(Teaching) Regional Geography. Proceedings of 27th Central European Conference. 17th October 2019, Brno

Kapitola

Abstrakt

The aim of this paper is to evaluate the quality of environmental visualization of selected regions in Czech geography textbooks for primary and lower secondary schools. The method of quantitative content analysis of visuals was used. The categories of quantitative analysis were defined based on the content of the environmental and geographical curriculum, for example landscape type, emotional charge etc. The results show a relatively similar structure of environmental visualization between textbooks: emotionally positive visuals showing the protection of cultural-historical heritage and protection of nature dominate. The exception is the Moravskoslezský kraj, which is visually presented in a negative way compared to other regions. In textbooks there are a minimum of abstract visuals or visuals showing the tendencies of environmental components.

Klíčová slova

visual; geography textbook; environment; region; textbook analyses


Reference

Barrett, M., & Farroni, T. (1996). English and Italian childrens knowledge of european country. British Journal of Developental Psychology, 14(3), 257–273. https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.1996.tb00705.x

Carvalho, G.S. et al. (2011). Trends in environmental education images of textbooks from western and eastern european countries and non-european countries. International Journal of Science Education, 33(18), 2587–2610. https://doi.org/10.1080/09500693.2011.556831

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 2. Praha: Grada.

Cohen, L. (2007). Research methods in education. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203029053

Činčera, J. (2007). Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido.

Hamann, B. (2007). Australia in German Geography textbooks for middle schools. International Research in Geographical and Environmental Education, 16(2), 135–146. https://doi.org/10.2167/irgee214.0

Hicks, D., & Board, A. (2001). Learning about global issues: why most educators only make things worse. Environmental Education Research, 7(4), 413–425. https://doi.org/10.1080/13504620120081287

IGU. International charter on geographical education. Peking: IGU. Retrieved from www.igu-cge.org/wp-content/uploads/2019/03/IGU_2016_eng_ver25Feb2019.pdf

Kidman, G.,  & Papadimitriou, F. (2012). Content analysis of international research in geographical and environmental education: 18 years of academic publishing. International Research in Geographical and Environmental Education, 21(1), 3–10. https://doi.org/10.1080/10382046.2012.639152

Knecht, P., & Najvarová, V. (2010). How do students rate textbooks. Journal of Educational Media, Memory, and Society, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.3167/jemms.2010.020101

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: an introduction to its methodology. London: SAGE.

Kučerová, S.R., Hátle, J., Novotná K., & Bláha, J.D. (2014). Geographical names frequency map as a tool for the assessment of territorial representations in geography textbooks. Knecht, Petr, Eva Matthes, Sylvia Schütze And Bente Aamotsbakken. Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung (pp. 264–278). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Kučerová, S. R., Kučera, Z., & Novotná, K. (2018). Formation of a regional image through geography textbooks: the case of north-west Bohemia. Norsk Geografisk Tidsskrift, 72(3), 176–195. https://doi.org/10.1080/00291951.2018.1468811

Levin, J. R., Anglin, G. J., & Carney, R.N. (1987). On empirically validating functions of picture in prose. Willows, Dale And Harvey Houghton. The Psychology of Illustration (pp. 51–86). Berlin: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4674-9_2

Meijer, H. (1997). Images of Netherlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 88(1), 88–90. https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.1997.tb01586.x

Mikk, J. (2000). Textbook: research and writing. New York: P. Lang.

MŽP. (2011). Cíle a indikátory EVVO. EVVO (pp. 1–16). Praha: MŽP. Retrieved from: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cile_indikatory_evvo_dokument/$FILE/OEDN-Cile_a_indikatory_EVVO-20110118.pdf

Okeeffe, L. (2013). A framework for textbook analysis. International Review of Contemporary Learning Research, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.12785/irclr/020101

Rickinson, M. (2001). Learners and learning in environmental education: a critical review of the evidence. Environmental Education Research, 7(3), 207–319. https://doi.org/10.1080/13504620120065230

Řezníčková, D. (2010). Vizuální gramotnost: intelektuální pseudoproblém, anebo nutná výbava každého z nás? Geografické rozhledy, 19(4), 14, 17.

Švaříček, R., &  Šeďová, K. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál.

Trahorsch, P., Bláha, J.D., & Janko, T. (2018). Analýza výzkumů vizuálií v učebnicích na příkladu učebnic s geografickým obsahem. Pedagogická orientace, 28(1), 111–134. https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-111

VÚP. (2011). Doporučené očekávané výstupy. Praha: VÚP. Retrieved from: http://www.nuv.cz/vystupy/doporucene-ocekavane-vystupy-1

VÚP. (2017). Rámcový program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP. Retrieved from: http://www.msmt.cz/file/43792/

Walford, R. (1995). Geographical textbooks 1930–1990. Paradigm, 18(1).

Wright, D. R. (1979). Visual images in geography texts: the case of Africa. Geography. 64(3), 205–210.

Zhang, H., & Foskett, N. (2003). Changes in the subject matter of geography textbooks: 1907–1993. International Research in Geographical and Environmental Education, 12(4), 312–329.4. https://doi.org/10.1080/10382040308667544

Borecký, D., Novák, V., & Chalupa, P. (2013). Zeměpis: učebnice. 4. Brno: Nová škola, Duhová řada.

Chalupa, P., Horník, S., & Demek, J. (2015). Zeměpis 9: pro základní školy. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost.

Čechurová, M., Ježková, A., & Borecký, D. (2019). Vlastivěda 4: pro 4. ročník základní školy: člověk a jeho svět. 2., upravené vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost.

Kastner, J., Holeček, M., & Krajíček, L. (2016). Zeměpis naší vlasti: učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia pro 8. nebo 9. ročník. 4., upravené vydání. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti.

Matušková, A. (2010). Místo, kde žijeme. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti.

Smolová, I., & Szczyrba, Z. (2008). Místo, kde žijeme: pro 4. a 5. ročník základní školy. Olomouc: Prodos.

Štiková, V., & Tabarková, J. (2016). Vlastivěda 4: poznáváme naši vlast: pro 4. ročník. 7. vydání. Brno: Nová škola.

Voženílek, V., & Szczyrba, Z. (2015). Zeměpis 4: Česká republika. Olomouc: Prodos.