (2015a). What Determines Efficiency in Local Government? A DEA Analysis of NSW Local Government. Economic Papers A Journal of Applied Economics and Policy, vol. 34, no. 4, pp. 234-256. ISSN 1759-3441. DOI: 10.1111/1759-3441.12118.
 • Drew, J., Kortt, M. and Dollery, B., (2015b). No Aladdin’s Cave in New South Wales? Local Government Amalgamation, Scale Economies and Data Envelopment Specification. Administration & Society, vol. 49, no. 10, pp. 1450-1470. ISSN 0095-3997. DOI: 10.1177/0095399715581045.
 • Geys, B., Heinemann, F., Kalb, A., (2013). Local Government Efficiency in German Municipalities. Spatial Research and Planning, vol. 71, no. 4, 283-293. DOI: 10.1007/s13147-012-0191-x.
 • Geys, B., Moesen, W., (2009a). Measuring Local Government Technical (In)Efficiency: An Application and Comparison of FDH, DEA, and Econometric Approaches. Public Performance & Management Review, 32, no. 4, pp. 499-513. ISSN 15309576. DOI: 10.2753/PMR1530-9576320401.
 • Geys, B., Moesen, W., (2009b). Exploring sources of local government technical inefficiency: Evidence from Flemish municipalities. Public Finance and Management, 9, no. 1, pp. 1-29. ISS 1523-9721. DOI:
 • Hladik, M. (2019). Universal efficiency scores in data envelopment analysis based on a robust approach. Expert Systems with Applications 122, pp. 242-252. ISSN 0957-4174. DOI: 10.1016/j.eswa.2019.01.019.
 • JABLONSKÝ, J., DLOUHÝ, M., (2015) Modely hodnocení efektivnosti a alokace zdrojů. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-155-0.
 • Jetmar, M., Kubát, j., a kol., (2021). Metodika uplatnění neparametrických metod (DEA, FDH) k analýze a ke komparaci efektivnosti obcí, návrh. AMBIS, vysoká škola a.s.
 • Kalb, A., Geys, B., Heinemann, F., (2012). Value for Money? German Local Government Efficiency in a Comparative Perspective. Applied Economics, 44, no. 2, pp. 201-218 ISSN 0003-6846. DOI: 10.1080/00036846.2010.502110.
 • Kluza, K. (2017). Risk assessment of the local government sector based on the ratio analysis and the DEA method. Evidence from Poland. Eurasian Economic Review7, no.3, pp.329-351. DOI: 10.1007/s40822-017-0075-z.
 • Musgrave, R. A., Musgrave P. B., (1994). Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press. ISBN 80-85603-76-4.
 • MV ČR, (2014). Usnesení vlády České republiky č. 680/2014, ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020. [online]. [cit. 2021-05-20]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje.aspx
 • MV ČR, (2016). Usnesení vlády České republiky č. 1088/2016, k aktualizaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 a Implementačních plánů včetně příloh. [online]. [cit. 2021-05-20]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje.aspx
 • Peková, J., Jetmar, M. a Toth, P., (2019). Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-209-4.
 • Samuelson, P. A., Nordahaus, W. D., (1992). Vyd. 1., dotisk. Praha: Nakladatelství Svoboda. ISBN 80-205-0192.
 • Stiglitz, J. E., (1997). Ekonomie veřejného sektoru. 1. Praha: Grada. 661 s. ISBN 8071694541.