XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Kvalita života ľudí je širokospektrálna oblasť vedeckého bádania. Meria sa cez 9 indikátorov, v rámci ktorých je indikátor fyzickej a ekonomickej bezpečnosti, ku ktorému patrí negatívny jav - kriminalita. Vysoká miera anonymity a sociálno-ekonomické disparity spoločnosti vytvárajú prostredie vhodné na páchanie rôznych druhov kriminality, ktorá znižuje kvalitu života obyvateľov. Cieľom príspevku je priestorová analýza kriminality ako jedného z prvkov kvality života v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) v štyroch oblastiach (násilná, mravnostná, majetková a ekonomická), ako i komparácia trestných činov hlavných miest Slovenska a Česka - Bratislavy a Prahy. Základným metodickým nástrojom je komparatívna analýza dát a zobrazovacie techniky v programoch GIS a Excel. Najviac kriminálnych činov na Slovensku je páchaných práve v BSK a to v Bratislave. Najvyšší počet zaznamenáva majetková kriminalita, najmä krádeže vecí z áut a krádeže automobilov. V BSK bolo spáchaných 18,6% z všetkých trestných činov Slovenska (69 635 r. 2016). Objasnených bolo 56,7% a v BSK len 43%. I keď české hlavné mesto Praha má trikrát vyšší počet obyvateľov ako Bratislava, v podiele trestných činov na 1000 obyvateľov dosahuje len dvojnásobný objem Bratislavy. V prepočte na 1000 obyvateľov Bratislava prevyšuje Prahu v násilnej kriminalite, čo považujeme za vážny socio-patologický jav spoločnosti odzrkadľujúci kvalitu života jej obyvateľov.

Klíčová slova

kvalita života, kriminalita, disparity, Bratislavský samosprávny kraj