XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na jeden z globálních trendů současné doby, který souvisí s rozšiřováním sdílené ekonomiky a služeb krátkodobého ubytování na internetové platformě. Cílem příspěvku je vyhodnotit socioekonomické vlivy služby Airbnb v hlavním městě Praha, které patří k nejnavštěvovanějším městům Evropy. Fenomén Airbnb, nepřímo přispívající k overtourismu a zatížení center měst, vede obvykle ke zvyšování cen nemovitostí, nerovnému konkurenčnímu prostředí, k přeměnám rezidenčních oblastí a dalším negativním externalitám pro místní obyvatelstvo. V příspěvku je využita metoda desk research, založená na zpracování sekundárních dat, která byla doplněna vlastním pozorováním a hloubkovým rozhovorem se zástupcem IPR Praha. Při porovnání konkrétní situace a implementovaných opatření k řešení tohoto problému v dalších modelových destinacích, které slouží jako určitý benchmark pro danou případovou studii, lze konstatovat, že v případě Prahy častokrát iniciativa přichází spontánně zespoda. Implementace opatření bývá mnohdy prováděna až při opakujících se stížnostech ze strany rezidentů.

Klíčová slova

Airbnb, globální trendy, městské destinace, Praha