XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Od vstupu Slovenska do EÚ sa významným zdrojom financovania regionálneho rozvoja stali aj európske fondy, ktoré ich poskytujú na základe vypracovaných programov regionálneho rozvoja na rôznej hierarchickej úrovni. Nevyhnutnou prioritnou oblasťou každého takéhoto dokumentu sa stala aj prioritná oblasť Životné prostredie, reagujúca na súčasný stav a kvalitu zložiek životného prostredia v súlade s udržateľným rozvojom. Cieľom príspevku je zhodnotiť alokáciu finančných prostriedkov pre oblasť Životné prostredie v Nitrianskom samosprávnom kraji. V časovej rade rokov 2014 - 2018 boli identifikované finančné prostriedky smerujúce do jednotlivých opatrení podľa okresov kraja, pričom boli hodnotené aj zamerania projektov a zdroje ich financovania. Pri spracovaní problematiky boli použité viaceré metódy ako napr. systémová analýza (zoskupenie a vyhodnocovanie informácií), komparatívna analýza pri tvorbe vlastných databáz, matematicko-štatistické metódy a i. Počas jednotlivých rokov smerovalo do Nitrianskeho samosprávneho kraja v priemere viac ako 50 mil. EUR. Najviac finančných prostriedkov (59,7 %) získali najväčšie okresy kraja - Nitra, Levice a Komárno. V roku 2018 pochádzala viac ako polovica (52,9 %) finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov z Operačného programu Výskum a inovácie a 37,8 % z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Klíčová slova

finančné prostriedky EÚ, Nitriansky samosprávny kraj, prioritná oblasť životné prostredie, program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja