XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků

Kapitola

Abstrakt

Předložený článek se zaměřuje na charakteristiku, vznik a vývoj krajského zřízení v České republice. Popsány budou základní diskuse týkající se decentralizace, samosprávy a regionálního samosprávného zřízení v České republice a základní charakteristiky územních samosprávných celků. Článek také představí vybrané politické koncepty z průběhu 90. let, které se zaměřovaly na formování vyšších územních celků. Diskutovány budou i legistativní dokumenty a záležitosti, které jsou v kompetenci jednotlivých krajských samospráv. Podstatnou agendou jednotlivých krajských zastupitelstev je i regionální politika, která bude blíže představena a popsána. Cílem článku je představit proces vzniku krajů v ČR a kompetence krajů v oblasti regionální politiky. Jedná se případovou studii, která byla realizována na základě relevantní literatury a dat Českého statistického úřadu. Hlavním zjištěním článku je analýza jednotlivých procesů, které vedly ke vzniku krajů v ČR na základě představ jednotlivých politických stran na problematiku krajského zřízení a na etablování regionální politiky.

Klíčová slova

krajská samospráva, decentralizace, regionální politika, vyšší územně samosprávné celky