Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life. 7. – 9. 11. 2019

Kapitola

Abstrakt

The aim of the study was to detect the current level of explosive strength of lower limbs. Results were compared with the best individual personal performance which is evaluated through FINA points. 10 male and 14 female junior representatives in swimming (n=24; height = 178.7 ± 7.59 cm; weight = 67.5 ± 7.76 kg) and 10 male and 8 female senior rep-resentatives in swimming (n=18; height = 179.8 ± 5.54 cm; weight = 72.6 ± 8.32) from the Slovak Republic participated in testing. The explosive strength of lower limbs was meas-ured by standing broad jumps and by the diagnostic device Myotest where CMJ and SJ tests were used. The results were compared by Pearson correlation coeficient with the best point performance of a particular proband. The average height of the junior repre-sentatives in the SJ test was 33.0 cm and of the senior representatives was 40.9 cm. The average height of the junior representatives in the CMJ test was 36.0 cm and the value of the senior representatives was 45.9 cm. The average value of junior representatives in the standing broad jump test was 220.0 cm and in senior representatives was 269.3 cm. Senior representatives achieved better results in all tests. The average point performance in junior representatives was 708.0 points and in senior representatives was 761.7 points. Percen-tual difference between the groups was detected in tests at values from 18.1% to 21.6% and the difference in FINA points was 7.1%. Pearson correlation coeficient showed high and medium values on statistical significance of 1% between tests of explosive strength, although, it showed the low values between the explosive strength tests and value of FINA points. The explosive strength of the lower limbs is one of the factors of sports performance that affect swimming performance. However, its level of impact needs to be verified by fur-ther research.

Klíčová slova

comparison; Jump height; junior representatives; swimming performance; senior representatives; testing


Reference

Garrido, N. et al. (2010a). Does Combined Dry Land Strength and Aerobic Training Inhibit Performance of Young Competitive Swimmers? In Journal of Sports Science & Medicine, Jun, 9 (2), p. 300–310.

Garrido, N. et al. (2010b). Relationships between dry land strength, power variables and short sprint performance in young competitive swimmers. In Journal of Human Sport & Exercise, Vol. V, No II. P. 240–249. https://doi.org/10.4100/jhse.2010.52.12

Kremnický, J. (2005). Telesný a funkčný rozvoj reprezentačného družstva žiakov v športovej gymnastike. In Pohyb a zdravie. 1. vyd., Banská Bystrica: UMB, s. 65–72, ISBN 80-8083-098-3.

Kremnický, J. (2014). Vplyv špecializovaného programu na rozvoj pohybových schopností začínajúcich gymnastov. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 102 s. ISBN 978-80-7435-477-9.

Kremnický, J. & Kremnická, S. (2016) Impact of specialized program on changes of gymnastic skills and development of physical abilities of young gymnasts. 1. vyd. – Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. 170 s. ISBN 978-80-7435-658-2.

Morouco et al. (2011). Associations Between Dry Land Strength and Power Measurements with Swimming Performance in Elite Athletes: a Pilot Study. In Journal of Human Kinetics Special Issue 2011, p. 105–112. https://doi.org/10.2478/v10078-011-0065-2

Potdevin, F.J., Alberty, M. E., Chevutschi, A., Pelayo, P. & Sidney, M. C. (2011). Effects of a 6-WeekPlyometric Training Program on Performances in Pubescent Swimmers. In Journal of Strength  and Conditioning Research, 25(1), p. 80–86. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181fef720

Pupišová, Z. (2013). Rozvoj výbušnej sily dolných končatín a jej vplyv na efektívnosť štartového skoku v plávaní. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 108 s. ISBN 978-83-7490-720-0.

Pupišová, Z., Pupiš, M., Giničová, J., Sýkora, J., Brunn, D. & Pavlović, R. (2019). The impact of a specific training programme on the selected parameters of swimming turns. In Turkish Journal of Kinesiology, 5(1), p. 36–42. https://doi.org/10.31459/turkjkin.511533

Ružbarský, P. & Turek, M. (2006). Didaktika, technika a tréning v plávaní. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 137 s. ISBN 80-8068-532-0.

Sedláček, J. & Lednický, A. (2010). Kondičná atletická príprava – vybrané kapitoly. Bratislava:

Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 165 s. ISBN 978-80-89075-34-8.

Šimonek, J. et. al. (1989). Modelovanie dlhodobej športovej prípravy v individuálnych športoch. Bratislava: Šport.

Šimonek, J. ml. et al. (1997). Monitorovanie úrovne koordinačných schopnosti školskej populácie vo veku 10–17 rokov. In Telesná výchova a šport, č. 2, s. 17–21.

Tonhauserová, Z. (2010). Vplyv dynamiky dolných končatín na efektivitu štartového skoku v plávaní. Diplomová práca. Banská Bystrica: Katedra telesnej výchovy a športu, Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica, 76 s.

Tonhauserová, Z. (2011). Porovnanie vplyvu výbušnosti dolných končatín a reakcie na rýchlosť plávania po vykonaní štartového skoku vybraných vrcholových plavkýň Slovenskej republiky. In

Zborník vedeckých prác venovaný profesorovi Vladimírovi Černušákovi pri príležitosti jeho životného jubilea. Bratislava: FTVŠ UK Bratislava, 1. Vyd., 145 s. ISBN 978-80-8127-047-5.

Weimar, W. et al. (2019). Kinetic Analysis of Swimming Flip-Turn Push-Off Techniques. In Sports. ISSN 2075-4663, 7(2). https://doi.org/10.3390/sports7020032

Zemková, E. & Hamar, D. (1999). Disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti u športovcov rôznych špecializácií. Slovenský lekár, 9, č. 4–5, s. 145.

Zemková, E. & Hamar. D. (2006). Test aglility check vo funkčnej diagnostike športovcov. Česká kinantropologie, 10(1), s. 55–65. ISSN 1211-9261.