XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Předkládaný příspěvek poukazuje na novodobý fenomén v podobě peri-urbánního prostoru a jeho proměn reflektujících migraci obyvatel do měst, jejich postmoderní spotřebitelské chování či aktuální nákupní preference. Cílem příspěvku je analyzovat spotřebitelské chování nakupujících na trhu lokální produkce, identifikovat klíčové motivace a charakteristiku nákupů, sekundárně pak identifikovat spojitost s přístupem k cestování. Mezi použité metody patří kvantitativní dotazníkové šetření, během kterého byly odpovědi sbírány v průběhu terénního šetření pomocí prostého náhodného výběru. Data byla následně analyzována dle základních matematicko-statistických metod a interpretována. Příspěvek a jeho výstupy slouží především jako pilotní studie, proto je vzorek respondentů poměrně malý (N=94). Za hlavní zjištění lze považovat fakt, že trhy lokální produkce volí respondenti kvůli požadované kvalitě a čerstvosti výrobků, či jejich chuti. Cena naopak nepatří mezi hlavní důvody nákupů, dokonce ani při posuzování výběru konkrétního výrobku není klíčovým kritériem. Většina respondentů preferuje dovolenou ve venkovských oblastech, nikoliv v urbanizovaných prostorech, vzniká zde tedy paralela mezi preferencí výrobků lokální produkce a venkovským cestovním ruchem.

Klíčová slova

lokální produkce, peri-urbánní prostředí, venkovský cestovní ruch


Reference

 • COHEN, S. A., PRAYAG, G., MOITAL, M. (2014). Consumer behaviour in tourism: Concepts, influences and opportunities. Current Issues in Tourism, 17, no. 10, pp. 872-909. ISSN 1747-7603. DOI: 10.1080/13683500.2013.850064.
 • DASHPER, K., (2015). Rural Tourism: An International Perspective. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781443874038.
 • DEAR, M., SCOTT, A. J., (2018). Urbanization and Urban Planning in Capitalist Society. London: Routledge. Ebook. ISBN 9781351068000.
 • DEKOLO, S., ODUWAYE, L., NWOKORO, I., (2015). Urban Sprawl and Loss of Agricultural Land in Peri-urban Areas of Lagos. Regional Statistics, vol. 5, no. 2, pp. 20-33. ISSN 20648243. DOI: 10.15196/RS05202.
 • EUROMONITOR, (2020). Top 10 Global Consumer Trends 2020. [online]. [cit. 2021-04-01]. Dostupné z: http://go.euromonitor.com/rs/805-KOK-719/images/wpGCT2020-v0.5.pdf.
 • GALE, (2009). Encyclopedia of Management. Detroit: Gale. ISBN 978-1-4144-0691-6.
 • HALL, C. M., PAGE, S., (2006). The geography of tourism and recreation: environment, place and space. London: Routledge. 3rd ed. ISBN 0-415-33560-4.
 • HORNER, S., SWARBROOKE, J., (2003). Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada. ISBN 8024702029.
 • CHIRISA, I., K AWADZA, S., MAZHINDU, E., BANDAUKO, E., (2016). Introduction: The Peri-urban and Peri-urbanisation: Context, Scope, Dimensions and Limits. In Chirisa, I., Mazhindu, E. a Bandauko, E. (eds.). Peri-Urban Developments and Processes in Africa with Special Reference to Zimbabwe. New York: Springer International Publishing, pp. 1-9. ISBN 978-3-319-34230-6. DOI: 10.1007/978-3-319-34231-3_1.
 • IAQUINTA, D., DRESCHER, A. W., (2000). Defining the peri-urban: Rural-urban linkages and institutional connections. Land Reform, Land Settlement and Cooperatives, no. 1., pp. 8-27. ISSN 0251-1894.
 • JUREČKA, V., (2018). Mikroekonomie. Praha: Grada Publishing. 3., aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-271-0146-7.
 • JUVAN, E., DOLNICAR, S., (2016) Measuring Environmentally Sustainable Tourist Behaviour. Annals of Tourism Research, vol. 59, pp. 30-44. ISSN 0160-7383. DOI: 10.1016/j.annals.2016.03.006.
 • KOUDELKA, J., (2006). Spotřební chování a segmentace trhu. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. Edice učebních textů. Marketing. ISBN 80-86730-01-8.
 • KUBÍČKOVÁ, H., (2019). Projekt Slow Food CE jako klíč k udržitelnému rozvoji. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 531-538. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-67.
 • MAIER, K., (2012). Nástroje územního plánování k regulaci suburbanizace. Urbanismus a územní rozvoj, vol. 15, no. 5, pp. 12-20. ISSN 1212-0855.
 • NOVOTNÁ, M., GRAJCIAROVÁ, L., POLEHŇA, D., (2019). Identifikace globálních trendů v cestovním ruchu a jejich vliv na udržitelnost destinace. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 462-469. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-58.
 • PWC, (2016). Five Megatrends And Their Implications for Global Defense & Security. [online]. [cit. 2021-04-01]. Dostupné z: https://www.pwc.com/gx/en/government-public-services/assets/five-megatrends-implications.pdf.
 • ROLDÁN, L., CANALEJO, A., BERBEL-PINEDA, J., PALACIOS-FLORENCIO, B., (2020). Sustainable Tourism as a Source of Healthy Tourism. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17, no. 15:5353. ISSN 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph17155353.
 • SIDALI, K. L., KASTENHOLZ, E., BIANCHI, R., (2013). Food tourism, niche markets and products in rural tourism: combining the intimacy model and the experience economy as a rural development strategy. Journal of Sustainable Tourism, vol. 9, no. 1, pp. 1179-1197. ISSN 0966-9582. DOI: 10.1080/09669582.2013.836210.
 • STANCIU, M. C., (2015). Aspects of sustainable rural tourism - farmers’ Markets and farm visits. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 15, no. 4., pp. 15-20. ISSN 2285-3952.
 • SVĚTLÍK, J., (2005). Marketing – cesta k trhu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. ISBN 80-86898-48-2.
 • UNESCO, (2021). Peri-Urban Landscapes; Water, Food and Environmental Security. [online]. [cit. 2021-04-01]. Dostupné z: https://en.unesco.org/events/peri-urban-landscapes-water-food-and-environmental-security.
 • VITURKA, M., VYSTOUPIL, J., (2017). Nadčasové rozjímání nad dvěma významnými atlasy vytvořenými v Brně. In Sborník příspěvků z XX. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, pp. 966-973. ISBN 978-80-210-8587-9. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-127.
 • VYSEKALOVÁ, J., (2011). Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3528-3.
 • ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M., (2012). Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Linde. Kompletně přeprac. a dopl. 2. vyd. ISBN ISBN 978-80-7201-880-2.
 • ZHANG, T., CHEN, J., HU, B., (2019). Authenticity, Quality, and Loyalty: Local Food and Sustainable Tourism Experience. Sustainability, vol. 11, no. 12:3427. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su11123437.