(Teaching) Regional Geography. Proceedings of 27th Central European Conference. 17th October 2019, Brno

Kapitola

Monuments of cultural heritage from the perspective residents – a case study of Mikulčice (Czechia) and Vlkolínec (Slovakia)

Rok vydání: 2020

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9694-2020-10

Abstrakt

Considering and deciding of future same territory is a complicated task requiring the cooperation of a wide range of stakeholders and institutions. When it comes to deciding in the areas or sites under UNESCO patronage, it is a process sensitive to other inputs, comments, evaluations and attention from all sides. The following paper provides a description of the main results of questionnaire survey aimed at obtaining data on traditional natural and cultural values in carrying out the protection and care of UNESCO monuments. The model territory were on the Slovak side of Vlkolínec (for 25 years on the list of UNESCO World Cultural and Natural Heritage) and on the Czech side of the Slavonic fortified settlement in Mikulčice, which is a potential candidate for registration on the UNESCO list.

Klíčová slova

UNESCO heritage, Mikulčice, Vlkolínec, survey, natural heritage, cultural heritage


Reference

Aarhuská úmluva. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:22005A0517(01)

Ackoff, R. L. (1974). Redesigning the Future. New York: Wiley.

Arnstein, S. R. (1969). Ladder of Citizien Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Berková, A. et al. (1996).  Kniha regulatívov pre Územný plán Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia.

Boltižiar, M., & Petrovič, F. (2019). Výsledky anketového prieskumu vo Vlkolínci a výstupy využiteľné pre navrhované opatrenia revitalizácie tradičnej kultúrnej krajiny. In Tradice a kulturní hodnoty území v péči UNESCO. Možnosti účelové obnovy tradičního hospodaření. Brno: Masarykova univerzita.

Collins, K., & Ison, R. (2006). Dare we jump off  Arnstein’s  ladder? Social learning as a new policy paradigm. In Proceedings of PATH (Participatory Approaches in Science & Technology. Conference, 4-7 June 2006, Edinburgh. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/42793728_Dare_we_Jump_off_Arnstein's_Ladder_Social_Learning_as_a_New_Policy_Paradigm

Hladík, M. (2014). Hospodárske zázemie Mikulčíc. Sídelná štrukrúra na strednom toku rieky Morava v 9. – 1. polovici 13. storočia. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 48. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Hochel, B. (2018). Obnova senníkov v lokalite UNESCO Vlkolínec. In M. Kozová (Ed.), Zb. z konferencie: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva (pp. 77–83). Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku.

Hudeková, Z., Bašáry, J., Belčáková, I., Hudek, V., Huba, M., Jaňak, P., & Kapina, G. (2009). Manažmentový plán Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec. Vlkolínec.

Kolejka, J., Boltižiar, M., Svatoňová, H., Vojtek, M., & Oláhová, J. (2016). Possible interpretations of old and thematic maps and aerial photographs for identification of conserved elements of the cultural landscape of Great Moravia in Mikulčice and Kopčany surroundings. In L. Lněnička (Ed.), Central Europe Area in View of Current Geography (pp. 41–49). Brno: PF MU v Brně.

Kolejka, J., Boltižiar, M., & Vojtek, M. (2018). Old roads in Dolní Pomoraví in the Mikulčice and Kopčany area: Hypotheses supported by the analysis of old maps and aerial imagery. In H. Svobodová (Ed.), Useful geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference (pp. 304–313). Brno: Masarykova univerzita Brno.

Liptayová, Z., Ušaková, M., & Hajzoková, D. (1990). PRĽA Vlkolínec – Zásady pamiatkovej starostlivosti - aktualizácia. Bratislava: Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti v Bratislave. Retrieved from https://www.pamiatky.sk/sk/page/zasady-ochrany-pr-vlkolinec

Lněnička, L., Kolejka, J., & Kozová, M. (2019). Tradice a kulturní hodnoty území v péči UNESCO. Možnosti účelové obnovy tradičního hospodaření. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9351-2019

Nezval, P. (1983). Sprievodná správa k územnému plánu zóny Ružomberok - Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec.

Opravil, E. (1983). Údolní niva v době hradištní. Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně, 11(2). Praha.

Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. (2008). PÚ SR a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o.

Pauditšová, E., Hammerová, M., & Krajňáková, I. (2018). Obnova pestovania ovocných stromov ako formy tradičného hospodárenia v ochrannom pásme lokality UNESCO Vlkolínec. In M. Kozová (Ed.), Zb. z konferencie: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (pp. 101–111). Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku.

Pauditšová, E., & Kozová, M.  et al. (2019). Krajinná štúdia – Vlkolínec. INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001: Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov.

Pitaš, J. (2010). Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.1. Brno: VUT v Brně ve spolupráci se Společností pro projektové řízení, o.s.

Poláček, L. (2018). Mikulčice – genius loci. Příběh objevování velkomoravských Mikulčic 1954–1968. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Poláček, L. (2010). Mikulčice a archeologie. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, 10(6), 22–23.

Poláček, L. (2012). Mosty a říční archeologie v Mikulčicích (teze). Přehled výzkumů, 53(2), 23–38. Brno: Archeologický ústav AV ČR.

Poulík, J. (1963). Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd.

Poulík, J. (1975). Mikulčice – Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha: Academia.

Poulík, J. (1960). Staří slované budují svůj stát. Gottwaldov: Krajské nakladatelství Gottwaldov.

Veselý, A. (2009). Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum.

Zákon č49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Retrieved from: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-49