XXIV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Chudoba ako mnohospektrálny jav spôsobený závažným materiálnym nedostatkom obyvateľstva, sa v súčasnosti stáva jedným z najsledovanejších sociálno-ekonomických fenoménov, ktorej rozsah a závažnosť sociálnych dôsledkov stále narastá. Príspevok sa zameriava na zhodnotenie vybraných indikátorov merania chudoby v okresoch kraja s najvyššou mierou jej rizika z pohľadu relevantných expertov s cieľom identifikovania rozsahu, úrovne, vývoja a hĺbky miery rizika chudoby v dvoch časových horizontoch v roku 2015 a 2019. Metodika pilotnej prípadovej štúdie je postavená na realizácii multikriteriálneho hodnotenia miery chudoby v štatisticky nevykazovanej územnej jednotke (okres) prostredníctvom 19 objektívnych ukazovateľov v troch smerovo odlišných doménach: sociálno-demografický profil (7 indikátorov), ekonomická výkonnosť (6) a infraštruktúrna vybavenosť (6). Experti špecialisti z rôznych vedných oblastí (demogeografie, regionálneho rozvoja, územného plánovania, cestovného ruchu, environmentalistiky, ekonomiky, manažmentu a marketingu) hodnotili každý indikátor v rozpätí 0 – 10 bodov podľa vzťahu ku chudobe. Tento postup je v odbornej literatúre známy ako Delfská metóda. Pre vyhodnotenie chudoby bola použitá metóda kvantitatívneho párového porovnania v literatúre označovaná ako Saatyho metóda. Výsledky prípadovej štúdie indikujú, že v okresoch Banskobystrického kraja dochádza k znižovaniu miery rizika chudoby a regionálne disparity sa zmenšujú.

Klíčová slova

chudoba, regionálne disparity, sociálne a ekonomické rozvrstvenie, Banskobystrický kraj


