XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Článek vychází z předpokladu, že výzkum a vývoj je klíčovým zdrojem pro tvorbu nových inovací a zvyšování konkurenceschopnosti. Napříč regiony Evropské unie existují velké disparity v oblasti výzkumu a vývoje. Některé regiony jsou dlouhodobě považovány za evropské výzkumné lídry a ostatní regiony je pokládají za svůj vzor, kterému by se chtěly podobat. Pozice lídrů však nemusí být trvalá. Cílem příspěvku je posoudit, jak stabilní je pozice evropských regionů, které jsou dlouhodobě považovány za evropské lídry ve výzkumu a vývoji. Za tímto účelem byly analyzovány celkové a podnikatelské výdaje na výzkum a vývoj a byly sledovány jejich změny mezi obdobími 2007-2009 a 2015-2017. Analýza ukázala, že zejména severské státy, jako jsou Finsko a Švédsko, svou pozici ztrácí. Ke zvyšující výzkumné aktivitě dochází pouze v regionu Západní Švédsko. Na druhou stranu lze obecně pozorovat rostoucí trendy především v některých regionech Německa, Rakouska a České republiky.

Klíčová slova

výzkum a vývoj, výzkumný lídr, výdaje na výzkum a vývoj