XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

V uplynulých letech bylo v ČR i zahraničí realizováno několik výzkumů věnujících se bariérám meziobecní spolupráce. Výsledky výzkumů však odrážejí příslušná místní a regionální specifika, proto dochází k diametrálně odlišným výsledkům a závěrům v závislosti na konkrétních podmínkách v dané zemi. Hlavním cílem příspěvku je tak analyzovat nerovnoměrný socioekonomický vývoj obcí Jihočeského kraje na příkladu vývoje spolupráce obcí Jihočeského kraje ve vazbě na ekonomické zázemí obce. Při posuzování rozpočtových aspektů municipality nelze preferovat a zohledňovat jen příjmovou stránku, je nutné akcentovat i výdajovou stránku, v našem případě využijeme tzv. míru samofinancování (podíl vlastních příjmů na běžných výdajích obce). Je stanovena hypotéza, že municipality s vyšší mírou samofinancování mají tendenci méně se zapojovat do spolupráce obcí, tzn. čím je míra samofinancování větší, tím je úroveň spolupráce obcí menší. V teoretické části práce je zpracována rešerše poznatků vztahujících se k problematice regionálního rozvoje a spolupráce obcí a představeny jednotlivé metody, které jsou dále aplikovány v rámci prováděné analýzy obcí. Výzkum spolupráce obcí uskutečnil autor v letech 2007-2020. I navzdory výsledkům grafické analýzy se však uvedená hypotéza nepotvrdila.

