XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Příspěvek se zabývá zkušenostmi českých měst s revitalizací městských center. Cílem příspěvku je zjistit, jak města přistupují k revitalizaci, jaké problémy řeší a jak jsou spokojena se státní podporou. Vychází z reprezentativního dotazníkového šetření městských samospráv (dotázáno 114 měst, tzn. 28,6 % všech měst). Výzkum ukázal, že k nejvýznamnějším problémům městských center dnes patří kvalita veřejných prostorů, dopravní infrastruktura a mobilita a v neposlední řadě péče o kulturní dědictví. Za hlavního aktéra (iniciátora a lídra) revitalizace považují městské samosprávy sami sebe. Společně s vlastníky nemovitostí. Realizace revitalizačních strategií v praxi naráží na celou řadu konfliktů, zvláště mezi dopravou a životním prostředím, mezi památkovou péčí a podnikáním a mezi zájmy rezidentů, podnikatelů a turistů. Většina měst hodnotí výsledky revitalizace městských center pozitivně a vnímá je jako zásadní pro celkový rozvoj města. Více jak polovina měst vyjádřila nespokojenost se státní podporou. Postrádají především komplexní podpůrné programy, umožňující financovat nejenom revitalizaci fyzických struktur, ale také opatření na zvýšení atraktivity a přilákání nových rezidentů a návštěvníků.

Klíčová slova

městská centra, revitalizace, česká města, empirický výzkum