XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Cieľom príspevku je analyzovať vývoj stavu komunálneho odpadu (KO) na úrovni Nitrianskeho kraja v rokoch 2002-2018 a vybrané faktory, ktoré ovplyvňujú stav KO v Nitrianskom kraji pri porovnaní rokov 2002 a 2018. Množstvo a zloženie odpadov závisí od faktorov ako sú počet obyvateľov, hustota osídlenia, veľkosť a typ sídelnej jednotky, funkcie sídelnej jednotky a stupeň bytových domov. V práci boli použité štandardné metódy spracovania založené na komparatívnej analýze vývoja štatistických údajov, grafickom a tabuľkovom vyjadrení problematiky. Zo spracovaných výsledkov vyplýva, že počet obyvateľov v kraji každoročne klesá, ale množstvo komunálnych odpadov narastá. Množstvo KO môže súvisieť s hustotou obyvateľstva, najmä ak sa to týka väčších mestských obcí a okresov, čo sa prejavilo v roku 2011. Z hľadiska veľkosti a typu sídelnej jednotky poklesy počtu obyvateľov v jednotlivých obciach kraja môžu súvisieť s poklesom množstva KO, ku ktorému došlo v rokoch 2004, 2012 a v roku 2013. Najväčší podiel na celkovej miere zamestnanosti v tomto regióne mal priemysel, veľkoobchod, maloobchod a posledným boli ekonomické činnosti stavebníctvo a poľnohospodárstvo.

Klíčová slova

odpad, Nitriansky kraj, hustota osídlenia, sídelná jednotka, stupeň bytových domov