XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Orientace inovační politiky na společenské výzvy je spojena s otázkou, jak tuto politiku provádět na regionální úrovni, které je při řešení těchto výzev přisuzován stále větší význam. Cílem příspěvku je představit uplatňování přístupu inteligentní specializace jako nástroje řešení společenských výzev umožňujícího transformaci regionů směrem k udržitelnosti. V příspěvku jsou využity metody kvalitativního výzkumu v podobě rešerše odborné literatury a případové studie. Aplikace daného přístupu je prezentována na příkladu švédského programu Vinnväxt, jehož cílem je podpora udržitelného regionálního růstu prostřednictvím vytváření mezinárodně konkurenceschopných inovačních prostředí v oblastech souvisejících se silnými stránkami funkčních regionů. Hnací silou tohoto programu je od roku 2017 17 Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030. Mezi jeho hlavní aspekty patří posílené či nové konstelace aktérů, formulace společenských cílů relevantních pro regionální aktéry, dlouhodobý časový horizont a internacionalizace. V budoucnu by mohl být představený program inspirací pro vznik a rozvoj podobných programů také ve státech střední Evropy.

Klíčová slova

inovační politika, společenské výzvy, inteligentní specializace