(Teaching) Regional Geography. Proceedings of 27th Central European Conference. 17th October 2019, Brno

Kapitola

Abstrakt

Nowadays, we can observe that there is still not sufficient amount of textbooks in various areas of Education. One of these areas is also Environmental geography which is an important part of geography lessons at primary school. Therefore, our main intention in this contribution is to introduce design of the textbook for Environmental geography. Textbook that we have created introduces and solves environmental problems on global, regional and local level in a very detailed way. The aim of the textbook is to applicate all of the dimensions of environmental geography into each class at the second grade of primary schools in Slovakia. We have created didactic material which helps teachers during their teaching, as well as material interesting and engaging for students. The proposed textbook could be motivating because of many additional illustrations, various games and tasks using not only classical, but also modern didactic methods.

Klíčová slova

environmental geography, textbook, didactic methods


Reference

Čižmárová, K. (1997). Aktuálne problémy životného prostredia v Banskej Bystrici. Geografické štúdie, 2, 81–83. 

Čižmárová, K. (1998). Environmentálne vzdelávanie v geografii na univerzitách. In Zborník z konferencie Environmentálna výchova a vzdelávanie na školách v SR (pp. 6). Zvolen: TU.

Drdoš, J. (1978). Geografia a jej úlohy pri ochrane a tvorbe životného prostredia.  Geografický časopis, 30(2), 18–226.

Drdoš, J. (1994). Environmental research in Slovakia foundations, current state, perspectives. Geografický časopis, 46(1), 17–129.

Drdoš, J. (1991). Slovak geography: its history and current status. Professional Geographer, 43, 356–358. https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.1991.00356.x

Drdoš, J., & Michaeli, E. (2001). Geoekológia a environmentalistika. I. časť.  Environmentálne plánovanie. Prešov: FHPV PU.

Drdoš, J., & Michaeli, E. (2005). Geoekológia a environmentalistika. II. časť, Environmentálne plánovanie v regionálnom rozvoji. Prešov: FHPV PU.

Drgoňa, V., & Kramáreková, H. (1995). Environmentálna geografia. Nitra:  FPV VŠPg.

Drgoňa, V., & Kramáreková, H. (2005). Environmentálna výchova v podmienkach Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. In Zborník referátov a posterov zo 4. medzinárodnej konferencie. Environmentálna výchova a vzdelávanie na školách v Slovenskej republike. Nitra:  FPV UKF.

Hagget, F. (1994). Geography a modern synthesis. New York: Harper and Sous, 1972. In J. Drdoš, Environmental research in Slovakia foundations, current state, perspectives. Geografický časopis, 46(1), 17–129.

Hanušin, J., & Lehotský, M. (1998). Landscape-ecological aspects of hydroecological plans (case study Cierna Voda, Šúrsky kanál basin). Ekológia, Supplement 1, 142–152.

Huba, M. (1993). Regionalizácia environmentálnych problémov sveta. Životné prostredie, 27, 104–107.

Huba, M. (1994). Threathening of chosen types of landscape of Slovakia by antrophic activities. Geografický časopis, 46, 189–203.

Huba, M. (2009). An insight into environmental geography in Slovakia. In Slovak Geography at the Beginning of the 21st Century: Geographia Slovaca, 26

Inovovaný Štátny vzdelávací program. Geografia. (2014). Štátny pedagogický ústav. Retrieved from http://www.statpedu.sk/
sk/svp/statny-vzdelavaci-program/svp-druhy-stupen-zs/clovek-spolocnost/

Ira, V. (1992). Percepcia a environmentálne vedomie obyvateľstva oblastí
s narušeným životným prostredím. In V. Drgoňa (Ed.), Regionálne systémy životného prostredia (pp. 87–89). Nitra: UKF.

Ira, V. (2007). Environmentálne vedomie obyvateľstva a predpoklady trvalo udržateľného spôsobu života v biosférickej rezervácii (na príklade BR Východné Karpaty). In R. Midriak (Ed.), Biosférické rezervácie na Slovensku (pp. 51–54). Zvolen: TU.

Janko, T. (2012). Neverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6400-2013

Johnsen, E. B. (1993). Textbooks in the kaledoscope. A crtical survey of literature and research on educational texts. Oslo: Scandinavian University Press.

Machová, Z., & Tremboš, P. (1995). Terminologický slovník: vybrané termíny používané v geografii, ekológii a environmentalistike. Bratislava: PF UK.

Mazúr, E. (1997). Geografia - krajina - životné prostredie. Životné prostredie, 3, 117–119.

Mičian, Ľ. (2008). Všeobecná geoekológia. Bratislava: Geografika.

Mikk, J. (2000). Textbook: Research and Writing (Baltische Studien Zur Erziehungs- Und Sozialwissenschaft. Frankfurt: Peter Lang GmbH.

Minár, J., & Tremboš, P. (1995). The evaluation of natural hazards in landscape planning. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 4/5,
211-222.

Mladý, K. (1988). Tvorba a výroba učebníc. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatestvo.

Průcha, J. (1998). Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: Příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido.

Průcha, J. (2002). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Sikorová, Z. (2010). Učitel a učebnice: užívaní učebnic na 2. stupni základních
škol.
Ostrava: Ostravská univerzita.

Spišiak, P., & Bartková, M. (1998). Hospodárske aktivity regiónu Turčianske Teplice a ich vplyv na životné prostredie. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, 40, 17–28.

Štátny vzdelávací program. Geografia. (2010). Štátny pedagogický ústav. Retrieved from www.statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program/svp-druhy-stupen-zs/clovek-spolocnost/

Štátny vzdelávací program. Environmentálna výchova. (2010). Štátny pedagogický ústav. Retrieved from www.statpedu.sk/sk
/svp/statny-vzdelavaci-program/svp-druhy-stupen-zs/prierezove-temy
/environmentalna-vychova/

Turek, I. (2014). Didaktika. Bratislava: Wolters Kluwer.

Urbánek, J. (1977). Logická štruktúra problematiky životného prostredia. Životné prostredie, 11, 123–126.

Zujev, D. (1986). Ako tvoriť učebnice. Bratislava: SNP.