XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Nezamestnanosť na makroekonomickej úrovni je veličina, ktorá patrí k dôležitým ukazovateľom ekonomickej vyspelosti štátu. Nezamestnanosť ako jav popisuje plytvanie disponibilným ľudským kapitálom a je brzdením regionálneho rozvoja. V dlhodobej perspektíve môže zmeniť výrobnú štruktúru regiónu a stať obmedzujúcim faktorom jeho rozvoja. Príspevok je venovaný nezamestnanosti na Ukrajine a jej vplyvu na regionálny rozvoj, ktorý sa prejavuje vo forme vývoja dynamiky regionálnej nezamestnanosti. Primárne výsledky boli získané predovšetkým aplikáciou potrebných metód konvergencie regiónov a shift-share analýzy. Cieľom výskumu bolo identifikovať trendy vo vývoji nezamestnanosti v rokoch 2010-2019, poukázať na regionálne disparity v dynamike vývoja zamestnanosti a porovnať zmenu nezamestnanosti v 3 regiónoch, vybraných na základe ich geografickej polohy. Na Ukrajine vo väčšej časti regiónov má dynamika vývoja zamestnanosti kladné hodnoty, objavil sa ale aj trend intenzívnejšieho prehlbovania disparít medzi zaostávajúcimi regiónmi. Spolupráca súkromného a verejného sektora na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni sa javí ako najväčší pozitívny efekt na minimalizáciu nezamestnanosti. To podčiarkuje zmysluplnosť skúmania nezamestnanosti na regionálnej úrovni a uplatňovanie regionálnych politik na zmiernenie daného javu.

Klíčová slova

nezamestnanosť, regionálne disparity, regionálny rozvoj, ľudský kapitál


Reference

 • ČAPKOVÁ, S., (2011). Regionálny rozvoj a inovácie: Regional development and innovation. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. ISBN 978-80-557-0130-1.
 • DUDÁŠ, T., GREŠŠ, M., KRÁTKA, J., HARAKAĽOVÁ Ľ., JANČÍKOVÁ, E., RANETA L., KUNYCHKA, M., (2017). Svetová ekonomika. Bratislava: Ekonóm. ISBN 978-80-225-4352-1.
 • GRIŠŇOVA O. A., (2011). Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник. aktualiz. vyd. Kijev: Знання, 2011. 390 s. ISBN 978-966-346-917-1.
 • HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R., PIETRIKOVÁ, M., (2017). Zmeny vo vývoji regionálnej nezamestnanosti a v priamych zahraničných investíciách v podmienkach SR. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspevků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 147-154. ISBN 978-80-210-8587-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-18.
 • CHORNA, L. O., (2012). Концепція регіональної політики зайнятості населення. In Ефективна економіка, 1, no. 6, pp. 1-4. UDC: 351.522.4:330.131.7(477).
 • JUREČKA, V., (2017). Makroekonomie. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Grada. 368 s. ISBN 978-80-271-0251-8.
 • KAČAN, E. P., (2006). Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчально-методичний посібник. vyd. Ternopil: ТДЕУ. 373 s. ISBN 978-966-346-906-5.
 • LEVICKÝ, M., URBANÍKOVÁ, M., HUDÁKOVÁ, J., MAROŠ, M., ŠTUBŇOVÁ, M., (2019). Konvergenčné tendencie v podmienkach regiónov SR. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspevků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 20-27. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-2.
 • LUKIANENKO, I., OLISKEVICH M., (2017). Evidence of asymmetries and nonlinearity of unemployment and labour force participation rate in Ukraine. In Prague Economic Paper [online], vol. 26, no. 5, pp. 578-601 [cit. 2021-03-18]. ISSN 2336-730X. DOI: 10.18267/j.pep.633.
 • LUKÁČIK, J., (2013). Hospodárska politika: teória a prax. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva. 315 s. ISBN 978-80-89393-86-2.
 • Národná služba štatistiky Ukrajiny. 2020. Державна служба статистики України [online databáza]. [cit. 2020-12-10]. Dostupné na: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 • PAVLÍK, M., (2016). Podpora lokální ekonomiky: využití skrytých potenciálů v regionech. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-390-7.
 • PERNICA, M., ŠEFČÍK, V., (2012). Makroekonomická gramotnost: jak pochopit hospodářskou politiku státu. 1. vyd. Praha: Ekopress. 166 s. ISBN 978-80-86929-82-8.
 • POLUJATKOVA, O. V., (2016). Проблеми безробіття в Україні. In Економіка і суспільство. v 1, no. 2, pp. 31-35. UDC 331.5:31.
 • RIEVAJOVÁ, E., PONGRÁCZ, E., KLIMKO, R. (2016). Trh práce a politika zamestnanosti. 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 262 s. ISBN 978-80-225-4356-9.
 • STEJSKAL, J., KOVÁRNÍK, J., (2009). Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-588-2
 • TIRUNEH, M. W., (2011). Determinanty ekonomického rastu a konkurencieschopnosti: výzvy a príležitosti. Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied. ISBN 978-80-7144-187-8.