XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Systematická analýza vplyvov cestovného ruchu môže pomôcť podnikateľom v cestovnom ruchu a účastníkom miestnej samosprávy. Výskum vnímania vplyvov cestovného ruchu na obyvateľov je užitočný pri zavádzaní nových foriem cestovného ruchu a pri tvorbe rozvojových programov. Cieľom príspevku je na základe dotazníkových prieskumov podujatí „Otvorenie turistickej sezóny v Nitre“ v roku 2014 a „Otvorenie nitrianskeho kultúrneho leta“ v roku 2019 identifikovať vnímanie týchto veľmi populárnych podujatí ich návštevníkmi. Analýza výsledkov predstavuje referenčnú bázu, na základe ktorej bude možné identifikovať špecifiká a zmeny cestovného ruchu v meste Nitra vo vzťahu k obdobiu poznačeného pandémiou COVID-19. V oboch rokoch boli získané informácie od 307 respondentov dotazníkovým výskumom. Následne boli spracované a vizualizované v programe Microsoft Excel. Výsledky oboch prieskumov poukázali na pokračujúci záujem o podujatia v Nitre. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že väčšina najnavštevovanejších podujatí (okrem medzinárodného festivalu Divadelná Nitra) je gastro zamerania s relatívne menším podielom kultúrneho obsahu. Realizácie dotazníkových prieskumov sú vnímané ako veľmi významný zdroj získania spätnej väzby od návštevníkov, resp. obyvateľov aj z pozície Mestského úradu v Nitre.

Klíčová slova

organizované podujatia, percepcia cestovného ruchu, mesto Nitra


Reference

 • CUDNY, W., KOREC, P., ROUBA, P., (2012). Resident’s perception of festivals – a case study of Łódź. Sociológia, vol. 44, no. 6, pp. 704-728. ISSN 1336-8613. DOI: 3727/106527095792232523.
 • FORMICA, S., UYSAL, M., (1996). A market segmentation of festival visitors: Umbria jazz festival in Italy. Festival Management and Event Tourism, vol. 3, no. 4, 175-182. ISSN 2162-2485. DOI: 3727/106527095792232523.
 • KAMPSCHULTE, A., (1999). Image as an Instrument of Urban Management. Geographica Helvetica, vol. 54, no. 4, pp. 229-242. ISSN 0016-7312. DOI: 10.5194/gh-54-229-1999.
 • KOLLÁR, D., (1992). O niektorých otázkach a úlohách sociálnej geografie. Geografický časopis, vol. 44, no. 2, pp. 149-161. ISSN 0016-7193.
 • MATCZAK, A., (1993). Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez młodzieź licealną Łodzi. Turyzm, 3, no. 2, pp. 61-71. ISSN 0867-5856.
 • MARIOT, P., (1983). Geografia cestovného ruchu. Bratislava: Veda.
 • NOHL, W., NEUMANN, K. D., (1987). Ästhetische Wahrnehmung der Landschaft und Freizeitmotivation, oder wiebeurteilen Wintersportler ihr Skigebiet im sommerlichen Zustand? Landschaft + Stadt, vol. 19, no. 4, pp. 156-164.
 • PODSIEDLIK, S., (1993). Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez studentów geografii. Turyzm, vol. 3, no. 3, pp. 5-23. ISSN 0867-5856.
 • SABOLOVÁ, E., (2013). Vybrané vplyvy cestovného ruchu na región a teoretické východiská percepcie cestovného ruchu. Folia Geographica, 21, pp. 119-128. ISSN 1336-6157.
 • ŠŤASTNÁ, M., VAISHAR, A., BRYCHTA, J., TUZOVÁ, K., ZLOCH, J., STODOLOVÁ, V., (2020). Cultural Tourism as a Driver of Rural Development. Case Study: Southern Moravia. Sustainability, vol. 12, no., 21, pp. 9064. ISSN 2071-1050. DOI/10.3390/su12219064.
 • VESELOVSKÝ, J., (2014). Religiózny cestovný ruch na príklade obce Topoľčianky. In Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání: 21 středoevropská geografická konference: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 154-167. ISBN 978-80-210-6881.
 • ZHOU, Y., (2010). Resident Perceptions Toward the Impacts of the Macao Grand Prix. Journal of Convention & Event Tourism, vol.11, no. 2, pp. 138-153. ISSN 1547-0156. DOI: 1080/15470148.2010.485179.
 • ZHOU, Y. AP. J., (2009). Resident’s perceptions towards the impacts of the Beijing 2008 Olympic Games. Journal of Travel Research, vol. 48, no. 1, pp. 78-91. ISSN 1552-6763. DOI: 10.1177/0047287508328792.