XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Jednoduché sektorové rozdelenie socio-ekonomických aktérov do štyroch základných sektorov už dnes nepostačuje. S liberalizáciou spoločenských procesov a rastom dynamiky vzniku inovatívnych a kreatívnych komunít, možno tak v podmienkach rozvinutých, ako aj rozvojových krajín pozorovať nové, často medzi-sektorové, z hľadiska inštitucionálnej formy hybridné, komunitne (zdola-nahor) vedené projekty a organizácie založené okolo inovačných projektov, ktoré prostredníctvom nových riešení a vyvíjania tlaku na posun spoločenskej zmeny, facilitujú mitigáciu špecifických lokálnych sektorových a medzisektorových problémov, či parciálne kontribujú k riešeniu globálnych výziev prostredníctvom aktivovania záujmu lokálnej spoločnosti. Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť existujúci koncepčný rámec a prístupy k vymedzeniu inštitucionálnej jednotky „grassroot“ inovácia a zadefinovať základný koncepčný rámec pre ich ďalší výskum. Výsledky syntézy zahraničných poznatkov nasvedšujú, že značná heterogenita grassrots inovácií vyžaduje skúmanie tohto fenoménu na multi-disciplinárnej úrovni, pričom je nevyhnutné ich jasne zadefinovať a systematicky monitorovať na úrovni štátnych orgánov.

Klíčová slova

grassroots inovácie, inštitucionálne prostredie, sociálna ekonomika, tretí sektor