XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Cílem článku je zhodnotit subjektivní stránku kvality života a místní podmínky pro život na zájmovém území místní akční skupiny MAS Podhůří Železných hor. Pro dosažení cíle proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli řešeného území, rozhovory s vybranými aktéry a diskuzní setkání s veřejností, kde byly využity participativní metody zapojení veřejnosti. Jednotlivé postupové kroky na sebe navazovaly a doplňovaly se. Využita byla kombinace kvantitativních a kvalitativních metod. Při vyhodnocování byly použity standartní metody – základní statistická a tematická analýza. Díky použitým metodám se podařilo zahrnout do hodnocení místní kontext. Nejlépe hodnocená oblast byla příroda a přírodní prostředí. Naopak nejhůře hodnocené jsou mezilidské vztahy. Podle výsledků by bylo nejvíce potřeba vylepšit bezmotorovou dopravu a sociální služby pro seniory.

Klíčová slova

kvalita života, místní akční skupina, blahobyt komunity