XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Vesnice a jejich funkce v krajině se významně změnily a 21. století s sebou přineslo množství problémů ve fungování vesnických sídel a venkovské krajiny. Cílem příspěvku je rozbor úlohy současné vesnice v krajině a biodiverzitě v krajinném prostoru a nastínění možností jejího fungování v tomto systému a jeho dalšího rozvoje. Práce je zpracována zejména metodou terénních a místních šetření. Z analýzy vyplývá, že po celé 20. století klesaly možnosti pohybu zvířat a šíření rostlin v krajině a diverzita v podobě zahrad, hřbitovů, parků a dalších útvarů zeleně se koncentrovala do sídel a jejich těsné blízkosti. Dnešní vesnice a menší města mají okolo sebe již poměrně stabilizovaný pás zeleně, který vznikl spolu se zajišťováním kvalitního životního prostředí pro člověka (např. odhlučněním či odstíněním). To na druhou stranu umožnilo, aby se do vesnic stěhovala zvířata, která v minulosti v sídlech obvyklá nebyla. Vesnice se tak k našemu překvapení stávají pokladnicí biodiverzity a zachování fragmentů významných biotopů z předchozích etap rozvoje. Péče o vnitrosídelní zeleň tak stojí před novým, zatím neznámým úkolem, jak tuto nově vzniklou biodiverzitu udržet a dále rozvíjet.

Klíčová slova

vesnice, krajina, biocentrum, biodiverzita