XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Štúdia sústreďuje pozornosť na problematiku kultúrneho dedičstva a turizmu v oblasti našich veľhôr - Vysokých Tatier, situovaných v regióne Spiša, jedného z najvýraznejších historicko- kultúrnych centier Slovenska. Cieľom príspevku je zachytiť aspekty prezentácie tradičných kultúrnych hodnôt tohto regiónu externému návštevníkovi v socio-kultúrnych, i hospodársko-ekonomických kontextoch. Zároveň sledovať adekvátnosť foriem interpretácie týchto hodnôt v súčasných podmienkach turistického ruchu. Zameriava sa tiež na využitie socio-kultúrneho kapitálu mesta v perspektíve udržateľného rozvoja v európskom priestore. Príspevok sa opiera o viacročný terénny etnologický výskum, z ktorého primárne vychádza syntéza jeho výsledkov, doplnený o literárne zdroje. Pre závery štúdie je zásadným faktorom primárny zámer samotného vzniku tatranských osád (kúpeľníctvo a cestovný ruch), ako aj etnická a sociálna príslušnosť ich zakladateľov. Podmienili a ovplyvnili mnohé kultúrne špecifiká obyvateľov vo vzťahu k vlastnej identite a kultúrnym koreňom. Tento fenomén je dôležitým determinantom sprostredkovania hodnôt kultúrneho dedičstva najmä voči externým návštevníkom Vysokých Tatier.

Klíčová slova

kultúrne dedičstvo, Vysoké Tatry, cestovný ruch, identita