XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Článek je zaměřen na rezidenční suburbanizaci, a to v obcích v zázemí Plzně. Článek vyhodnocuje, jaké jsou příčiny a důsledky suburbanizace v daném území. Hlavním cílem je zhodnotit, jak se mění prostorová koncentrace občanské vybavenosti obcí v důsledku suburbanizace, jak vzdálenost obcí od střediska regionu ovlivňuje hustotu a pestrost občanské vybavenosti. Zkoumaný region byl vymezen kvantitativní geografickou metodou na základě denní dojížďky a vyjížďky obyvatel za prací. Cílů je dosaženo analýzou vymezeného regionu a terénním šetřením v jednotlivých obcích, kde byl zjišťován výskyt občanské vybavenosti. Článek vyhodnocuje rozdíly vybavenosti obcí v zázemí Plzně a to, jak ovlivnila suburbanizace občanskou vybavenost obcí. Ve výzkumu se zjistilo, že vzdálenost obcí od střediska regionu má jen dílčí dopady na druhovou pestrost a množství občanského vybavení, tedy že vzdálenost od centra vymezeného regionu ovlivňuje množství a pestrost jen minimálně. Rozdíly se prokázaly zejména ve struktuře nově vznikající zástavby a dopadů suburbanizace na komunity v obcích.

Klíčová slova

suburbanizace, dojížďka za prací, občanská vybavenost


Reference

 • BIOLEK, J., ANDRÁŠKO, I., (2011). Rezidenční suburbanizace v ČR a její společenské dopady In Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR. Bratislava: Geografický ústav SAV, pp 12-17. ISBN 978-80-89580-02-6.
 • BRADE, I., KOVACS, Z., (2014). City and countryside under world-wide urbanization. Regional Research of Russia 4, no. 2, pp. 76-79. ISSN 2079-9705. DOI:10.1134/S2079970514020038.
 • CZSO, (2011). Sčítání lidu, domů a bytů 2011. [online]. [cit. 9. 3. 2018] Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/sldb.
 • CZSO, (2018). Databáze demografických údajů za obce ČR. [online]. [cit. 9. 3. 2018] Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/.
 • FEHÉRVÁRY, K., (2011). The materiality of the new family house in Hungary: Postsocialist fad or middle-class ideal? City & Society, 23, no. 1, pp. 18-41. ISSN 0893-0465. DOI: 10.1111/j.1548-744X.2011.01047.x.
 • GARCIA-AYLLON, S., (2018). Urban transformations as indicators of economic change in post-communist Eastern Europe: Territorial diagnosis through five case studies. Cartagena, 71, pp. 29-37.  ISSN 0197-3975. DOI: 10.1016/j.habitatint.2017.11.004.
 • HAMPL, M., MARADA, M., (2015). Sociogeografická regionalizace Česka. Geografie, vol. 120, no. 3, pp. 397–421. ISSN 1212-0014. DOI: 10.37040/geografie2015120030397.
 • HLAVÁČEK, P., KOPÁČEK, M., HORÁČKOVÁ, L., (2019). Impact of Suburbanisation on Sustainable Development of Settlements in Suburban Spaces: Smart and New Solutions. Sustainability, 11, no. 24: 7182, pp. 18. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su11247182.
 • KOPP, J., NOVOTNÁ, M., MATUŠKOVÁ, A., (2013). Rezidenční suburbanizace v plzeňském regionu v krajinně-ekologickém kontextu. Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia, pp. 150-174. ISBN 978-80-200-2226-4.
 • NOVÁK, V., (2017). The Spatial Delimitation of Agglomerations in the Czech Republic: The Case of Northwestern Bohemia. Littera Scripta, 10, no. 2, pp. 73-83. ISSN 1805-9112.
 • OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J., (2013). Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2226-4.
 • OUŘEDNÍČEK, Martin, (2008). Satelitní městečka. Suburbanizace [online]. [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: http://suburbanizace.cz/05_teorie_satelitni_mestecka.html.
 • PULDOVÁ, P., JÍCHOVÁ, J., (2011). Důsledky procesu suburbanizace pro soiální a demografickou strukturu obyvatel suburbií. Geografické rozhledy, 20, pp. 24-25. Praha: Česká Geografická společnost. ISSN 1210-3004.
 • ROZMANOVÁ, N., (2012). Principy a pravidla územního plánování. [online]. [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571.
 • SHORT, J., R., MARTÍNEZ, L. (2020). The urban effects of the emerging middle class in the global south. Geography Compass, vol. 14, no. 4, pp. 1–15. ISSN 1749-8198. DOI: 10.1111/gec3.12484.
 • STANILOV, K., SÝKORA, L., (2014). Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postcialist Central and Eastern Europe. Chichester: John Willey & Sons. ISBN 978-1-4051-8547-9.
 • SÝKORA, L., MULÍČEK, O., (2012). Urbanizace a suburbanizace v Česku na počátku 21. století. Urbanismus a územní rozvoj, vol. 15, no. 5, pp. 27-38. ISSN 1212-0855.
 • SÝKORA, L., (2003). Suburbanizace a její společenské důsledky. Czech Sociological Review, 39 no. 2, pp. 57-71. ISSN 2336-128X.
 • VACKOVÁ, B., (2013). Idea bydlení za městem a koncept zahradního města. In Sub Urbs: Krajina, Sídla. Lidé. Praha: Academia, pp. 37-60. ISBN 978-80-200-2226-4.