Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Kapitola

Abstrakt

Příspěvek obsahuje 11 dosud nezveřejněných dopisů Jana Patočky z let 1935–1967, doplněných vysvětlivkami a komentáři autorky. Příjemcem dopisů, které mají přátelský a víceméně soukromý charakter, byl brněnský filosof, básník a psycholog Robert Konečný. Autorka v úvodu osvětluje původ dopisů a naznačuje životní osudy obou přátel, kteří svými činy, myšlením a nezpochybnitelnou morální autoritou patří plným právem k humanistické tradici české filosofie.


Reference

Bayerová, M.: Místo fenomenologie v českém filosofickém životě, in Kapitoly z dějin české filozofie 20. století, ed. J. Gabriel, Brno: MU 1992, s. 89–102.

Blecha, I.: Edmund Husserl a česká filosofie, Olomouc: Nakl. Olomouc 2003.

Blecha, I.: Jan Patočka, Olomouc: Votobia 1997.

Blecha, I.: Patočka a Rádl, Filosofický časopis 45, 1997, č. 5, s. 863–878.

Cerman, I.: Božena Komárková – odboj, disent a lidská práva, https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1304/027-039.pdf.

Černý, V.: Paměti III (1945–1972), Brno: Atlantis 1992.

Dratvová, A.: Deník 1921–1961. Scientific Diary, Praha: Academia 2006.

Feigl, M.: Sartrův ateismus, dipl. práce, Praha: ETF UK 2008.

Gabriel, J.: Poválečná brněnská léta J. L. Fischera, SPFFBU, B 47, 2000, s. 25–33.

Gabriel, J.: Robert Konečný a Vladimír Hoppe, SPFFBU, B 39, 1992, s. 107–112.

Głombik, Cz.: Z historie polských setkání s Janem Patočkou, Studia philosophica 57, 2010, č. 1, s. 47–58.

Jelínek, M.: Memoáry 1942–1971 (Od okupace do okupace), Brno: Moravské zemské muzeum 2018.

Jeřábek, D.: Nad literárním odkazem Roberta Konečného, SPFFBU, V 1, 1998, s. 41–44.

Komárková, B.: Přátelství mnohých, Heršpice: Eman 1997.

Konečný, R.: Filosofická propedeutika, Brno: Spolek posluchačů filosofie 1946.

Konečný, R.: Spáč pod plamenem. Básně, kritiky, vyznání, ed. L. Soldán, Brno: L. Marek 2006.

O Karlu Kosíkovi a nejen o něm. Rozhovor Terezy Kunešové s PhDr. Josefem Zumrem, Studia philosophica 62, 2015, č. 1, s. 105–124.

Opat, J.: Průvodce životem a dílem T. G. Masaryka. Česká otázka včera a dnes, Praha: Ústav TGM 2003.

Patočka, J.: Dopisy Václavu Richterovi, eds. I. Chvatík – J. Michálek, Praha: Oikúmené 2001.

Patočka, J.: Korespondence s komeniology I–II, eds. V. Schifferová – I. Chvatík – T. Havelka, Praha: Oikúmené 2011.

Slovník českých filozofů, eds. J. Gabriel a kol., Brno: Masarykova univerzita 1998.

Tomeš, J.: O správcích odkazu, in Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní, Praha: Masarykův ústav AV ČR 2002, s. 90–92.

Trávníček, M.: Dva dopisy o rytířskosti, Texty č. 35, podzim 2004, http://casopis-texty.cz/texty/No35/z_archivu.html.

Vítek, J.: Doc. Jan Patočka na brněnské univerzitě, https://katedry.ped.muni.cz/obcanska-vychova/wp-content/uploads/sites/16/2016/11/patocka.pdf.

Vítek, J. – Vonková, E.: Jan Patočka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1946–1948, in Jan Patočka a naše doba, Brno: MU 2018, s. 6–11.

Zouhar, J.: Jan Patočka a T. G. Masaryk, in Jan Patočka a naše doba, eds. S. Lesňák, B. Vacková, Brno: MU 2018, s. 12–22.

Zouhar, J.: Korespondence Jiřiny Popelové s Robertem Konečným z let 1931–1936, Studia philosophica 65, 2018, č. 1–2, s. 37–44, https://doi.org/10.5817/SPh2018-1-2-4.

Zouhar, J. – Pavlincová, H. – Gabriel, J.: Česká filosofie v letech 1945–1948, Brno: Academicus 2013.

Zumr, J.: Historie Ústavu T. G. Masaryka, in Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní, Praha: Masarykův ústav AV ČR 2002, s. 15–41.

Zumr, J.: Jan Patočka a polští filozofové, in Filozofia i czas przeszły. Prof. Cz. Głombikovi w 70. rocznicę urodzin, eds. B. Szotek – A. J. Noras, Katowice: Uniwersytet Śląski 2005, s. 232–236.

Zumr, J.: K filosofovým šedesátinám. S Janem Patočkou o filosofii a filosofech, Filosofický časopis 15, 1967, č. 5, s. 585–598.