Široká definice a typologie seniorského abusu: fenomén týrání, zneužívání, zanedbávání a dalšího nevhodného jednání a zacházení s muži a ženami ve vyšším věku (EAN). Metodika

Jan Lorman, Jaroslava Prchalová, Zdeněk Kalvach, Lucie Vidovićová
Anotace

Cílem metodiky je poskytnout porozumění seniorskému abusu, jeho typologii, projevům, rizikům výskytu a postupům při jeho odhalování a řešení. Metodika pomáhá překlopení poznatků v oblasti seniorského abusu do praxe těm, kteří s lidmi vyššího věku přicházejí pravidelně do styku. Může se jednat v podstatě o kohokoliv, komu není, nebo by nemělo být lhostejné nevhodné zacházení s člověkem vyššího věku. Primárně je metodika určená lidem pracujícím v podpůrných službách, s doporučením pro další relevantní aktéry, např. praktické i odborné lékaře, policii, sociální odbory místních samospráv a podobně. Využitelná je ale i pro zainteresovanou veřejnost a neziskové organizace, které mají v řešením tohoto fenoménu také svoji nezastupitelnou roli. Prezentované postupy a doporučení vycházejí z výzkumných aktivit projektu RESTABUS, které se opírají o zjištění dalších výzkumných týmů z celého světa a širokého spektra vědních disciplín, ale i z dlouholeté praxe při práci se seniory.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0455-2
Počet stran 67
Rok vydání 2023
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0455-2023

Obecné informace

Jazyky Čeština
Reference

Abuse of older people. (n.a.) WHO. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse

Abuse of older persons: recognizing and responding to abuse of older persons in a global context: report of the Secretary-General. (2002). Secretary-General, U. N.

Action on Elder Abuse (2022) https://www.disabilityscot.org.uk/organisation/action-on-elder-abuse-scotland/

Action on Elder Abuse (2002) https://www.thenationalcareline.org/AccessingHelp/ActionOnElderAbuse

Adresář pomoci (telefonní informační a krizové linky a online pomoc v České republice). Ministerstvo vnitra české https://www.mvcr.cz/clanek/adresar-pomoci-telefonni-informacni-a-krizove-linky-a-online- pomoc-v-ceske-republice.aspx

Barthelův test základních všedních činností ADL. (2007) https://ose.zshk.cz/media/p5811.pdf

Biggs, S., Phillipson, C., & Kingston, P. (1995). Elder abuse in perspective. Open University Press.

Bílý kruh bezpečí – SARA DN. (n.a.) https://www.bkb.cz/

Blesk (deník), Táta pobodal syna, místo 18let jen 5 a půl! Soud uznal, že otec žil v „pekle“. [online]. [cit. 2022-04-12]. Dostupné z: https://www.blesk.cz/clanek/regiony- ostrava/728005/tata-pobodal-syna-misto-18-let-jen-5-a-pul-soud-uznal-ze-otec-zil-v-  html

Burston, G. R. (1975). Granny-battering. British Medical Journal, 3(5983), 592. https://doi.org/10.1136/bmj.3.5983.592-a

Bužgová, R. (2009). Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči.

Co je domácí násilí. (n.a.) https://www.domacinasili.cz/co- je-domaci-nasili/

Comijs, H. C., Pot, A. M., Smit, J. H., Bouter, L. M., & Jonker, C. (1998). Elder abuse in the community: prevalence and consequences. Journal of the American geriatrics Society, 46(7), 885-888. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1998.tb02724.x

Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem: Zpráva ze systematických návštěv veřejného ochránce práv. (2015). Veřejný ochránce práv.

Dunovský, J., Dytrych, Z., & Matějček, Z. (1995). Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Grada.

Gorbien, M. J., & Eisenstein, A. R. (2005). Elder abuse and neglect: an overview. Clinics in geriatric medicine, 21(2), 279-292. https://doi.org/10.1016/j.cger.2004.12.001

Domovy pro seniory se zvláštním režimem. Zpráva ze systematických návštěv veřejného ochránce práv 2015. (2015). https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/7-2013-NZ- pdf

Habart, P., & Háva, P. (2007). Týránı a zanedbávánı senioru. Problém ‘elder abuse’v zarızenıch ústavnı sociálnı péce v ČR.(Elder abuse and neglect in residential settings in the Czech Republic.) Zdravotnictvı v České republice, 10(1), 22-27.