Klíčová slova

Jihočeský kraj, příjem obcí, regionální rozvoj, spolupráce obcí, veřejné finance


Reference

 • BARNOVÁ, S., KRÁSNA, S., GABRHELOVÁ, G., (2019). Application of Digital Technologies as a Factor Influencing University Students' Academic Satisfaction. In 12th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2019) Proceedings. Burjassot: International Academy of Technology, Education and Development. ISBN 978-84-09-14755-7. WOS:000530212401040.
 • BARTHOLOMEEUSSEN, T., (2001). Spoločná věc (rozvoj – partnerstvo a medziobecná spolupráca). Bratislava: Phare 9808-04-01/007 - Špeciálny prípravný program pre štrukturálne fondy na Slovensku, Skupina budovania partnerstva s podporou Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.
 • BENNETT, R., (1993). Local Government in the New Europe. London: Belhaven. ISBN 978-18-5293-287-9.
 • BENNETT, R., (1997). Local Government in Post-socialist Cities. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative.
 • BINEK, J. et al., (2010). Synergie ve venkovském prostoru – Přístupy k řešení problémů rozvoje venkovských obcí. Brno: GaREP. ISBN 978-80-904308-4-6.
 • BINEK, J., et al., (2011). Synergie ve venkovském prostoru – Paradoxy rozvoje venkova. Brno: GaREP. ISBN 978-80-904308-6-0.
 • BLAŽEK, B., (2004). Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. Brno: Era. ISBN 80-86517-90-X.
 • COULSON, A., CAMPBELL, A., (2008). Local Government in Central and Eastern Europe: The Rebirth of Local Democracy. Oxon: Routledge. ISBN 978-0-415-41152-3.
 • ČAJKOVÁ, A., JANKELOVÁ, N., MASÁR, D. (2021). Knowledge Management as a Tool for Increasing the Efficiency of Municipality Management in Slovakia. Knowledge Management Research & Practice. DOI: 10.1080/14778238.2021.1895686. WOS:000630308600001.
 • DUŠEK, J., (2010). Faktory regionálního růstu a rozvoje (se zaměřením na spolupráci měst a obcí v Jihočeském kraji). České Budějovice: VŠERS. ISBN 978-80-86708-94-2.
 • DUŠEK, J., (2020). Vliv sociálního kapitálu na regionální ekonomiku na příkladu spolupráce obcí v Jihočeském kraji. 1. vyd. České Budějovice: VŠERS. ISBN 978-80-7556-052-0.
 • FEKETE, É., LADOS, M., PFEIL, E., SZOBOSZLAI, Z., (2002). Size of Local Governments, Local Democracy and Local Service Delivery in Hungary. In Swianiewicz, P. (ed.). Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative – Open Society Institute, pp. 31-100. ISBN 963-9419-45-1.
 • GIDLUND, J., JERNECK, M., (2000). Local and Regional Governance in Europe: Evidence from Nordic Regions. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ISBN 1-84064-368-4.
 • HÁLOVÁ, P., ALINA, J., (2014). Analysis of Investment in Infrastructure and Other Selected Determinants Influence to Unemployment in CR Regions. In 8th International Days of Statistics and Economics Location. Prague: University of Economics, pp. 445-455. ISBN 978-80-87990-02-5. WOS:000350226700044.
 • HAUS, M., HEINELT, H., STEWART, M., (2004). Urban Governance and Democracy: Leadership and Community Involvement. Oxon: Routledge. ISBN 0-415-34361-5.
 • HRVOĽOVÁ, B., POLEDNÁKOVÁ, A., SZARKOVÁ, M., KRÁSNA, S., MARKOVÁ, J., (2017). Ekonomické a sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-263-1166-9.
 • IVANČÍK, R., NEČAS, P., (2013). Theoretical and Methodological Views of Definition of Conflicts. Security and Defence Quarterly, vol. 1, no. 1, pp. 17-24. ISSN 2300-8741.
 • JEŽEK, J. et al., (2015). Spolupráce obcí a měst – české a evropské přístupy ke slučování obcí a meziobecní spolupráci. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0698-2.
 • JOHN, P., (2001). Local Governance in Western Europe. London: SAGE Publications. ISBN 0-7619-5636-0.
 • KADEŘÁBKOVÁ, J., KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Z., (2008). Region a regionální vědy (Vybrané sociální, kulturní a environmentální aspekty). Praha: Vysoká škola finanční a správní. ISBN 978-80-7408-009-8.
 • KAVAN, Š., BREHOVSKÁ, L., (2016). Spolupráce Jihočeského kraje a přeshraničních regionů se zaměřením na ochranu obyvatelstva. In 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, pp. 907-914. ISBN 978-80-210-8273-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-117.
 • KLING, J., NIŽŇANSKÝ, V., PILÁT, J., (2002). Separate Existences Above All Else – Local Self-Government and Service Delivery in Slovakia. In Swianiewicz, P. (ed.). Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative – Open Society Institute, pp. 101-166. ISBN 963-9419-45-1.
 • KOLEKTIV AUTORŮ, (2020). Meziobecní spolupráce v ČR – Příklady dobré praxe a doporučení pro realizaci meziobecní spolupráce. Praha: Ministerstvo vnitra ČR – Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy.
 • KOTVALOVÁ, J., (2001). Meziobecní spolupráce. Veřejná správa, vol. 12, no. 6, pp. 12-21. ISSN 1213-6581.
 • KRAFTOVÁ, I., (2002). Finanční analýza municipální firmy. Praha: C.H. Beck. ISBN 80-7179-778-2.
 • KRÁSNA, S., GABRHELOVÁ, G., ČEPELOVÁ, S., BARNOVÁ, S., (2018). Selected Aspects of Employees‘ Job Satisfaction. In Majtán, Š. et al. Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava: Ekonóm, pp. 599-605. ISBN 978-80-225-4536-5.
 • LEACH, S., DAVIS, H., (1996). Enabling or Disabling Local Government: Choices for the Future. Buckingham: Open University Press. 978-03-3519-545-9.
 • LIDSTRÖM, A., (1998). The Comparative Study of Local Government Systems – A Research Agenda. Journal of Comparative Policy Analysis, vol 1, no. 1, pp. 97-115. ISSN 1387-6988.
 • MATEJ, M., (2020). Hospodaření územních rozpočtů v roce 2020 a výhled do roku 2021 [online]. [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6805976&ht=Financov%E1n%ED+obc%ED+v+%C8R.
 • MĚRTLOVÁ, L., (2012). Porovnání regionálních disparit v regionech České republiky. In 15th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, pp. 81-90. ISBN 978-80-210-5875-0.
 • NOVOTNÁ, M., VOLEK, T., ALINA, J., (2014). Regional Disparities in Productivity of Small and Medium-Sized Enterprises in the Food Industry. In 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, pp. 757-763. ISBN 978-80-210-6840-7. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-98.
 • PAPCUNOVÁ, V., URBANÍKOVÁ, M., KORENKOVÁ, M., (2016). Financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na úrovni miestnej samosprávy v SR. In 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, pp. 788-795. ISBN 978-80-210-8273-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-101.
 • PAŘÍZKOVÁ, I., (2013). Rozpočtové právo II. – Finance územních samospráv. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity. (Přednáška-nepublikováno).
 • PAVLAS, M., (2015). Ukazatele finanční stability města. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, vol. 1, no. 2, pp. 36-51. ISSN 1805-3246.
 • PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M., (2008). Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. vydání. Praha: ASPI. ISBN 978-80-7357-351-5.
 • PEKOVÁ, J., POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O., (2003). Vzorový učební text vstupního vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Praha: Institut pro právní vzdělávání a informace.
 • PERLÍN, R., (1999). Venkov, typologie venkovského prostoru. In Malý, F., Viktoriová, B. Česká etnoekologie. Praha: Cargo, pp. 87-106. ISBN 80-238-4932-8.
 • PORVAZNÍK, J., LJUDVIGOVÁ, I., ČAJKOVÁ, A., (2018). Holistic Competence of Leadership and Managerial Subjects. Politické vedy, vol. 21, no. 2, pp. 56-77. ISSN 1335-2741. WOS:000438652800003.
 • PROVAZNÍKOVÁ, R., (2009). Financování měst, obcí a regionů – 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-2472-789-9.
 • SCHWARTING, H., KRÖKEL, K., (2006). Interkommunale Kooperation. Wiesbaden: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung.
 • SWIANIEWICZ, P., (2002). Size of Local Governments. International Context and Theoretical Framework. In Swianiewicz, P. (ed.). Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative – Open Society Institute, pp. 1-29. ISBN 963-9419-45-1.
 • ŠEBOVÁ, M. et al., (2012). Aktuálne koncepty ekonomiky a riadenia samospráv. Košice: Technická univerzita v Košiciach. ISBN 978-80-553-1264-4.
 • TRIADA, (2020a). Příjmy a výdaje krajů [online]. [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6797293.
 • TRIADA, (2020b). Změny daňových zákonů ohrožují příjmy obcí i krajů [online]. [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6801782.
 • VÁLKOVÁ, H., (2010). Obcím zvoní administrativní hrana. Česko se nevyhne jejich slučování [online]. [cit. 2021-04-18]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/obcim-zvoni-administrativni-hrana-cesko-se-nevyhne-jejich-slucovani-1il-/domaci.aspx?c=A100923_162713_domaci_hv.
 • ŽÁRSKA, E., (2009). Finančná kapacita obce ako determinant rozvoja. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Oeconomica, pp. 92. ISBN 978-80-245-1513-7.