XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

V souvislosti s pandemickým stavem zapříčiněným korona virem Covid 19 je zřejmé, že odvětví závislá na pohybu zboží a osob mezi regiony budou ekonomicky méně produktivní. Takovýmto odvětvím je bezesporu cestovní ruch (CR). Částečná kompenzace dopadů a rizik je možná volbou vhodných nástrojů, v kontextu CR je takovým nástrojem efektivní řízení vztahů s klienty (CRM). Základní služby CR jsou zpravidla vztaženy k destinaci, která je geoprostorovým faktorem určujícím nabídku a poptávku. Destinace není izolovaným subjektem, je závislá na prostředí (mezi jiným i administrativně správním). Datové zpracování je tedy vždy vztaženo k územnímu celku, který je charakteristický, mezi jiným, příslušnou infrastrukturou, která je pro poskytování služeb potřebná. Jednou z charakteristik infrastruktury je i vazba mezi prvky infrastruktury, která může být definovaná jako vzájemná závislost prvků, například prostorová. Cílem příspěvku je prokázání geoprostorových vztahů mezi vybranými prvky nabídky a poptávky v CR danými ubytovacími kapacitami a počtem přenocování. Výchozí data jsou hodnocena metodami geoprostorové analýzy, zejména precedenční analýzou, která ukazuje změny hodnot mezi analyzovanými prvky na vybrané infrastruktuře. Infrastruktura vychází ze správního členění ČR, základní data jsou členěna na okresy a jsou postupně modifikována podle příslušnosti ke krajům a podle minimálních vzdáleností. Generování infrastruktury je prováděno průchodem autonomních agentů. Výsledky práce prokazují prostorové závislosti a ukazují na nutnost zkoumat vztahy mezi veličinami na základě spádu veličin v prostoru, což je patrné například na chování průměrného počtu přenocování mezi okresy Brno město a Brno venkov.

Klíčová slova

CRM, cestovní ruch, region, destinace