Haunerová, B. (2017). Společenské náklady zneužívání a zanedbávání seniorů.

Intervenční centrum. (n.a.) https://www.csspraha.cz/intervencni-centrum

Kalvach, Z. et al. (2004). Geriatrie a gerontologie. Grada.

Kalvach, Z., & Holmerová, I. (2008). Geriatrická křehkost-významný klinický fenomén. Medicína pro praxi, 5(2), 66-69.

Kalvach, Z., Zadák, Z., Jirák, R., Zavázalová, H., & Holmerová, I. (2008). Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Grada.

Kalvach, , Čeledová, L., Holmerová, I., Jirák, R., Zavázalová, H., Wija, P. a kol., (2012). Křehký pacient a primární péče. Grada.

Kasalická, J. (2009). SyndromEAN

Komplexní řešení seniorského abusu. Gerontologický institut. https://www.giops.cz/komplexni-reseni-seniorskeho-abusu-2022

Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., & Zwi, A. B. (2002). The world report on violence and health. The lancet, 360(9339), 1083-1088. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11133-0

Kovařík, J., & Dunovský, J. (2005). Popis jednotlivých forem domácího násilí, analýza jejich příčin, prevence. Závěrečná zpráva výzkumného projektu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí 2002. (2002). https://unece.org/DAM/pau/MIPAA.pdf (česky https://www.mpsv.cz/documents/20142/372805/madrid.pdf/bd37397e-  d804-a44c-d69a-5d27882c252b )

Metodická karta pro zdravotnický personál (n.a.) , ROSA http://stopnasili.cz/wp-content/uploads/2016/08/KARTA-zdravotn%C3%ADci.pdf

Nerenberg, L. (2007). Elder abuse prevention: Emerging trends and promising strategies.

National Center of Elder Abuse (n.a.) https://ncea.acl.gov/

Oznámení trestného činu. Pomoc obětem TČ, Policie ČR, https://www.policie.cz/clanek/oznameni-trestneho-cinu.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D

Pritchard, (1995). The Abuse of Older People, A Training Manual for Detection and Prevention, Jessica Kingsley Publishers.

Pritchard, J. (1999). Elder abuse work: Best practice in Britain and Canada (Vol. 7). Jessica Kingsley Publishers.

Quinn, M. J., & Tomita, S. K. (1997). Elder abuse and neglect: Causes, diagnosis, and interventional strategies (Vol. 8). Springer Publishing Company.

Shankardass, M. K., International Handbook of Elder Abuse and Mistreatment, Springer.

Steinmetz, S. K. (1988). Duty bound: Elder abuse and family care. Sage Publications, Inc.

Špatenková, N. et al. (2004). Krizová intervence pro praxi, Grada.

The Dignity and Hazard of Elderly. European conference on care and protection of senior citizens: Prague, Czech Republic, 25th-26th May 2009 https://www.vlada.cz/assets/vydavatelstvi/vydane-  publikace/dignity-and-hazard-of-elderly.pdf

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. (2011). Rada Evropy. https://rm.coe.int/1680462471

Vidovićová, L., & Lorman, J. (2008). Život v domovech pro seniory. Problémy týrání, zneužívání a zanedbávání péče v domovech pro seniory. Zpráva z výzkumu.

Vidovićová, L., & Gregorová, E. (2008). „My jsme si stáří nezavinili, čeká to každýho.“. Povaha a prevence diskriminace seniorů v ČR. Život, 90.

Výbor pro práva starších lidí Rady vlády pro lidská práva. https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/ppsl/vybor-pro-prava-starsich-lidi-188886/

Zákon o Policii České republiky. Zákon č. 273/2008 Sb.,Hlava VII, Vykázání, s. 4095 – 4097.

Zákon o veřejném ochránci práv. Zákon č. 349/1999 Sb.

Závazný pokyn policejního prezidenta (116) ze dne prosince 2009 o provádění vykázání.

Zpráva z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory. (2007). Kancelář veřejného ochránce práv.  https://www.ochrance.cz/uploads-  import/ochrana_osob/2007/Seniori_SZ_2007.pdf

Podobné publikace