XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

V pôde nachádzame ekosystémy, ktoré nám poskytujú rôzne služby a funkcie, ktoré sú pre ľudský organizmus nenahraditeľné. Hodnota pôdy nespočíva len v jej ekonomických úžitkoch. Pôda nám poskytuje rozmanité ekologické funkcie, ktoré sú nevyhnuté pre stabilné prostredie v ktorom žijeme. Cieľom príspevku je posúdiť schopnosť agroekosystémov zabezpečovať vybrané ekosystémové služby na území Slovenskej republiky. Na základe vybraných ukazovateľov posúdime stav zásobovacej, regulačnej a kultúrnej služby, ktorú nám agroekosystémy poskytujú. V príspevku je vytvorených 6 indexov na základe ktorých posudzujeme potenciál agroekosystémových služieb. Hlavným zístením je skutočnosť, že poľnohospodárske pôdy s vysokou kvalitou a zásobovacím potenciálom poskytujú vyšší potenciál regulačných služieb ako napríklad schopnosť akumulácie vody, regulácia odnosu pôdy a imobilizácie polutantov. Naproti tomu pôdy s nižšou kvalitou, majú vyšší kultúrno-rekreačný potenciál.

Klíčová slova

Agroekosystémové služby, ekosystémy, zásobovacie služby, produkčné služby, kultúrne služby