XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Problematice vyhodnocování hrozeb brownfields prostřednictvím analýzy rizik se dosud věnovalo jen velmi málo prací. Cílem práce proto je komparace vybraných metod analýz rizik a následné zhodnocení jejich možnosti využití pro hodnocení bezpečnostních hrozeb brownfields. Hodnocení bylo provedeno analýzou bezpečnostních hrozeb na vybraném vzorku brownfields na území obce s rozšířenou působnosti Slaný, které jsou větší než 1 ha, a to čtyřmi vybranými metodami analýzy rizik (DELPHI, What-If, PNH a metody expertních odhadů) a jejich porovnáním a zhodnocením jejich možného uplatnění pro hodnocení bezpečnostních hrozeb brownfields. Na základě provedené komparativní analýzy se ukazuje, že metody DELPHI a What-If jsou pro analýzu vhodné a mohly by být prvotními metodami pro definování relevance hrozeb v lokalitách. Metoda PNH vyžaduje přesnější metodu a předpokládá vyšší nároky na získání vstupních dat, její využití je tak vhodnější u pokročilých analýz. Metoda expertních odhadů se jeví jako ne příliš vhodnou.

Klíčová slova

brownfields, hrozby, analýza rizik, metoda PNH, metoda DELPHI, metoda what-if, Metoda expertních odhadů