XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Miera vynútiteľnosti politickej zodpovednosti na všetkých úrovniach verejnej správy ovplyvňuje úroveň korupcie. Aktívna občianska spoločnosť formujúca verejnú mienku vytvára tlak na zodpovedné konanie politikov a teda znižuje riziko korupčného konania. Zvyšovanie politickej zodpovednosti na municipálnej úrovni je možné prostredníctvom pôsobenia mimovládnych organizácií ako subjektov/aktérov municipálnej politiky. Cieľom štúdie je poukázať na možnosti riešenia problému korupcie na miestnej úrovni prostredníctvom činnosti protikorupčných mimovládnych organizácií ako subjektov municipálnej politiky. Predmetom skúmania je činnosť protikorupčnej mimovládnej organizácie v riešení problému korupcie na miestnej úrovni. Objektom skúmania je Občianske združenie Proti korupcií. Kľúčovými metódami vedeckého skúmania budú metódy klasifikačnej analýzy, komparácie a abstrakcie pri tvorbe teoreticko-metodologického rámca riešenia problematiky; metódy kauzálnej analýzy v aplikačnej časti štúdie a metódy syntézy a čiastočnej indukcie pri vyvodzovaní záverov. Sekundárny zber dát prebehne prostredníctvom konštruktívnej metódy a ich spracovanie a vyhodnotenie prostredníctvom metódy case study. Metódy aplikované na občianske združenie Proti korupcii, budú účinné pri zmapovaní ich komplexných činností a aktivít na municipálnej úrovni.

Klíčová slova

korupcia, obec, mimovládne organizácie, prípadová štúdia