Dějiny Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Lukáš Fasora, Jaromír Sobotka
Anotace

Název anglicky: History of the Institute of Biology, Faculty of Medicine, Masaryk University

Reprezentativní kniha o historii i současnosti jednoho z nejstarších ústavů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, který od počátku významně přispívá k rozvoji biologických věd. Ústav je spjat se jmény velkých osobností – Edwarda Babáka, Františka Karla Studničky, Jana Bělehrádka, Ferdinanda Herčíka a dalších –, jeho zakladatelé stáli u zrodu Československé biologické společnosti. Život a fungování ústavu stejně jako osudy jednotlivých akademiků odrážely společenskou situaci v naší zemi. Biologický ústav dnes, vedle výuky českých i zahraničních studentů, zajišťuje koordinaci mezinárodního Ph.D. programu biomedicínské vědy, vědečtí pracovníci ústavu se v jeho rámci významně podílejí na postgraduálním vzdělávání. Výzkumné skupiny jsou zapojeny do mezinárodních a národních grantových projektů a řada vědců je členy mezinárodních konsorcií. Příběh více jak stoleté historie Biologického ústavu autorů Lukáše Fasory a Jaromíra Sobotky doprovází množství dobových i současných fotografií, medailony přednostů ústavu a zajímavosti dokreslující pestrou cestu, kterou ústav i naše země prošly.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0169-8
Počet stran 160
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0169-2022

Pevná vazba

ISBN-13 978-80-280-0168-1
Formát 170 mm×240 mm
Počet stran 160
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova histrorie , biologie , lékařské vědy , přírodní vědy , osobnosti
Jazyky Čeština
Reference

Literatura

ANDERSON, Robert D. European Universities from the Enlightenment to 1914. Oxford 2004. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198206606.001.0001

CONNELLY, John. Zotročená univerzita: sovětizace vysokého školství ve východním Německu, v českých zemích a v Polsku v letech 1945–1956. Praha: Karolinum, 2008

FASORA, Lukáš – PEČINKOVÁ, Anna – STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Akademická věž ze slonoviny. Státní financování a autonomie vysokých škol 1849–1939. Brno: CDK, 2022

FLEGR, Jaroslav. Úvod do evoluční biologie. Praha: Academia, 2007

FRANC, Martin – DVOŘÁČKOVÁ, Věra a kol. Dějiny Československé akademie věd I. (1952–1962). Praha: Academia, 2019

GAWRECKI, Dan. Versuche um die Gründung einer Universität in Troppau im 19. und 20. Jahrhundert. In: Schübel, Elmar – Heppner, Harald (Hg.): Universitäten in Zeiten des Umbruchs. Fallstudien über das mittlere und östliche Europa im 20. Jahrhundert. Wien – Berlin 2011, s. 59–68

GOLL, Jaroslav. Rozdělení Pražské university Karlo-Ferdinandovy a počátek samostatné university české. Praha: Nakladatelství klubu historického, 1908

HÁJEK, Zdeněk. Demografie Brna. Praha: Academia, 1973

HAVRÁNEK, Jan. Vybudování české university a německá universita v letech 1882–1918. In: Havránek, Jan – Kavka, František (eds.). Stručné dějiny University Karlovy. Praha 1964, s. 221–252

HAVRÁNEK, Jan a kol. Dějiny Univerzity Karlovy III. (1802–1918). Praha: Karolinum, 1997

HÖSCHL, Cyril. Otazníky nad zdravím české populace. Zdravotnické noviny (zvláštní příloha), č. 52, 2003, s. 31.

JAHN, Ilse – LÖTHER, Rolf – SENGLAUB, Konrad (eds.). Geschichte der Biologie. Theorien, Methoden, Institutionen, Kurzbiographien. Jena: Gustav Fischer Verlag, 1985

JANKO, Jan. Vědy o životě v českých zemích 1750–1950. Praha 1992

JANKO, Jan. The Czech cytologists F. Vejdovský, B. Němec and V. Růžička, and Mendelism in the Czech Republic. Folia Mendeliana 28–29, 1993/1994, s. 53

JANKO, Jan. Anti-mendelism in Bohemia and Moravia. Folia Mendeliana 31–32, 1996/1997, s. 17–27

JIROUŠEK, Bohumil. Zákulisí vzniku české techniky v Brně v deníku Antonína Rezka. In: Marek, Pavel (ed.). Osobnost v politické straně. Olomouc 2000, s. 100–105

JOHN, Ctirad. Zrcadlo mých lásek aneb Vzpomínky. Praha: Galén, c2009

JORDÁN, František a kol. Dějiny university v Brně. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1969

KAZBUNDA, Karel. Stolice dějin na pražské universitě. Část II. Od obnovení stolice dějin do rozdělení university (1746–1882). Praha: Univerzita Karlova, 1965

KOMÁREK, Stanislav. Stručné dějiny biologie. Praha: Academia, 2017

KOSTNER, Maria. Die Geschichte der italienischen Universitätsfrage in der Österreichisch-ungarischen Monarchie von 1864 bis 1914. Disertační práce. Innsbruck 1970

KOUTECKÝ, Josef. Paradoxy a problémy medicíny na prahu 21. století. Živa 46, 1998, č. 2, s. 54

LANGEWIESCHE, Dieter. Die ‚Humboldtsche Universität‘ als nationaler Mythos. Zum Selbstbild der deutschen Universitäten in ihren Rektoratsreden im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Historische Zeitschrift 290, 2010, č. 1, s. 53–91. https://doi.org/10.1524/hzhz.2010.0002

LINHARTOVÁ, Věra (ed.). Jan Bělehrádek a jeho cesta ke svobodě ducha. Praha: Galén, c2003

LINHARTOVÁ, Věra. Po spirále času: k 85. výročí Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2004

MACKARIS, Kristie – HOFFMANN, Dieter (eds.). Science under Socialism. East Germany in Comparative Perspective. Cambridge (Mass.) – London: Harvard University Press, 1999

MÁŠOVÁ, Hana a kol. České zdravotnictví: vize a skutečnost. Praha: Karolinum, 2005

MATES, Pavel, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Vývoj organizace a řízení československých vysokých škol v letech 1918–1983: pro uživatele v resortu školství. Praha: Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR, 1984

MICHALEWSKA, Krzystofa. Sprawa uniwersytetu ukraińskiego w latach 1848–1914. Studia historyczne 27, 1984, s. 35–60

MOKLAK, Jarosław. Lwów i Triest. Uniwersyteckie dążenia Ukrainców, Włochów, Chorwatów i Słoweńców (1908–1914). In: Pezda, Janusz – Pijaj, Stanisław (red.). Europa środkowa, Bałkany i Polacy. Kraków 2017, s. 241–248

NEČAS, Oldřich. Výuka biologie od časů Purkyňových po dnešek. Časopis lékařů českých 30. 9. 1988, roč. 127, č. 39–40, s. 1245–1247

NIKLÍČEK, Ladislav. Přehled dějin českého lékařství a zdravotnictví. Praha: Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, 1989

OTRUBA, Gustav. Die Universitäten in der Hochschulorganisation der Donau‑Monarchie: Nationale Erziehungsstätten im Vielvölkerreich 1850 bis 1914. In: Bahnson, Karsten (ed.). Student und Hochschule im 19. Jahrhundert: Studie und Materialen. Göttingen 1975, s. 75–155

RINGER, Fritz K. Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 1890–1933. Stuttgart: Klett-Cotta, 1983.

RÜEGG, Walter (ed.). Geschichte der Universität in Europa. Band III., München: C. H. Beck Verlag, 2004

RÜEGG, Walter (ed.). A History of the University in Europe. Volume III. Universities in the nineteenth and early twentieth Centuries (1800–1945). Cambridge: Cambridge University Press, 2004

SAJNER, Josef. Československá biologická společnost – její vznik a vývoj. Biologické listy 38/1973, s. 67–71

SAJNER, Josef. Československá biologická společnost v Brně 1922–1992. Brno: Československá biologická společnost, 1993, s. 15

SAPP, Jan. Genesis. Velký příběh biologie. Praha: Academia, 2015

SLOTTEN, Hugh Richard – NUMBERS, Ronald L. – LIVINGSTONE, David N. (eds.). The Cambridge History of Science. Vol. 8, Modern Science in National, Transnational, and Global Context. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. https://doi.org/10.1017/9781139044301

SURMAN, Jan. Universities in Imperial Austria 1848–1918. A social history of a multilingual Space. Indiana: Purdue University Press, 2019. https://doi.org/10.2307/j.ctv2x00vh0

SVOBODA, Augustin. Profesor MUDr. Jan Bělehrádek – brněnská léta a koncepce obecné biologie. Sborník k 100. výročí narození profesora MUDr. Jana Bělehrádka (1896–1980). Red. Petr Svobodný, Praha: Karolinum, 1997, s. 13–19

SVOBODA, Augustin. Professor Oldřich Nečas and the post-war history of the department of biology. Scripta medica roč. 73, 2000, č. 6, s. 409–412

SVOBODNÝ, Petr – HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: Triton, 2004

ŠMARDA, Jan. 50 let Československé biologické společnosti. Věstník ČSAV 1, 1972, s. 161–164

ŠMARDA, Jan. Dušan Soudek nás opustil. Universitas 4/2012, s. 68–70

ŠMARDA, Jan. Profesor Ferdinand Herčík. Universitas 2, 1995, s. 31

TREBICHAVSKÝ, Ilja – ŠÍMA, Petr. Lysenkismus v Čechách. Živa 1/2019, s. 7–9

URBÁŠEK, Pavel a Jiří PULEC. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

VÁCHA, Jiří. Meze darwinismu. Brno: Munipress, 2020

VALOVÁ, Simona. Jaroslav Kříženecký a lysenkismus v Československu v letech 1948–1965. Bakalářská práce FF MU, Brno 2013

 

Prameny archivní

Archiv Akademie věd ČR

fond Biofyzikální ústav

fond Československá biologická společnost

fond KOVS

Archiv Masarykovy univerzity

fond Lékařská fakulta A3

fond Osobní spisy

fond Rektorát A1

Národní archiv

fond Ministerstvo školství a kultury

fond Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

fond Úřad předsednictva vlády

Zápisy o schůzích Čs. biologické společnosti, protokolární kniha

uložená na Biologickém ústavu LF MU v Brně

 

Prameny vydané

BABÁK, Edward. Pojem biologie. Časopis lékařů českých, r. 40, 2. 11. 1901, č. 44, s. 1185, pokračování

BABÁK, Edward. Prof. dr. Karel Chodounský a brněnská fakulta lékařská. Časopis lékařů českých, 19. 5. 1923, č. 20–21, s. 529–530

BABÁK, Edward. Recenze. Časopis lékařů českých, 16. 8. 1924, č. 33, r. 63, s. 1246 a tamtéž, 13. 9. 1924, č. 37, r. 63, s. 1361

BĚLEHRÁDEK, Jan. Obecná biologie. Časopis lékařů českých, č. 11, r. 72, 17. 3. 1933, s. 331–324

Československá biologická společnost. Biologické listy, roč. 10/1924, sešit 5, s. 355

MÁLEK, Ivan. Přeměna lékařské výchovy. In: Málek, Ivan – Gutwirth, Alois, ed. O nového lékaře: úvod do studia lékařství. Praha: Zdravotnické nakladatelství, 1949, s. 97–116

MASARYK, Tomáš. Jak zvelebovati naši literaturu naukovou. Athenaeum 2, 1885, s. 272–288, zvl. s. 275

Program přednášek a praktických cvičení z biologie v zimním semestru 1965–1966

PROKOPEC, Jaroslav. Zdraví a společnost. Praha: Avicenum, 1975

RŮŽIČKA, Vladislav. Všeobecná biologie. Časopis lékařů českých, r. 72, č. 2, 13. 1. 1933, pokračování

Seznam osob a ústavů Masarykovy university v Brně ve studijním roce 1919–1920

Seznam přednášek MU v letním semestru 1920

Seznam přednášek MU. Pro letní běh studia roku 1920–1921

Seznam přednášek MU. Pro zimní běh studia roku 1922–1923

SVOBODA, Augustin. Laudatio Nečas (Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc. a jeho příspěvek k poznání biologie buňky), strojopis přednášky, osobní spisovna A. Svobody

Výroční zpráva Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za akademický rok 2010/2011

Výroční zpráva LF MUNI 2012/2013

Zákon o vysokých školách z 18. května 1950 č. 58/1950 Sb.

Zákon o vysokých školách z 16. března 1966 č. 19/1966 Sb. https://doi.org/10.1080/13520806.1966.11759098

Zpravodaj Československé biologické společnosti, r. 24, č. 1–2/2014

 

Interview

Miroslav Červinka (25. 5. 2021)

Petr Dvořák (26. 2. 2021)

Aleš Hampl (8. 3. 2021)

Ondřej Slabý (19. 3. 2021)

Augustin Svoboda (20. 9. 2021)

Jiří Vorlíček (30. 3. 2021)

 

Internetové zdroje

Almanach k 90. výročí založení Čs. biologické společnosti. Dostupné na: file:///C:/Users/Luk%C3%A1%C5%A1/Downloads/Almanach%20k%2090.%20v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD%20zalo%C5%BEen%C3%AD%20Spole%C4%8Dnosti.pdf (31. 3. 2021)

Diana Machálková. Půlka semestru a první průběžné testy. (dianamachalkova.blogspot.com) (10. 2. 2021)

Ferdinand Herčík. FF MU Brno, Katedra filosofie. Dostupné na: https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/hercik.html (22. 8. 2020)

Ferdinand Herčík. Internetový portál města Brna. Dostupné na: https://www.brno.cz/obcan/vyznamne-osoby-a-vyroci/slavne-osobnosti/?pg=detail&idosobnosti=183 (22. 8. 2020)

Interní gastroenterologická klinika. Historie pracoviště. FN Brno. Dostupné na: https://www.fnbrno.cz/areal-bohunice/interni-gastroenterologicka-klinika/historie-pracoviste/t4176 (26. 3. 2020)

Prof. MUDr., RNDr. Ferdinand Herčík, DrSc. Internetová encyklopedie dějin Brna. Dostupné na: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=102 (22. 8. 2020)

http://abicko.avcr.cz/2009/03/14/ (18. 2. 2022). https://doi.org/10.1055/s-0036-1575073

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=22255 (1. 11. 2021)

https://www.icsbs.cz/o-spolecnosti/historie.html (1. 11. 2021)

https://www.icsbs.cz/o-spolecnosti/zapisy-ze-schuzi.html (9. 2. 2022)

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/historie/prirodni-vedy-do-19-stoleti (18. 2. 2022)

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/historie/vznik-prirodovedecke-fakulty (18. 2. 2022)

http://zezivotamedicky.blogspot.com/2016/08/biologie-i-ii.html (10. 2. 2021)