Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Kapitola

Abstrakt

Príspevok stručne reflektuje osobné a profesionálne kontakty profesora Jana Zouhara v rámci jeho pôsobenia v slovenskom a poľskom filozofickom prostredí s dôrazom na osobné skúsenosti autoriek. Poukazuje na jeho prínos a vplyv k rozvíjaniu vzájomných vzťahov a plodnú spoluprácu v oblasti filozofie, ako aj na nezabudnuteľný ľudský rozmer, ktorý do týchto vzťahov profesor Zouhar vniesol.


Reference

Szotek, B.: Odgłosy filozofii Kanta w Polsce, in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica 29, Philosophica VI, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2005, s. 327–335.

Zouhar, J.: Czesław Głombik a česká filozofie, in Filozofia i czas przeszły, B. Szotek – A. J. Noras (eds.), Katowice: Uniwersytet Śląski 2005, s. 32–37.

Zouhar, J.: České osvícenství a české národní obrození, in Philosophica XXXV, Osvietenstvo ako spôsob myslenia, M. Chabada – R. Maco (eds.), Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2011, s. 99–104.

Zouhar, J.: Filozofie: kultura, integrace, identita a různost, in Identita – diferencia, R. Karul – R. Sťahel – M. Toman (eds.), Bratislava: SAV 2010, s. 221–227.

Zouhar, J.: Igor Hrušovský na brněnské konferenci o strukturalismu a historismu v roce 1968, in Igor Hrušovský, osobnosť slovenskej filozofie, Z. Plašienková – E. Lalíková (eds.), Bratislava: IRIS 2007, s. 102–108.

Zouhar, J.: Jan Patočka a krásná literatura, in Filozofia – veda – literatúra, L. Bohunická – E. Lalíková (eds.), Bratislava: UK 2014, s. 124–134.

Zouhar, J.: K interpretacím Kanta v českém myšlení, in Kant a súčasnosť (Filozofický zborník 21, AFPh UP), Prešov: PU 2004, s. 79–87.

Zouhar, J.: Léta šedesátá a česká filozofie, in Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie I, Z. Plašienková – B. Szotek – M. Toman (eds.), Bratislava: Slovenská filozofická spoločnosť pri SAV 2008, s. 63–74.

Zouhar, J.: O czesko-polskich relacjach filozoficznych, in Studia z filozofii polskiej, M. Rembierz – K. Śleziński (eds.), Bielsko-Biała – Kraków: PTF 2010, t. 5, s. 195–204.

Zouhar, J.: O filozoficznych stosunkach czesko-polskich, in Władysław Tatarkiewicz. W siedemdziesięciolecie I wydania Historii filozofii, Cz. Głombik (ed.), Katowice: Wydawnictwo Gnome 2003, s. 125–130.

Zouhar, J.: Slovenská filozofie na stránkách České mysli, in Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia, Z. Plašienková – E. Lalíková (eds.), Bratislava: ALL ACTA 2005, s. 167–176.

Zouhar, J.: Střední Evropa jako myšlenkový prostor, in Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore – tradície a súčasnosť, Z. Plašienková – V. Leško – B. Szotek (eds.), Košice: Slovenské filozofické združenie pri SAV 2011, s. 15–28.