XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Příspěvek se zabývá komparativními analýzami hlavních konkurenčních dopravních módů z hlediska plánované výstavby tras vysokorychlostní železniční dopravy/VRT. V podmínkách České republiky jde prakticky pouze o autobusovou dopravu a individuální automobilovou dopravu (včetně relevantních alternativních druhů přepravy). V tomto kontextu jsou pak na základě dostupných dat z dopravní statistiky analyzovány stávající proudy v osobní dopravě na silničních komunikacích směrově korespondujících s plánovanými trasami VRT. Hlavním cílem článku je prezentace výsledků komparativních analýz dopravních módů představujících nejvýznamnější potenciální konkurenty plánovaných VRT a na ně navazující syntéza získaných výsledků. V souladu se skutečností, že klíčovou destinací je pochopitelně Praha, následovaná Brnem má právě jejich plánované propojení pomocí VRT (za předpokladu adekvátní nabídky konkurenceschopného řešení) největší potenciál pro převedení části poptávky z autobusové ale i z individuální automobilové dopravy na železnici.

Klíčová slova

vysokorychlostní trať, dopravní mód, přepravní kapacita


Reference

 • ArcDATA, Arc Česká republika (2019). Basic geographical shapes for GIS in the Czech Republic. [online]. [cit. 2020-12-20]. Dostupné z: https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/arccr-500.
 • DALLHAMMER, E. SCHUH, B., GAUGITSCH, R., DERSZNIAK-NOIRJEAN, M., UNFRIED, M., FISCHER, T., PALENBERG, D., (2019). Territorial Impact Assessment for Cross-Border Cooperation. Luxembourg: CBC TIA Handbook, ESPON EGTC. ISBN 978-99959-55-96.
 • EUROPEAN COURT OF AUDITORS (2018). Special report of the European Court of Auditors on high-speed rail [online]. [cit. 10. 01. 2020]. Dostupné z: http://publications.europa.eu/webpub/eca/special-reports/high-speed-rail- 19-2018/cs/# chapter 10.
 • European commission (2011). White Paper on transport – Roadmap to a single European transport area – Towards a competitive and resource-efficient transport system. Luxembourg: Publications office of the European union.
 • EUROPEAN COMMISSION, (2019). Handbook on the external costs of transport. Brussels: Directoriate General for Mobility and Transport. ISBN 978-92-79-96917-1.
 • KLODT, H. (2004). Border Effects in Passenger Air Traffic. [online]. [cit. 2021-02-11]. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/j.0023-5962.2004.00267.x.
 • KÖRNER, M. (2015). Dopravní sítě v kontextu osídlení České republiky a Střední Evropy. Jeseník, AUÚP.Mimořádná příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj, konference Veřejná infrastruktura – doprava a inženýrské sítě. Jeseník, AUÚP, pp. 50-58. ISBN 978-80-87318-39.
 • KÖRNER, M. (2019). Deficity dopravní infrastruktury v České republice. Urbanismus a územní rozvoj. Brno, ÚÚR, vol. 22, no. 1. pp. 47-53. ISSN 1212-0855.
 • LAPPE, M., SPANG, K. (2014). Investment in Project Management are Profitable: A Case Study-based Analysis of the Relationship between the Costs and Benefits of Project Management. International Journal of Project Management, vol. 32, no. 4, pp. 603-612. ISSN 0263-7863. DOI: 10.1016/j.ijproman.2013.10.005.
 • NASH, (2015). When to invest in high-speed rail. Journal of Rail Transport Planning & Management. Elsevier, Netherlands, vol. 5, no. 1. ISSN 2210-9706. DOI: 10.1016/j.jrtpm.2015.02.001.
 • McNaughton, A. (2017). Česká republika má dobrý potenciál pro vysokorychlostní železnice. Silnice – železnice, 12, no. 5, pp. 54-57. ISSN 1803-8441.
 • MEDEIROS, E. (2014). Territorial Impact Assessment. The Process, Methods, Techniques. Lisboa: Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa. ISBN 978-972-636-246-3.
 • MinisteRsTvo dopravy ČR (2017). Program rozvoje rychlých spojení v České republice. [online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/getattachment/Medie/Media-a-tiskove-zpravy/MinistrTok-Vysrychl-trate-potrebuji-novy/MD_Program-rozvoje-rychlych-spojeni-v-CR.pdfaspx.
 • Ministerstvo dopravy ČR (2020). Ročenka dopravy České republiky 2019. [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné z: https://www.sydos.cz/cs/rocenka_pdf/Rocenka_dopravy_2019.pdf.
 • ŘSD ČR (2016). Celostátní sčítání dopravy. [online]. [cit. 2020-01-15]. Dostupné z: https:// www. sčitani 2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx.
 • SŽDC (2018). Plánovaná síť vysokorychlostních koridorů v České republice. [online]. [cit. 2020-02-15]. Dostupné z: https:// www. vysokorychlostni-zeleznice.cz/vysokorychlostni-zeleznice-v-cr/.
 • ŠLEGR, P., KALČÍK, J., ZÁRUBA, T. (2012). Rychlá železnice i v České republice. Praha: CEDOP. ISBN 978-80-905005-0-1.
 • Tikman, P., Vachtl, M. (2010): Rozvoj železniční sítě v České republice. Urbanismus a územní rozvoj. Brno, ÚÚR, vol. 13, no. 5, pp. 58-70. ISSN 1212-0855.
 • Týfa. L. (2007). Nejnovější trendy v oblasti infrastruktury vysokorychlostních tratí. [online]. [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: http://vrt.fd.cvut.cz.
 • UIC (2019). High Speed Lines in the World. [online]. [cit. 2020-01-15]. Dostupné z: https://uic. org/ IMG/pdf/ 20190328_high_speed_lines_in_the_world. pdf.
 • VITURKA, M., PAŘIL, V. (2015). Regional assessment of the effectiveness of road infrastructure projects. International journal of transport economics, vol. 42, no. 4, pp. 507-528. ISSN 1724-2185.
 • VITURKA, M., (2011). Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje (představení a aplikace). Politická ekonomie, vol. 59, no. 6, pp. 794-809. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.822.