Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar

Kapitola

Abstrakt

Studie se zabývá vývojem jazykových, etnických a národnostních poměrů na Moravě v letech 1848–1918 a jejich specifickými rysy. V popředí je zejména problematika složitých vztahů mezi česky a německy hovořícím obyvatelstvem Moravy a faktory, které při tom hrály důležitou roli. Patřily mezi ně především komplikovaná sídelní situace, charakterizovaná promíšeností českých a německých obyvatel (četné tzv. německé jazykové ostrovy), dále hospodářský vliv židovského obyvatelstva na národnostní poměry v jazykově smíšených městech, dopad sociálně ekonomického postavení různých skupin obyvatel na jejich volební a politickou participaci, nerovnoměrnost prosazování národní identity a důsledky česko-německého národnostního kompromisu z r. 1905. Uplatnění principu personální autonomie vedlo poté nejen k určitému zmírnění národnostních třecích ploch, ale také ke zvýšení tlaku na právní určování národní příslušnosti.


Reference

Frolec, V.: Etnografické skupiny a moravanství, Jižní Morava 27, 1991, sv. 30, s. 223–258.

King, J.: The Effect of the Moravian Compromise: Jurists and National Classiffication, 1906–1914, in J. Malíř – M. Rája (eds.), JUDr. Václav Kounic a jeho doba, Brno: Matice moravská 2009, s. 317–326.

Kladiwa, P. – Gawrecki, D. – Kadlec, P. – Pokludová, A. – Popelka, P.: Národnostní statistika v českých zemích 1880–1930. Mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace I, Praha: NLN 2016.

Kladiwa, P. – Pokludová, A. – Kafková, R.: Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850–1914, díl II/1–2, Ostrava: Universitas Ostraviensis 2008–2009.

Kocman, P. – Teufel, H.: Od náboženství k národnosti – Přehled dějin židovské menšiny na Moravě do r. 1918, in Morava jako zrcadlo Evropy. Etnické menšiny na Moravě do roku 1918, XXXI. Mikulovské sympozium 2010, Brno 2011, s. 41–103.

Kořalka, J.: Češi v habsburské říši a v Evropě. Sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha: Argo 1996.

Luft, R.: Die Mittelpartei des mährischen Grossgrundbesitzes 1879–1918. Zur Problematik des Ausgleichs in Mähren und Böhmen, in F. Seibt (ed.), Die Chance der Verständigung. Absichten und Ansätze zu übernationaler Zusammenarbeit in den böhmischen Ländern 1848–1918, München: R. Oldenbourg 1987, s. 187–243.

Luft, R.: Nationale Utraquisten in Böhmen. Zur Problematik „nationaler Zwischenstellungen“ am Ende des 19. Jahrhunderts, in M. Godé – J. Le Rider – F. Mayer (eds.), Allemands, Juifs et Tscheques a Prague – Deutsche, Juden und Tschechen in Prag 1890–1924, Montpellier: Université Paul-Valéry 1996, s. 37–51.

Malíř, J. – Řepa, M.: Morava na cestě k občanské společnosti (Dějiny Moravy III, sv. 2), Brno: Muzejní a Vlastivědná společnost v Brně – Historický ústav AV ČR 2018.

Malíř, J. a kol.: Biografický slovník poslanců Moravského zemského sněmu, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2012.

Malíř, J.: Der mährische Landtag, in H. Rumpler – P. Urbanitsch (eds.), Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Bd. VII/2, Wien: ÖAW 2000, s. 2057–2103.

Malíř, J.: „Druhé moravské vyrovnání“ z r. 1914, in L. Fasora – J. Hanuš – J. Malíř (eds.), Moravské vyrovnání z r. 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě, Brno: Matice moravská 2006, s. 87–102.

Malíř, J.: Nacionalizace obecní samosprávy a limity demokratizace komunální politiky před rokem 1914 na příkladu Moravy, in Documenta Pragensia XIV, Praha: Sciptorium 1997, s. 75–93.

Malíř, J.: Od spolků k moderním politickým stranám. Vývoj politických stran na Moravě v letech 1848–1918, Brno: Masarykova univerzita 1996.

Malíř, J.: Problémy výzkumu národnostních menšin na příkladu německé menšiny na Moravě v 19. století, in Morava jako zrcadlo Evropy. Etnické menšiny na Moravě do roku 1918, XXXI. Mikulovské sympozium 2010, Brno 2011, s. 9–20.

Malíř, J.: Země, stát a národ v české a německé politice na Moravě 1848–1918, in Ústřední moc a regionální samospráva, XXIII. Mikulovské symposium 1993, Brno 1995, s. 215–227.

Miller, M. L.: Moravští židé v době emancipace, Praha: NLN 2015.

Moravští židé v rakousko-uherské monarchii (1780–1918), XXVI. Mikulovské sympozium 2000, Brno 2003.

Wandruschka, A. – Urbanitsch, P. (eds.): Die Habsburgermonarchie 1848–1918, Bd. III, 1–2, Die Völker des Reiches, Wien: ÖAW 1980.

Zahra, T.: The Battle for Children: Lex Perek, National Classification, and Democracy in the Bohemian Lands 1900–1938, in L. Fasora – J. Hanuš – J. Malíř (eds.), Moravské vyrovnání z r. 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě, Brno: Matice moravská 2006, s. 129–143.

Základní pojmy etnické teorie, Český lid 78, 1991, č. 4, s. 237–256.