Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life. 7. – 9. 11. 2019

Kapitola

Abstrakt

The main topic of the paper is the analysis of a state of physical education in primary and secondary education in the Czech Republic. The paper is engaged in an issue of the pupils (and their legal representatives) approach to the physical education as well as of the curricu-lar grounding of the physical education. The next viewpoint is an analysis of a general social and individual value of physical education with the respect to a quality of life of a certain in-dividual. As the last but not the least thing is that the paper evaluates current attitudes to the physical education.<br /><br />The main goal of the paper is to analyse some of main problems to which the physical educa-tion in the Czech primary and secondary education currently is facing (namely big increase of exemption in secondary school and motivation to attend physical education classes). Partial goals are on one hand to uncover less obvious problems connected with above-mentioned, on the other hand point out some of the causes of a current state of physical education. The last partial goal is to offer a possibilities of a solution of the certain state.<br /><br />The methodological background of the paper has a qualitative character, while the main method is the content analysis when the inductive approach prevails. A reason for using such method is its suitability for processing a new topic. Further, due to the interpretation of gained data we use also the phenomenological approach. Except of aforementioned, we realized open interviews with Heads of schools.<br /><br />The author finds out that the physical education is currently facing to serious problems when some of them markedly overlaps the sphere of the physical education and their solution is not committed only to the sphere of physical education. Among the other things, these problems may negatively influence a quality of life of the Czech population. Finally, the paper offers possibilities of solution of a current negative evolution.

Klíčová slova

Physical Education; Society; School System; Problems; Legislation


Reference

Bartoňová, R. a Ješina, O. (2012). Individuální vzdělávací plán v tělesné výchově. Olomouc: Univerzita Palackého.

Česká školní inspekce. (2016). Tematická zpráva: Vzdělávání v tělesné výchově, podpora rozvoje tělesné zdatnosti a pohybových dovedností. Available from: http://www.csicr.cz/html/TZ_telak/ html5/index.html?&locale=CSY, 20. 8. 2019.

EDU in - Informační centrum o vzdělávání. (2019). Známkovat hudební, výtvarnou a tělesnou výchovu nedává smysl, shodli se učitelé. Available from: https://www.eduin.cz/clanky/znamkovat-hudebni-vytvarnou-a-telesnou-vychovu-nedava-smysl-shodli-se-ucitele/, 19. 8. 2019.

Fialová, L., Flemr, L., Marádová, E., Mužík, V. (2015). Vzdělávací oblast člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum.

Flemr. L. (2018). Aktuální témata tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. Česká kinantropologie, 22 (3–4), 7–12.

Garkish, D. (2018). Líné děti se nechávají škrtat z tělocviku. Jde o trend, varují lékaři i učitelé. Naše zdravotnictví. Dostupné z: https://www.nasezdravotnictvi.cz/aktualita/line-deti-se-nechavaji-skrtatz-telocviku-jde-o-trend-varuji-lekari-i-ucitele

Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Hošek, V. (2019). Averze k tělesné výchově. TVSM 4(85), 11–14.

Jansa, P., Kotlík, K., Němec, J. (2014). Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě a pohybovým aktivitám a sportu. Praha: Karolinum.

Ješina, O. (2017). Fenomén neoprávněného uvolnění z tělesné výchovy v základním a středním školství. Tělesná kultura, 40(1), 16–22. https://doi.org/10.5507/tk.2015.016

Ješina, O., Tomoszek, M. (2019a). Uvolnění z tělesné výchovy – jak z toho ven? I. část. TVSM, 85 (1), 2–10.

Ješina, O., Tomoszek, M. (2019b). Uvolnění z tělesné výchovy – jak z toho ven? II. část. TVSM, 85 (2), 2–9.

Kalman, M., Vašíčková, J. (2013). Zdraví a životní styl dětí a školáků. Olomouc: Univerzita Palackého.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. (2004). Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (Školský zákon) Praha: MŠMT.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013 Sb. Praha: MZ ČR.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky. (2015). Zdraví 2020 ČR – AP č. 01: Podpora pohybové aktivity. Available from: https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzd/strategie/podpora-pohybove-aktivity-na-obdobi-2015-2020, 19. 8. 2019.

Národní ústav pro vzdělávání. (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/aktualne-platne-zneni-rvp-zv, 20. 8. 2019.

Průcha, J. (2017). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Válková, H. (2012). Teorie aplikovaných pohybových aktivit pro užití v praxi 1. Olomouc: Univerzita Palackého.

Vařeková, J., Daďová, K., Levitová, A., Prokešová, E. (2014). APA na FTVS UK – historie a současnost. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 5 (2), 66.

Višňa, M. (2017). Uvolňování z tělocviku podle analýzy Univerzity Palackého ukazuje, kde začíná a končí inkluze ve školství. Žurnál Online zpravodajství z univerzity. Available from: https://www. zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/uvolnovani-z-telocviku-podle-analyzy-univerzity-palackeho-ukazuje-kde-zacina-a-konci-ink/, 21. 8. 2019.

Walterová, E. (1994). Kurikulum – Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: Masarykova univerzita.

Zálešák, D. (2018). Pohybová negramotnost žáků základní školy. Diplomová práce. Praha: FTVS UK.