Reference

 • Bartsch, H. J., (1987). Matematické vzorce. Praha: SNTL. ISBN 80-200-1448-9.
 • Bolečeková,, (2013). Chudoba a nástroje boja proti chudobe. In Rozvojové vzdelávanie témy a metódy. Bratislava: Nadácia Pontis, pp. 23-39. ISBN 978-80-968229-9-7. 
 • Borys,, (2000). Wezlowe problemy statystyki transgranicznej. Wroclaw: AE we Wroclawiu.
 • Cipra, T., (1990). Matematické metódy demografie a pojištění. Praha: SNTL. ISBN 80-03-00222-2.
 • Crettaz, E., (2011). Fighting Working poverty in Post-industrialEconomies. Cheltenham, Edward Elgar Publisching Limeted. Cheltenham: Edward Elgar.ISBN 978-085793-487-1.
 • Dekkers, J. M., (2008). Are you unhappy? Then you are poor! Multi-dimensional poverty in Belgium. In The International Journal of Sociology and Social Policy, vol. 28, no. 11/12, p. 502-515. ISSN 0144-333X. DOI: 10.1108/01443330810915215.
 • Džambazovič, R.,(2007). Priestorové aspekty chudoby a sociálneho vylúčenia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 39, 5, pp. 432-458. ISSN 0049-1225.
 • EURÓPSKY PARLAMENT, (2020). Boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácií. [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/60/boj-proti-chudobe-socialnemu-vyluceniu-a-diskriminacii.
 • EU SILC, (2019). European Union Statistics on Income and Living. [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné
  z: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/.
 • FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D. ROOSEVELTA V BANSKEJ BYSTRICI., (2016). Analýza postavenia a rekonštrukcie Fakutnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bxstrica. [online]. [cit.2021-1-08]. Dostupné z: https://www.health.gov.sk/?izp-analyza-rekonstrukcia-fn-bb.
 • FALŤAN, Ľ., PAŠIAK, J., (2004). Regionálny rozvoj Slovenska východiská a súčasný stav. Bratislava: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied. ISBN 80-85544-35-0.
 • Hajdúchová, S., (2015). Rozhodovací proces v modeli hodnotenia nákladov zariadenia staveniska. In Mladá veda, vol. 3, no. 2, pp. 72-81. ISSN 1339-3189.
 • HÖNSCH, M, (2006). Globálna chudoba a hlavné príčiny jej pretrvávania. In Mezinárodní vztahy, vol. 41, no. 2, pp. 71-95. ISSN 0323-1844.
 • Křovák, J., (1981). Možnosti víceaspektního hodnocení podniků. In Statistika, 1981, vol. 2006, no. 6, pp. 264-282.
 • Melichová, K. a kol., (2021). Politika podpory najmenej rozvinutých okresov – hodnotenie procesov a identifikácia. In mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, pp. 91-96. DOI: 10.817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-11.
 • Michálek, A., (2004). Meranie chudoby v regiónoch (okresoch Slovenska). In Sociológia, vol. 36, no. 1, pp. 7-30. ISSN 0049-1225.
 • Michálek, A., Podolák, P., (2016). Regióny chudoby na Slovensku. Bratislava: Geografický ústav SAV. ISBN 978-80-89580-12-5.
 • Michálek, A., (2016). Chudoba a nezamestnanosť: regionálna analýza ich vzťahu a jeho špecifiká
  na Slovensku. In Regióny chudoby na Slovensku. Bratislava: Geografický ústav SAV, pp. 135-151. ISBN 978-80-89580-12-5. 
 • Michálek, A., Podolák, P., Výbošťok, J., Bilková, K., (2020). Príjmové nerovnosti a ich prejavy
  v regiónoch Slovenska
  . Bratislava: Geografický ústav SAV. ISBN 978-80-224-1820-1.
 • Minár, J., Tremboš, P., (1998). Porovnanie jednotlivých variantov diaľnice D2 Bratislava a výber optimálneho variantu. In Geographical spectrum, vol. 1, no. 1998, pp. 113-117. ISBN 80-968146-0-5.
 • MINISTERSTVO VNÚTRA SR., (2020). Celkový počet evidovaných vozidiel v SR 2015 a 2019. [online].
  [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: https://www.minv.sk/?celkovy-pocet-evidovanych-vozidiel-v-sr.
 • MINISTERSTVO ŽIVOTNéHO PROSTRETDIA sr, (2021). Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. [online]. [cit. 2012-04-10] Dostupné z: https://www.minzp.sk/agenda-2030/.
 • MOLDAN, B, (2015). Podmaněná planeta. Praha: UK. ISBN 978-80-246-2999-5.
 • Niemietz,, (2010). Measuring poverty: Contex-Specific but not Relative. In Journal of Public Policy, vol. 30, no. 3, pp. 241-262. DOI: 10.1017/s014381X10000103.
 • Nowak, E., (1990). Metody taksonomiczne w klasifikacji obiektów spoleczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
 • Nováková,, (2008). Základy štatistiky pre geografov. Bratislava: Geografika. ISBN 978-80-89317-02-8.
 • PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2015-2023, (2015). [online]. [cit. 2021-2-10]. Dostupné z: https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Rozvojov%C3%A9akoncep%C4%8Dn%C3%A9materi%C3%A1ly/Programhospod%C3%A1rskeho,soci%C3%A1lnehoakult%C3%BArnehorozvojaBBSK.aspx.
 • Rakoczyová, M., Mareš, P., (2005). Sociální vyloučení a chudoba v ČR ve srovnání se zeměmi EU. In Kolektiv autorů. Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. Brno: VÚPSV Praha, pp. 28-46. [online]. [cit. 2012-04-06] Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_171.pdf#page=26.
 • Rochovská A., Horňák, M., (2008). Chudoba a jej percepcia v marginálnych regiónoch Slovenska.
  In Geographia Cassoviensis, vol. 2, no. 1, pp. 152-156. ISSN 1337-6748.
 • Sen, A., (1999). Development as freedom. New York: Knopf. ISBN 0-19-829-758.
 • ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR, SODB, (2011). Banskobystrický kraj 2011. [online]. [cit. 2021-1-27]. Dostupné
  z: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=2835.
 • ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR, MESTSKÁ A OBECNÁ ŠTATISTIKA, (2020). Banskobystrický kraj, 2015, 2016, 2019, 2020. [online]. [cit. 2021-1-25]. Dostupné z: http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html.
 • Tremboš, P., Minár, J., (1996). Využitie metódy multikriteriálneho hodnotenia v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. In Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Commenianae, Geographica 39, pp. 145-156.
 • Tremboš, P., (1998). Multikriteriálne hodnotenie ako metóda optimalizácie socioekonomických aktivít – niektoré metódy stanovenia váh kritérií. In Izakovičová, Z., Kozová, M., Pauditšová, E. (eds.) Implementácia trvalo udržateľného rozvoja. Smolenice 12. - 13. máj 1998. ISBN 80-968120-0-9.
 • Trembošová,, (2012). Geografické aspekty maloobchodnej siete mesta Nitra. Nitra: UKF. ISBN 978-80-558-0105-6.
 • ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR, (2020). Nezamestnanosť – mesačné štatistiky 2015 a 2019. [online]. [cit. 2020-12-08]. Dostupné z: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254.
 • Veselovský, J., Nemčíková, M., Šnirc, M., (2014). Objektívna dimenzia chudoby v okrese Levice, 2014. In.Geografické informácie: 22nd International Geographical Conference on Central Europe After 25 Years of Transformation. Nitra: UKF, vol. 18, no. 1, p. 181-187. ISSN 1337-9453.
 • Veselovský, J., Šolcová, L., Krogmann, A., (2014). Miera nezamestnanosti v predkrízovom období ako jeden z indikátorov chudoby na príklade Nitrianskeho samosprávneho kraja In středoevropská geografická konference - Výzkum a výuka v geografickém vzdělávání: sborník příspěvk. Brno: MU. CD-ROM, pp. 168-181. ISBN 978-80-210-6881-0.
 • WITTLINGER, V., (2015). Globálne problémy súčasnosti a možnosti riešenia. In Globálne existencionálne riziká. Zborník z V. medzinárodnej konferencie. Bratislava, s. 130-137. ISBN 978-80-89753-03-01.
 • WORLD BANK, (2018). Poverty and Shared Prosperity 2018: Reversals of Fortune. Washington, DC: World Bank. [online]. [cit. 2012-04-06] Dostupné z: https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity-2018.