XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Článek představuje výsledky hodnocení účelnosti výstavby čtyř plánovaných tras vysokorychlostní železnice/VRT v České republice na základě jejich potenciálních dopadů na rozvoj a životní prostředí příslušných regionů NUTS 3 (kraje) vyjádřených pomocí kritérií stimulace a udržitelnosti. Vytvořená metodika hodnocení prvního kritéria zahrnuje nejvýznamnější segmenty silniční a železniční infrastruktury posuzované na základě relevantních technických a provozních parametrů (významová váha silniční a železniční dopravy byla stanovena na 5,5 : 1). Pokud jde o druhé kritérium, užitá metodika zohledňuje potenciální dopady výstavby na chráněná území evropského významu Natura 2000. Podle výsledků výzkumu lze počítat s nejvýznamnějšími stimulačními efekty v případě trasy RS 3 Praha – Plzeň (München) a dále nejdelší trasy RS 1 Praha – Brno – Ostrava (Katowice). V případě kritéria udržitelnosti, byla jako nejlepší opět vyhodnocena trasa RS 3 a naopak jako nejhorší tj. environmentálně nejkonfliktnější pak trasa RS 1. Získané výsledky představují významný podklad pro stanovení priorit výstavby.

Klíčová slova

vysokorychlostní železnice, stimulace, udržitelnost